Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Εταιρεία Ύδρευσης, Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) Α.Ε. προσκαλεί τα συμπράττοντα Μελετητικά Γραφεία «Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης & Συν Ε.Ε.» και «Υδροδιαχείριση Ε.Π.Ε., Σύμβουλοι Μηχανικοί & Μελετητές» που συνέταξαν τις μελέτες: (α) «Βελτίωση – Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Α3 και κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού» στο πλαίσιο της μελέτης: «Εκπόνηση H/M μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» που περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη του έργου «Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης» για την κατασκευή του υποέργου 2, και (β) «Βελτίωση – Αναβάθμιση Αντλιοστασίου Λυμάτων Α4» στο πλαίσιο της μελέτης: «Εκπόνηση H/M μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.» που περιλαμβάνεται στα συμβατικά τεύχη του έργου «Έργα Ολοκλήρωσης της Σύνδεσης των Χαμηλών Περιοχών Θεσσαλονίκης» για την κατασκευή του υποέργου 3, να υποβάλλουν έως τη Δευτέρα 25.11.2019 και μέχρι τις 14:00 στο Πρωτόκολλο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (οδός Εγνατία 127, 6ος όροφος) προσφορά για την ανάθεση της αναφερόμενης υπηρεσίας σε σφραγισμένο φάκελο υπ’ όψιν της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Σχετική πρόσκληση: λήψη αρχείου [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ]Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !