Πώς μπορώ να καταχωρήσω την ένδειξη του υδρομέτρου μου;

Εφόσον δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση στους λήπτες ενδείξεων (π.χ. λόγω απουσίας των υπόχρεων), μπορείτε να καταχωρήσετε την ένδειξη του υδρομέτρου μέσω του MyEyathPortal, επιλέγονται από το μενού Κατανάλωση->Καταχώρηση Ένδειξης και συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία. Η καταχώρηση της ένδειξής θα ληφθεί υπόψη μόνο εφόσον λήφθηκε το χρονικό διάστημα «επόμενης μέτρησης» που αναγράφεται στον τελευταίο λογαριασμό.

Περισσότερες Πληροφορίες και Οδηγίες:

Η λήψη ένδειξης του υδρομέτρου σας, πραγματοποιείται ανά τετράμηνο. Αν ο εκπρόσωπός μας δεν έχει πρόσβαση στο υδρόμετρό σας, χρεώνουμε κατ’ εκτίμηση κατανάλωση, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό των καταναλώσεών σας.

Αν στο προς μέτρηση τετράμηνο υπήρξε διαφοροποίηση στην κατανάλωσή (λόγω απουσίας σας ή μεγαλύτερης κατανάλωσης κλπ) ή αν το ιστορικό σας δεν είναι σταθερό, η κατ’ εκτίμηση χρέωση πιθανόν να είναι λανθασμένη και οι λογαριασμοί σας να είναι αυξημένοι καθώς υπάρχει κλίμακα στη χρέωση των κ.μ.

Μπορείτε πλέον, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, να δίνετε ο ίδιος την ένδειξή και αν ο εκπρόσωπός μας δεν έχει πρόσβαση στο υδρόμετρό σας, ο λογαριασμός θα εκδοθεί βάσει της δικής σας δήλωσης.

Η περίοδος, κατά την οποία μπορείτε να δώσετε ένδειξη, εμφανίζεται στο έντυπο του τελευταίου λογαριασμού που λάβατε ως «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ».

reg1

Ο αριθμός του υδρομέτρου σας, φαίνεται στο έντυπο του λογαριασμού που λαμβάνετε:

reg2

Το υδρόμετρο, ανάλογα με τον τύπο του, δείχνει κυβικά (μαύρο φόντο) και λίτρα (κόκκινο φόντο) ή μόνο κ.μ. Εσείς πρέπει να καταχωρήσετε ΜΟΝΟ τα κυβικά.

Στις παρακάτω φωτογραφίες εμφανίζονται συνηθισμένοι τύποι υδρομέτρων. Έχει τονιστεί με κίτρινο χρώμα ο αριθμός υδρομέτρου και με κόκκινο η ένδειξη που πρέπει να καταχωρήσετε.

reg3

Αν το υδρόμετρό σας είναι σύνθετο όπως το παρακάτω:

reg4

πρέπει να καταχωρήσετε και τις δύο ενδείξεις (μεγάλο στη φωτο Φ50, μικρό Φ15). Μόνο τα κ.μ και όχι τα λίτρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δυνατότητα να δίνετε εσείς ένδειξη, δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να παρέχετε πρόσβαση στο χώρο του υδρομέτρου σας καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε.:

«Το εξουσιοδοτηµένο από την ΕΥΑΘ Α.Ε. προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο των ενδείξεων των υδροµετρητών, την επίβλεψη των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, µπορεί ανεµπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόµενο ακίνητο.

Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέµενου σ’ αυτό έργου, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αµέσως η παροχή µε απόφαση του ∆ιευθυντή Καταναλωτών της ΕΥΑΘ Α.Ε.»

Επιπλέον, κατά τη λήψη ένδειξης, ο εκπρόσωπός μας μπορεί να αντιληφθεί τη μη ορθή λειτουργία του υδρομέτρου σας και να αποφευχθούν έτσι υπέρογκες χρεώσεις.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !