Εξυπηρέτηση πελατώνΣυχνές ερωτήσεις

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για αρχική σύνδεση ή δεύτερο υδρόμετρο;

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ

 • Φόρμα Υ2 (τη λαμβάνετε από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου). Εάν δεν υπάρχει Υ2 χρειάζεται:
  1. Άδεια πολεοδομίας, θεωρημένη με πρόσφατη σφραγίδα για την ΕΥΑΘ Α.Ε., σε δύο (2) αντίγραφα.
  2. Βεβαίωση από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης Τσιμισκή 98 – εκδίδεται με την προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας.
 • Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).
 • Για φυσικό πρόσωπο:
  1. Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
 • Για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).
 • Κόστος τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου – Για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80 €).
 • Φωτογραφία Υδρομέτρου (Μόνο για διαχωρισμό).

Πως αιτούμαι Βεβαίωση Πρώτης Υδροδότησης ακινήτου;

Βεβαίωση Πρώτης Υδροδότησης Ακινήτου:

Προκειμένου ο καταναλωτής να αποδείξει τη σύνδεση του ακινήτου με τα δίκτυα ύδρευσης της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε, μπορεί να αιτηθεί τη χορήγηση Βεβαίωσης Πρώτης Υδροδότησης, η οποία βεβαιώνει (πιστοποιεί) την υδροληψία του ακινήτου για πρώτη φορά.
Το αίτημα υποβάλλεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου, Αγγελάκη 6, χωρίς ραντεβού είτε  με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail),στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@eyath.gr.

Για τη διεκπεραίωση του αιτήματος θα πρέπει να υποβάλετε:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου και
2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό συσχέτισης με το ακίνητο:

Για ιδιοκτήτες, Ε9, στο οποίο να εμφανίζεται το Α.Φ.Μ., αλλά και η πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Για ενοικιαστές, ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε ισχύ (Taxis net). 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση ακυρωμένης υδροληψίας;

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

(ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 • Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής)

Απαραίτητη προϋπόθεση, για επανασύνδεση της ακυρωμένης υδροληψίας είναι η εξόφληση/ρύθμιση οικονομικής εκκρεμότητας του ακινήτου στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

 1. Εκτυπωμένη φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του υδρομέτρου και η ένδειξή του
 2. Αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου: Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9). Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, προσκομίζετε επίσης:
  1. Φωτοαντίγραφο του Ε9 των συνιδιοκτητών
  2. Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.
 3. Αν είστε ενοικιαστής του ακινήτου: Φωτοαντίγραφο Ηλεκτρονικού μισθωτηρίου (TAXISNET) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής
  1. σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, προσκομίζετε το μισθωτήριο μαζί με υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ισχύει σιωπηρή παράταση
  2. σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι σε ισχύ.
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 5. Για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 6. Ο ενοικιαστής καταβάλει εγγύηση (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ13 η εγγύηση είναι 100€). Δίδεται πλήρης απαλλαγή, με την προσκόμιση (α) εγκεκριμένης και σε ισχύ αίτησης ΗΔΙΚΑ για ΚΟΤ Α’ ή ΚΟΤ Β’ του ρεύματος και (β) τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Είμαι ιδιοκτήτης του ακινήτου. Τι πρέπει να προσκομίσω για να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομά μου (μεταβίβαση υδροληψίας);

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του MyEyathPortal ή σε κατάστημα της ΕΥΑΘ (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια), με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Είμαι ενοικιαστής του ακινήτου. Τι πρέπει να προσκομίσω για να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομά μου (μεταβίβαση υδροληψίας);

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του MyEyathPortal ή σε κατάστημα της ΕΥΑΘ (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια), με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Είμαι ιδιοκτήτρια εταιρία/Οργάνωση του ακινήτου. Τι πρέπει να προσκομίσω για να εκδίδεται ο λογαριασμός στην επωνυμία μου (μεταβίβαση υδροληψίας);

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του MyEyathPortal ή σε κατάστημα της ΕΥΑΘ (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια), , όπου απαιτείται η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Μου έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου. Τι πρέπει να προσκομίσω για να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομά μου (μεταβίβαση υδροληψίας);

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω του MyEyathPortal ή σε κατάστημα της ΕΥΑΘ (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια), με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Είμαι ενοικιαστής επαγγελματικού χώρου. Τι πρέπει να προσκομίσω για να εκδίδεται ο λογαριασμός στο όνομά μου (μεταβίβαση υδροληψίας);

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 • Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.eyath.gr/aitisi-metavivasis-ydrolipsias/ ή σε κατάστημα της ΕΥΑΘ (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26 απέναντι από τα Δικαστήρια), με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).
 • Αν πρόκειται για εταιρεία, απαιτείται η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής)

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής:

 • Για να γίνει η μεταβίβαση ηλεκτρονικά, πρέπει να προηγηθεί εξόφληση της οφειλής
 • Για να γίνει η μεταβίβαση με φυσική παρουσία στα γραφεία μας, πρέπει να γίνει εξόφληση ή να υπογραφεί από τον ιδιοκτήτη και τον μισθωτή, σύμβαση αναγνώρισης οφειλής (θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών) και να γίνει διακανονισμός
 1.  Φωτοαντίγραφο ηλεκτρονικού Μισθωτηρίου (TAXISNET) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής
 2. Για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 3. (Μόνο για Α.Ε.) ΦΕΚ σύστασης για εταιρίες που ιδρύθηκαν έως 31/12/2014
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του εκπροσώπου και αποδεικτικού από το TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 5. Εκτυπωμένη φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του υδρομέτρου και η ένδειξή του, για την τιμολόγηση κυβικών που καταναλώθηκαν μετά την έκδοση του τελευταίου λογαριασμού
 6. Εγγύηση (Η εγγύηση εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Η συνήθης διατομή υδρομέτρου είναι η Φ13 και η εγγύηση 100€)

Είμαι ιδιοκτήτης του ακινήτου και ο λογαριασμός νερού εκδίδεται στο όνομά μου. Τι πρέπει να κάνω για τη διακοπή της υδροληψίας μου;

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Για να ενημερωθείτε ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://www.eyath.gr/thelo-na-diloso-epikairopoiiso-ta-stoicheia-moy/#terminate

Είμαι ενοικιαστής του ακινήτου και ο λογαριασμός νερού εκδίδεται στο όνομά μου. Τι πρέπει να κάνω για τη διακοπή της υδροληψίας μου;

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ

Για να ενημερωθείτε ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://www.eyath.gr/thelo-na-diloso-epikairopoiiso-ta-stoicheia-moy/#terminate

Πώς μπορώ να ενταχθώ στο Κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΑΘ Α.Ε.;

Από τον Μάϊο του 2019 η ένταξη των ευπαθών ομάδων σε Κοινωνικό Τιμολόγιο, ακολουθεί τα ίδια κριτήρια με την ένταξη
στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄). Η εταιρία μας λαμβάνει σχετικό
αρχείο από την ΗΔΙΚΑ και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους καταναλωτές, εντάσσει
τους δικαιούχους και τους απεντάσσει αυτόματα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.

 • Στο ΚΟΤ εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και για ένα μόνο υδρόμετρο για κάθε υπόχρεο

Ενώ στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας έχω Κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ), στην ΕΥΑΘ δεν είμαι ενταγμένος στο Κοινωνικό Τιμολόγιο. Τι πρέπει να κάνω;

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 1. Οριστική έγκριση ΗΔΙΚΑ (idika.gr) για το νέο έτος (εγκεκριμένη και σε ισχύ- αφορά το τρέχον οικονομικό έτος)
 2. Τελευταίος λογαριασμός Νερού
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 4. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης στην ΗΔΙΚΑ, προσκομίζετε επιπλέον τους λογαριασμούς ρεύματος που αφορούν το χρονικό διάστημα πριν την έγκριση ή τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος του παρελθόντος έτους

* Η αίτηση ΗΔΙΚΑ είναι τετρασέλιδη (συνήθως) και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο idika.gr όπου και εκτυπώνεται απο εκεί (πιέστε control+P στο πληκτρολόγιό σας για εκτύπωση).

 • Πρέπει να είναι εγκεκριμένη. Η κατάστασή της αναγράφεται στην πρώτη και τελευταία σελίδα.
 • Πρέπει να αφορά το τρέχον οικονομικό έτος. Δηλαδή πρέπει να έχει δημιουργηθεί / ανανεωθεί μετά τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, συγκεκριμένα: μετά την 1-8 για ΚΟΤ-Α & μετά την 1-9 για ΚΟΤ-Β

** Αν δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του υπόχρεου ακόμη, δεκτό γίνεται και το αντίγραφο της σύνδεσης παρόχου – πελάτη.

*** Στο κοινωνικό τιμολόγιο εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και μόνο σε 1 λογαριασμό κατ’ άτομο.

Πώς μπορώ να εξοφλήσω/ρυθμίσω υψηλή οφειλή μου;

Για να ενημερωθείτε, ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.eyath.gr/aitisi-diakanonismoy/

Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο μίσθωνα και το νερό ήταν στο όνομα του μισθωτή. Πώς απαλλάσσομαι από τυχόν οφειλές πρώην μισθωτή;

Για το διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν οι οφειλές προσκομίζετε :

 • Το Ε2 της εφορίας όπου εμφανίζεται το χρονικό διάστημα μίσθωσης του ακινήτου και το ονοματεπώνυμο του μισθωτή
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο από το TAXISNET
 • Υπεύθυνη δήλωση 1599, που να αναφέρει πότε αποχώρησε ο μισθωτής από το ακίνητο. Αν η αποχώρηση έγινε το τρέχον έτος τότε στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι «θα προσκομίσω το Ε2 μόλις καταθέσω τη φορολογική μου δήλωση. Σε περίπτωση μη προσκομίσεως του Ε2 τα χρέη βαρύνουν εμένα, ως ιδιοκτήτη»
 • Φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του και η ένδειξή του

Είμαι ιδιοκτήτης ακινήτου το οποίο μίσθωνα και το νερό ΔΕΝ ήταν στο όνομα του μισθωτή. Απαλλάσσομαι από τυχόν οφειλές του πρώην μισθωτή;

ΟΧΙ. Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν καταστήσει ως υπόχρεο τον μισθωτή του, τότε εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος απέναντι στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ο ίδιος και οφείλει να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης που υπέγραψε με την εταιρία.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2.6. του Κανονισμού Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. «σε όσες παροχές νερού δεν συμπίπτει ο αναφερόμενος υπόχρεος με τον χρήστη είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ακινήτου με ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε αυτόματα υπεύθυνος για την τακτοποίησή τους είναι ο ιδιοκτήτης»

Ποιά τα δικαιολογητικά για την υδροδότηση κτίσματος ή άλλης κατασκευής (για την ανέγερσή τους);

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η’ ΑΛΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ:

 1. Δύο (2) Τοπογραφικά διαγράμματα.
 2. Δύο κατόψεις και μια τομή που να περνά από τον χώρο των υδρομέτρων ή διάγραμμα κάλυψης στο οποίο θα εμφανίζεται ο χώρος των υδρομέτρων.
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον νόμο 1512/85».
 4. Αντίγραφο εταιρικού σε περίπτωση εταιρείας.
 5. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλιών ιδιοκτητών και πληρωμή ακύρωσης της παλιάς διακλάδωσης (στην περίπτωση που υπήρξε στο παρελθόν υδροδότηση).
 6. Αριθμό καταναλωτή ή αριθμό υδρομέτρου γειτονικού ακινήτου, σε περίπτωση υδροδότησης για πρώτη φορά.
 7. Εξόφληση τυχών οφειλών προηγούμενου κτίσματος και ακύρωση διακλάδωσης εάν είχε κτίσμα.

Β. ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ (Τ.Τ.):

1. Έκδοση Βεβαίωσης, από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 (με ραντεβού 2310 699600).

Για την παροχή της  παραπάνω βεβαίωσης  από την Αποχέτευση απαιτείται:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τελική θεώρηση .
 • Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την οικοδομική άδεια.
 • Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Εκδίδεται από το e- άδειες του ΤΕΕ)
 • Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ. κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.

Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και η Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον νόμο με τον οποίο νομιμοποιήθηκε (π.χ. ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν.4495/2017 κ.α.), καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει .

Επίσης για την ταυτοποίηση απαιτούνται:

 • Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

2. Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με ραντεβού 2310 699600. Θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών που ήδη έχουν κατατεθεί στην Διεύθυνση Αποχέτευσης.

3. Τελευταίο τιμολόγιο κατανάλωσης νερού (ΑΚΝ) εξοφλημένο.

4. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

 • Ε9 συνιδιοκτητών.
 • Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

5. Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€).

6. Τεχνική έκθεση Μηχανικού επικυρωμένη και σφραγισμένη. Αναλυτικότερα να αναγράφεται η διεύθυνση της οικοδομής, ο αριθμός αδείας ανέγερσης, ο αριθμός διαμερισμάτων ανά όροφο με ακριβή θέση του καθενός διαμερίσματος (ορ.1Διαμ.1, όρ1. Διαμ.2).

7. Φωτογραφία υδρομέτρου ( για τυχόν εκκαθάριση κυβικών).

8. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη << Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον Νόμο 1512/85>>.

Κάθε πότε εκδίδονται οι λογαριασμοί;

Εκδίδονται κάθε 4 μήνες.

Ποιοί χρεώνονται αποχέτευση;

 1. Όσοι έχουν συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης
 2. Όσοι έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ακόμη και αν δεν έχουν συνδεθεί μέχρι σήμερα.

Πώς υπολογίζεται η χρέωση αποχέτευσης;

Υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του καταναλωθέντος νερού.
Επιπλέον χρεώνεται και το Ειδικό Τέλος Κύκλου Νερού που ανέρχεται σε 0,07 € ανά κυβικό μέτρο.

Πώς μπορώ να δίνω την ένδειξη του υδρομέτρου μου για τιμολόγηση ώστε να μη με χρεώνετε με κατ’ εκτίμηση κατανάλωση λόγω αδυναμίας πρόσβασης του λήπτη ενδείξεων στον χώρο του υδρομέτρου μου;

 1. Καλώντας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2310-966600 ή
 2. Μέσω του συνδέσμου https://www.eyath.gr/to-ydrometro-moy/#indicationentry

Στον λογαριασμό μου χρεώνετε και αποχέτευση ενώ δεν είμαι συνδεδεμένος στο δίκτυο αποχέτευσης. Τι πρέπει να κάνω?

Αποχέτευση πληρώνουν:

 1. Όσοι έχουν συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης
 2. Όσοι έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ακόμη και αν δεν έχουν συνδεθεί μέχρι σήμερα.

Αν δεν ανήκετε σε καμία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες, πρέπει να προσκομίσετε στο τμήμα ΒΕΛ (Αγγελάκη 6) βεβαίωση ότι δεν διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης από το ακίνητό σας ή αν διέρχεται, υπάρχει αδυναμία σύνδεσής σας για τεχνικούς λόγους, προκειμένου να παύσει η χρέωση αποχέτευσης.
Τη βεβαίωση θα τη ζητήσετε από το τμήμα Αποχέτευσης (Τσιμισκή 98) προσκομίζοντας την άδεια της οικοδομής με τοπογραφικό.

Έχει γίνει διακοπή υδροληψίας ή μεταβίβαση και ο λογαριασμός δεν εκδίδεται πια στο όνομά μου. Τι πρέπει να κάνω για να μου επιστραφεί μέσω τραπέζης η εγγύησή που είχα καταβάλει;

Εάν κατά τη σύναψη του συμβολαίου Υδροληψίας είχατε καταβάλει Εγγύηση, για την επιστροφή της, απαιτείται υποβολή αντιγράφου του τραπεζικού σας λογαριασμού που να εμφανίζεται ευκρινώς :

 • ΙΒΑΝ και η Τράπεζα
 • Δικαιούχος του λογαριασμού, να είναι ο υπόχρεος της υδροληψίας, ή συνδικαιούχος.

Καταθέστε το αντίγραφο κατά την υποβολή του αιτήματος Διακοπής στον υπάλληλο που θα σας εξυπηρετήσει στο κατάστημα.
ή
εναλλακτικά υποβάλετε τα δικαιολογητικά για την επιστροφή της εγγύησής σας εδώ.

Πώς μπορώ να λαμβάνω ηλεκτρονικά τον λογαριασμό μου;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.eyath.gr/pliromes-ofeiles/#electronicstatement
Απαραίτητη προϋπόθεση ο λογαριασμός να εκδίδεται στο όνομά σας και η εγγραφή σας να είναι επικαιροποιημένη.

Έλαβα λογαριασμό με πολύ υψηλή χρέωση η οποία οφείλεται σε διαρροή; Τι πρέπει να κάνω;

Για να ενημερωθείτε ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://www.eyath.gr/pliromes-ofeiles/#discountonleak

Πληρωμή με κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής.

Οι λογαριασμοί σας, πλέον, έχουν ενιαίο κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (RF****************) και μπορείτε να τους εξοφλήσετε ολικά ή μερικά, εξοικονομώντας χρόνο, εύκολα και με ασφάλεια. 

 Ο ενιαίος κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις :

 1. Εάν οφείλετε περισσότερους από δύο ληγμένους λογαριασμούς
 2. Εάν ο λογαριασμός σας εξοφλείται με πάγια εντολή τραπέζης.

Οι κωδικοί πληρωμής, για οφειλές περισσοτέρων των δύο (2) ληγμένων λογαριασμών ισχύουν μέχρι και για ένα μήνα μετά τη λήξη του λογαριασμού για το σύνολο της οφειλής που αναγράφεται σε αυτόν.

Εάν έχει εκδοθεί εντολή αφαίρεσης του υδρομέτρου σας λόγω σημαντικής ανεξόφλητης οφειλής δε μπορείτε να την εξοφλήσετε μέσω της ιστοσελίδας μας.  Σε αυτήν την περίπτωση θα εξυπηρετηθείτε μόνο στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26) είτε με εξόφληση της οφειλής σας είτε με διακανονισμό της.

Εκ παραδρομής πλήρωσα το λογαριασμό μου παραπάνω από μία φορά.

Η εξόφληση του λογαριασμού με ηλεκτρονικό ή συμβατικό τρόπο (πάγια εντολή, web banking κλπ.) μας γνωστοποιείται μετά από κάποιες ημέρες από την πραγματοποίηση της πληρωμής. Κατά το διάστημα αυτό δεν μας είναι δυνατόν να ελέγξουμε αν ο λογαριασμός έχει ήδη εξοφληθεί. Το επιπλέον καταβληθέν ποσόν πιστώνεται αυτόματα σε επόμενο λογαριασμό. Εάν όμως επιθυμείτε, το επιπλέον ποσόν μπορεί να σας επιστραφεί μετρητοίς με την προσέλευσή σας στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26). Απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομιστούν τα αποδεικτικά πληρωμής. Η επιστροφή γίνεται στον υπόχρεο του λογαριασμού. Κατ’ εξαίρεση, όταν η εγγραφή δεν είναι επικαιροποιημένη, η επιστροφή γίνεται σε αυτόν που προσκομίζει τις αποδείξεις αρκεί να αποδεικνύεται ότι εξόφλησε αυτός.

Ενώ είμαι επαγγελματίας, τιμολογούμαι με οικιακό τιμοκατάλογο. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω για να τιμολογούμαι με επαγγελματικό τιμοκατάλογο;

Εξ’ αρχής οι επαγγελματίες καταναλωτές μας τιμολογούνται με τον οικιακό τιμοκατάλογο εκτός και αν αιτηθούν επαγγελματικό τιμοκατάλογο, προσκομίζοντας τα κατάλληλα αποδεικτικά που δικαιολογούν την αλλαγή αυτή.

Αίτηση για επαγγελματικό τιμολόγιο μπορείτε να υποβάλετε μέσω του συνδέσμου
https://www.eyath.gr/plirofories-gia-to-timologio/#corporateprice

Εκ παραδρομής πλήρωσα τον λογαριασμό άλλου καταναλωτή. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6), προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής ώστε να πιστωθεί το ποσό στον σωστό καταναλωτή.

Μπορώ να εκτυπώσω την απόδειξη πληρωμής λογαριασμού για πληρωμή που έκανα μέσω της ιστοσελίδας σας;

Με την είσοδο σας στο σύστημα των online πληρωμών της ΕΥΑΘ, στην καρτέλα “Ιστορικό Πληρωμών”, μπορείτε να δείτε μόνο τις  πληρωμές που πραγματοποιήσατε μέσω της ιστοσελίδας μας.
Επιβεβαίωση της πληρωμής, αποστέλλεται στο email σας, αυτοματοποιημένα από την Τράπεζα, κάθε φορά που πραγματοποιείτε πληρωμή μέσα από την ιστοσελίδα μας.
Ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) των email σας, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να καταλήγει εκεί.

Έχω ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης για την είσοδο μου στο σύστημα των online πληρωμών της ΕΥΑΘ.

Εφόσον είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης στο σύστημα και ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε “Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας;” και θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε το e-mail με το οποίο είχατε εγγραφεί, χρησιμοποιώντας το ως username  (όνομα), ώστε να σας αποσταλεί σε αυτό η υπενθύμιση του κωδικού σας.
Ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam) των email σας, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να καταλήξει εκεί.

ΎδρευσηΣυχνές ερωτήσεις

Μπορεί να μεταδοθεί ο κορονοϊός (COVID-19) μέσω του πόσιμου νερού; Είναι ασφαλές το νερό της βρύσης μας;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η κύρια οδός μετάδοσης του ιού COVID-19 είναι η εισπνοή μολυσμένων σταγονιδίων ή η απευθείας επαφή.

Ο ιός COVID-19 δεν έχει ανιχνευθεί σε παροχές πόσιμου νερού και, σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, ο κίνδυνος σε συστήματα ύδρευσης είναι ιδιαίτερα χαμηλός, καθώς οι συμβατικές μέθοδοι επεξεργασίας και διαχείρισης του πόσιμου νερού (διήθηση και χλωρίωση) λειτουργούν ως «ασπίδα» απενεργοποιώντας τον ιό.

Ειδικότερα, για την αποτελεσματική κεντρική απολύμανση ο ΠΟΥ συστήνει η συγκέντρωση του υπολειμματικού χλωρίου να είναι ≥0,5 mg/L για χρόνο παραμονής μεγαλύτερο από 30 λεπτά, σε pH μικρότερο από 8,0, προδιαγραφές που τηρούνται ούτως ή άλλως στις εγκαταστάσεις χλωρίωσης ύδατος της ΕΥΑΘ (δεξαμενές, αντλιοστάσια). Επίσης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, θα πρέπει να διατηρείται σε όλο το δίκτυο των καταναλωτών υπολειμματικό χλώριο, το οποίο στην περίπτωση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ανέρχεται σε ≥0,2 mg/L κατά μήκος όλου του δικτύου, διασφαλίζοντας έτσι προστασία από τον ιό.

Το νερό της Θεσσαλονίκης είναι απολύτως ασφαλές. Πληροί όλες τις προδιαγραφές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας τόσο στην προ- όσο και στη μετά Covid εποχή, σε συνεννόηση πάντα με το υπουργείο Υγείας και τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Το νερό στη βρύση μου δείχνει θολό ή άσπρο. Είναι πρόβλημα ή απλώς αέρας;

Όταν το νερό έχει φυσαλίδες, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισμένο αέρα και γι’ αυτό φαίνεται και θολό. Μια άλλη αιτία για πιθανή δυσχρωμία του νερού είναι οι αποθέσεις αλάτων. Το υγιεινό πόσιμο νερό περιέχει σε διάλυση φυσικά άλατα που του δίνουν γεύση και θρεπτική αξία. Τα διαλυμένα άλατα που υπάρχουν στα φυσικά νερά ιζηματοποιούνται και περνούν στο νερό της βρύσης δίνοντας σε αυτό ένα άσπρο γαλακτώδες χρώμα. Τέτοιου είδους προβλήματα στην όψη του νερού μπορεί να προκύψουν από εργασίες συντήρησης στο δίκτυο διανομής και σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύει η υγεία του καταναλωτή.

Μπορείτε να ξεχωρίσετε αν η δυσχρωμία του νερού οφείλεται σε εγκλωβισμένο αέρα ή άλατα κάνοντας το παρακάτω απλό τεστ: γεμίστε ένα γυάλινο ποτήρι με νερό από τη βρύση σας και αφήστε το νερό να ηρεμήσει. Αν το νερό περιέχει εγκλωβισμένο αέρα, σε περίπου 10 λεπτά θα διαυγάσει και θα παρατηρήσετε ότι οι φυσαλίδες του αέρα θα αρχίσουν να κινούνται προς τα πάνω, μέχρι το νερό να γίνει τελείως διάφανο. Αν το νερό περιέχει άλατα, τότε θα χρειαστεί περίπου μία ώρα για να διαυγάσει το νερό και τα άλατα θα καθιζάνουν στον πάτο του ποτηριού. Δηλαδή, το νερό θα αρχίσει να γίνεται διάφανο από πάνω προς τα κάτω.

Και στις δύο περιπτώσεις σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο και μετά την παρέλευση τριών ωρών, οπότε η ροή του νερού στις σωληνώσεις θα έχει επανέρθει στα φυσιολογικά επίπεδα, δεν πρέπει να παρατηρείται δυσχρωμία στο νερό. Αν το πρόβλημα επιμένει, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Το νερό μού φαίνεται ότι έχει «χρώμα», τι να κάνω;

Για να διαπιστώσετε αν η δυσχρωμία του νερού οφείλεται στο δίκτυο ή στις εσωτερικές σωληνώσεις του σπιτιού σας, συγκρίνετε το νερό της βρύσης σας με το νερό κάποιας γειτονικής κατοικίας. Αν το πρόβλημα εντοπίζεται μόνο στη δική σας βρύση, τότε πιθανόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τις σωληνώσεις του σπιτιού σας. Αν όμως πρόκειται για πρόβλημα του δικτύου, τότε και η βρύση της γειτονικής κατοικίας θα παρουσιάζει την ίδια δυσχρωμία. Σε αυτήν την περίπτωση επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πόσο «σκληρό» είναι το νερό στη Θεσσαλονίκη;

Η σκληρότητα αντιστοιχίζεται στη συγκέντρωση των διαλυμένων αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου και εξαρτάται από τα πετρώματα από τα οποία έχει περάσει το νερό. Ο όρος «σκληρότητα» χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό των νερών που δεν αφρίζουν καλά, όταν χρησιμοποιούνται για πλύσιμο με σαπούνι και αφήνουν λευκά αποθέματα στην εσωτερική επιφάνεια των οικιακών συσκευών. Υψηλές τιμές σκληρότητας δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία! Αντιθέτως, έχει βρεθεί συσχέτιση μεταξύ αυξημένης σκληρότητας και μείωσης των καρδιοαγγειακών παθήσεων!

Επίσης, δεν υπάρχουν προδιαγραφές για την τιμή της σκληρότητας του πόσιμο νερού στην υγειονομική διάταξη.

Η σκληρότητα του νερού μετριέται σε mg CaCO3/l, σε γερμανικούς και γαλλικούς βαθμούς. Για τη μετατροπή από τη μία μονάδα μέτρησης σε άλλη ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:

1 Γαλλικός βαθμός = 0,56 Γερμανικοί

1 Γερμανικός βαθμός = 1,79 Γαλλικοί

1 Γαλλικός βαθμός = 10 mg CaCO3/l

1 Γερμανικός βαθμός = 17,9 mg CaCO3/l

 

Χαρακτηρισμός των νερών ανάλογα με το επίπεδο σκληρότητας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΒΑΘΜΟΙ mg CaCO3/l
ΠΟΛΥ ΜΑΛΑΚΑ ΝΕΡΑ 0 – 7,16 0 – 4 0 – 71,6
ΜΑΛΑΚΑ 7,16 – 14,32 4 – 8 71,6 – 143,2
ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ 14,32 – 21,48 8 – 12 143,2 – 214,8
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΚΛΗΡΑ 21,48 – 32,22 12 – 18 214,8 – 322,2
ΣΚΛΗΡΑ 32,22 – 53,70 18 – 30 322,2 – 537,0
ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΑ > 53,70 > 30 > 537,0

 

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για να ενημερωθείτε για την τιμή της σκληρότητας του νερού της περιοχής σας. Με βάση τις παρακάτω τιμές μπορείτε να ορίσετε τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας στο πλυντήριο που αγοράσατε. Αυτήν τη ρύθμιση τη ζητάει πολλές φορές ο κατασκευαστής του πλυντηρίου για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

 

Τιμές σκληρότητας ανά περιοχή

Περιοχή Τιμές Σκληρότητας (Γερμανικοί βαθμοί)
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 13 – 14
ΕΥΚΑΡΠΙΑ – ΑΝΘΟΚΗΠΟΙ 13 – 14
ΝΙΚΟΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΑΘ 12 – 13
ΚΟΡΔΕΛΙΟ 17 – 18
ΕΥΟΣΜΟΣ 12 – 17
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 16 – 17
ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 12 – 17
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 12 – 14
ΠΟΛΙΧΝΗ 13 – 16
ΜΕΤΕΩΡΑ 12 – 13
ΝΕΑΠΟΛΗ 12 – 17
ΣΥΚΙΕΣ 13 – 15
ΠΕΥΚΑ 14 – 15
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 13 – 15
Π. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 15 – 16
40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 16 – 17
ΚΕΝΤΡΟ 16 – 17
ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ 13 – 14
ΑΡΕΤΣΟΥ 14 – 15
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 14 – 15
ΝΤΕΠΩ 14 – 16
ΔΕΛΦΩΝ 14 – 16
ΚΗΦΙΣΙΑ 12 – 13
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 12 – 13
ΠΥΛΑΙΑ – ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ 14 – 15
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 14 – 15
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 14 – 16
ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ 16 – 17
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14 – 15
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 15 – 16

 

Χρειάζεται το χλώριο στο νερό; Είναι μεγάλη η αναλογία του στο δίκτυο ύδρευσής μας;

Το χλώριο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό στη διανομή και την επεξεργασία του νερού. Με τον όρο «απολύμανση» εννοούμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό.

Η χλωρίωση γίνεται σε 24ωρη βάση με σύγχρονη τεχνολογία στις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και στα σημεία στα οποία τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή από τα κεντρικά αντλιοστάσια. Η κυριότερη μορφή χλωρίου που χρησιμοποιείται είναι το άνυδρο υγρό χλώριο (αέριο χλώριο).

Η χλωρίωση του νερού, βάσει νομοθεσίας, γίνεται με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει ελάχιστη ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου για την αντιμετώπιση μολύνσεων κατά τη διανομή του νερού στους καταναλωτές. Αυτή η μικρή ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου είναι εντελώς ακίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου, καθώς εξουδετερώνεται από το σάλιο και τα γαστρικά μας υγρά.

Η απολύμανση στο δίκτυο διανομής του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ελέγχεται καθημερινά από το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού (ΤΕΕΠΝ), όπου μετράται το υπόλειμμα ελεύθερου χλωρίου στο δικτύο διανομής. Η παρουσία υπολειμματικού χλωρίου είναι συνεχής και ανιχνεύεται σε όλο το δίκτυο διανομής μέχρι τα ακρότατα σημεία του, σύμφωνα με όσα ορίζει η υγειονομική διάταξη.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης την παρακολούθηση και μέτρηση των παραπροϊόντων χλωρίωσης. Αυτά ονομάζονται τριαλογονομεθάνια και είναι οι ακόλουθες τέσσερις ενώσεις: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο και το βρωμοδιχλωρομεθάνιο. Παράγονται λόγω της αντίδρασης του ελεύθερου χλωρίου του πόσιμου νερού με τον οργανικό άνθρακα, που μπορεί να περιέχεται σε αυτό.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, τα τριαλογονομεθάνια μετρώνται 16 φορές τον χρόνο και η ανώτατη παραμετρική τιμή στο σύνολό τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 μg/l.

Βάσει των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από το εργαστήριο της ΕΥΑΘ, οι συγκεντρώσεις των τριαλογονομεθανίων στο πόσιμο νερό είναι κατά πολύ χαμηλότερες σε σχέση με το ισχύον νομοθετημένο όριο των 100 μg/l.

Τι μπορώ να κάνω αν μου μυρίζει χλώριο το νερό;

Πολλές φορές οι καταναλωτές παραπονιούνται ότι το νερό που φτάνει στη βρύση τους μυρίζει χλώριο. Για να μειωθεί η οσμή του χλωρίου, μπορείτε να γεμίσετε ένα γυάλινο μπουκάλι με νερό και να το αφήσετε όλο το βράδυ στο ψυγείο. Το επόμενο πρωί η μυρωδιά θα έχει εξαφανιστεί.

Προσοχή! Το νερό που μπαίνει στο ψυγείο μέσα σε οποιοδήποτε δοχείο πρέπει να καταναλώνεται μέσα σε 24 ώρες.

Μπορώ να χρησιμοποιώ ντεπόζιτο ή πιεστικό;

Εάν το νερό φτάνει στη βρύση σας μέσω ντεπόζιτου ή πιεστικού, τότε διατρέχει κίνδυνο να επιμολυνθεί λόγω στασιμότητας και αυξημένης θερμοκρασίας και συνήθως μειονεκτεί οργανοληπτικά σε σχέση με το τρεχούμενο νερό, που έρχεται απευθείας από το δίκτυο της ύδρευσης. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε., τα ντεπόζιτα δεν επιτρέπονται για λόγους υγειονομικής προστασίας του δικτύου ύδρευσης (κίνδυνος πιθανής αναρρόφησης στο δίκτυο). Γι’ αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης (στήλη υδρομετρητών – «ρολόι») να διαθέτει αντεπίστροφο.

Oι ιδιοκτήτες κατοικιών πρέπει τουλάχιστον να φροντίζουν να γίνονται τακτικές συντηρήσεις και καθαρισμοί σε τυχόν υπάρχον πιεστικό ή ντεπόζιτο μέχρι την οριστική απομάκρυνσή τους, ώστε να αποφύγουν την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν.

Να βάλω φίλτρο στο σπίτι;

Δε θέλουμε τίποτα να μπαίνει… ανάμεσά μας!

 • Το νερό πληροί από κάθε άποψη τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις (συμπεριλαμβάνονται βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα, παθογόνοι οργανισμοί κ.ά.).
 • Δε χρειάζεται λοιπόν επιπλέον επεξεργασία με φίλτρα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εκ του περισσού και παράγει περιττά κόστη για τον καταναλωτή.
 • Η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει επεξεργαστεί, καθαρίσει και απολυμάνει το νερό, όπου και όπως χρειάζεται. Αυτό που κάνει ένα φίλτρο δηλαδή το έχει κάνει ήδη η ΕΥΑΘ για μας!
 • Κι όταν το ΤΕΕΠΝ (Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού της ΕΥΑΘ ΑΕ) φτάνει στη βρύση του καταναλωτή για να πάρει δείγμα, απαιτεί να γίνει είτε bypass  οποιουδήποτε φίλτρου ή μονάδας επεξεργασίας έχει εγκαταστήσει  ο καταναλωτής ή παίρνει δείγμα από βρύση που δεν επηρεάζεται από αυτό.
 •  Κάποιες φορές, φίλτρα -ειδικά όσα δε συντηρούνται σωστά κι όχι μόνο- μπορούν να επιβαρύνουν, αντί να βελτιώσουν, την ποιότητα και από χημικής και από μικροβιολογικής άποψης.
 • Φίλτρα «αφαλάτωσης» που απιονίζουν το νερό μπορεί να αποδειχθούν ακόμα κι επικίνδυνα για την υγεία. Ένας αριθμός μεταλλικών στοιχείων είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Το απιονισμένο νερό δεν είναι πόσιμο!
 • Φίλτρα που καταναλώνουν το υπολειμματικό χλώριο πολύ νωρίτερα από την είσοδό του στο ποτήρι μας, μπορεί να αποδειχθούν ακόμα κι επικίνδυνα για την υγεία, καθώς «εξουδετερώνοντας» την υπολειμματική απολυμαντική δράση του χλωρίου, μπορεί το νερό να καταστεί ευάλωτο σε μικροβιολογική μόλυνση.

Το υπουργείο Υγείας επισημαίνει ότι στην περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει να προσθέσει μετά την έξοδο του νερού στη βρύση -που αποτελεί και το σημείο τελικού ελέγχου της ποιότητας του νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- υλικά όπως συσκευές φίλτρων νερού, διακόπτεται το πεδίο ευθύνης των αρμόδιων φορέων για την ποιότητα του νερού που προκύπτει μετά την παρεμβολή του φίλτρου!

Να πίνω από τη «γραμμή» του ζεστού; Τον χειμώνα το νερό μού φαίνεται πολύ κρύο…

 • Ποτέ δεν έχουμε τη βρύση που πίνουμε στο ζεστό ή στην ανάμιξη. Πάντα και μόνο στο κρύο!
 • Η γραμμή του ζεστού, ακόμα και σε ανάμιξη, δεν παρέχει πόσιμο νερό. Μπορεί να είναι χημικά ή μικροβιολογικά υποβαθμισμένο!
 •  Κι αν πρέπει κάποια στιγμή να το γυρίσουμε στο ζεστό, μετά την ολοκλήρωση της δουλειάς μας το γυρίζουμε στο κρύο και περιμένουμε να γίνει το γνωστό δροσερό νερό μας για να πιούμε.
 • Μπορούμε κάθε φορά που ανοίγουμε τη βρύση για να πιούμε να ελέγχουμε τη θερμοκρασία του νερού με την άκρη του δαχτύλου μας.
 • Γίνεται άμεσα αντιληπτό, στις συνηθισμένες συνθήκες λειτουργίας  ενός σπιτικού, πότε έχει τρέξει  το στάσιμο νερό από τις εσωτερικές σωληνώσεις κι έχει έρθει το φρέσκο δροσερό νερό από το δίκτυο, που μπορούμε να πιούμε άφοβα.
 • Η βελτίωση της γεύσης και της οσμής μετά από αυτό το απλό τεστ είναι εντυπωσιακή.
 • Δε χρειαζόμαστε τα φίλτρα, τα βαμβάκια και τα πλαστικά μπουκάλια. Το νερό της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι άριστο.

Ο αμίαντος στα δίκτυα υποβαθμίζει την ποιότητα του πόσιμου νερού;

Ο αμίαντος είναι ένα ινώδες πυριτικό ορυκτό που περιέχει σίδηρο, μαγνήσιο, ασβέστιο και νάτριο. Κανένα από τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι επικίνδυνο για την υγεία όταν βρίσκεται στο νερό σε συγκεντρώσεις που επιτρέπουν οι κανονισμοί. Ωστόσο, η χρήση του για την κατασκευή σωλήνων ύδρευσης και η πιθανή αιώρηση ινών αμιάντου στο πόσιμο νερό έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον του κοινού κι έχουν απασχολήσει διάφορους οργανισμούς. Το ενδιαφέρον και η σχετική ανησυχία προκλήθηκαν από το γεγονός ότι οι εισπνεόμενες ίνες αμιάντου είναι καρκινογόνες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι, αν και ο εισπνεόμενος αμίαντος είναι γνωστό καρκινογόνο, δεν υπάρχουν στοιχεία για αρνητικές επιπτώσεις όταν καταπίνεται με το πόσιμο νερό. Αυτή είναι και η απάντηση στην ανησυχία που έχει προκληθεί λόγω της χρήσης αμιαντοτσιμέντου στους σωλήνες ύδρευσης.

Η εγκύκλιος ΔΥΓ2/19028 «Αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης» δεν συμπεριλαμβάνει τις ίνες αμιάντου στις παραμέτρους που πρέπει να ελέγχονται στο πόσιμο νερό, και επισημαίνει ότι «Σε ότι αφορά στις επιπτώσεις στην υγεία από την κατάποση ινών αμιάντου με το πόσιμο νερό, από τα συμπεράσματα μελετών της διεθνούς βιβλιογραφίας δεν προκύπτει τεκμηριωμένα άμεση συσχέτιση ενδεχόμενης παρουσίας ινών αμιάντου και επιπτώσεων στην υγεία από την κατάποση τους».

Ίνες αμιάντου μέχρι σήμερα δεν έχουν ανιχνευτεί στο πόσιμο νερό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Οι αναλύσεις για τον προσδιορισμό των ινών αμιάντου στο πόσιμο νερό πραγματοποιούνται για λογαριασμό της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε εξειδικευμένα εξωτερικά εργαστήρια. Σημειώνουμε ότι για την παράμετρο αυτή δεν υπάρχει όριο στην ισχύουσα νομοθεσία.

ΑποχέτευσηΣυχνές ερωτήσεις

Ποιους αφορά ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης (ΕΚΑ) και ποιες περιοχές καλύπτει;

ΕΚΑ-Αρθρο 1:

 1. «…αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις, που επιβάλλονται σε επαγγελματικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΝΠΔΔ), εργαστήρια κλπ, και κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν υγρά απόβλητα, πέραν της αστικής κατοικίας, για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.).», και

β) «…καλύπτει το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/26.7.2001) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του».

Τι θεωρούμε οικιακά λύματα;

ΕΚΑ-Αρθρο 2-Βασικές έννοιες :  Οικιακά Λύματα – τα λύματα από περιοχές κατοικίας και υπηρεσιών, που προέρχονται κυρίως από τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και τις εμπορικές δραστηριότητες.

Τι θεωρούμε υγρά βιομηχανικά απόβλητα;

ΕΚΑ-Αρθρο 2-Βασικές έννοιες :  Υγρά Βιομηχανικά Απόβλητα – τα υγρά απόβλητα που παράγονται από οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα και τα οποία δεν είναι οικιακά λύματα ή όμβρια ύδατα.

Ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων είναι υποχρεωμένες να έχουν φρεάτιο δειγματοληψίας;

Κάθε δραστηριότητα πέραν της αστικής κατοικίας από την οποία παράγονται υγρά βιομηχανικά απόβλητα.

Ποιες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν χωριστά εσωτερικά δίκτυα λυμάτων/υγρών αποβλήτων;

Κάθε δραστηριότητα πέραν της αστικής κατοικίας από την οποία παράγονται υγρά βιομηχανικά απόβλητα και εγκαθίσταται σε καινούργιες εγκαταστάσεις (και δεν είναι υφιστάμενες).

Ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης που ακολουθείται για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στην κατηγορία Β;

Περιγράφεται στον ΕΚΑ-Αρθρο 6.3.1-6.3.2-6.3.3

Ποιες αναλύσεις πρέπει να κάνω στην εκροή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της επιχείρησης μου;

Ενδεικτικός πίνακας των ελεγχόμενων παραμέτρων δίνεται στο Παράρτημα VΙ.

Το δείγμα που λαμβάνεται είναι στιγμιαίο ή σταθμισμένο;

Οι δειγματοληψίες αναφέρονται σε τυχαία στιγμιαία δείγματα (ΕΚΑ-6.3.3) εκτός και αν υπάρχει δειγματολήπτης, οπότε είναι δυνατόν να ληφθεί και σταθμισμένο δείγμα.

Από ποιο σημείο της ΕΕΑ (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αποβλήτων) της επιχείρησής μου μπορούν να λαμβάνονται δείγματα για τον έλεγχο της ποιότητας εκροής;

Τα δείγματα λαμβάνονται από σημείο όπως περιγράφεται στην, από την ΕΥΑΘ Α.Ε., εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης.

Για πόσο καιρό «επιτρέπονται» οι υπερβάσεις σε συγκεκριμένες παραμέτρους;

Επιτρέπονται μόνο για έναν χρόνο. Παράμετροι για τις οποίες επιτρέπονται υπερβάσεις είναι οι: ΤSS, COD και BOD5. Στο διάστημα αυτό, και μόνο για τις συγκεκριμένες παραμέτρους, από τις παραπάνω, που υπάρχει υπέρβαση, η επιχείρηση θα χρεώνεται με Τέλος Πρόσθετου Κόστους Επεξεργασίας (ΤΠΚΕ) (Παράρτημα IV).

Το ΤΠΚΕ είναι πέραν των τελών αποχέτευσης.

Εφόσον οι υπερβάσεις ξεπεράσουν τον ένα χρόνο, ανακαλείται η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 8.

Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού των δικτύων οικιακών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων;

Ισχύουν τα όρια του Ειδικού Κανονισμού. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επιτυγχάνεται η επίτευξη των αποδεκτών ορίων διάθεσης των υγρών αποβλήτων στο δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Πίνακας Ι του Παραρτήματος I του ΕΚΑ) με αραίωση (Αρθρο 5.1-ΕΚΑ).

Πρέπει να βάλω παροχόμετρο στην έξοδο της ΕΕΑ μου;

Κάθε  επιχείρηση που παράγει υγρά απόβλητα παροχής > 2m3/d πρέπει να τοποθετήσει μετρητή παροχής.

Πού θα βρω προδιαγραφές για τον μετρητή παροχής;

Πριν γίνει η προμήθεια του μετρητή παροχής θα πρέπει να εγκριθούν οι προδιαγραφές του από την ΕΥΑΘ Α.Ε. όπως αναφέρεται στον ΕΚΑ-Παρ. 6.5.

Τι ισχύει για τις υγειονομικές μονάδες;

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων τους θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ 1537/Β/8.5.2012) «Μέτρα και Όροι για την Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» και με την με ΑΔΑ: 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω       Εγκύκλιο διαχείρισης υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (Αρ. Πρωτ. Δ1ε/.Π.33942/17 (21-02-18).

Τι κάνω σε περίπτωση βλάβης της ΕΕΑ μου;

Α) Για παροχή υγρών αποβλήτων < 2m3/d

…..

 1. B) Για παροχή υγρών αποβλήτων > 2m3/d:

 

 • να υπάρχει Σχέδιο Διαχείρισης των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, προς αποφυγή της εισόδου τους στο αποχετευτικό δίκτυο.
 • να ενημερώνεται άμεσα και εγγράφως η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., όπως προβλέπεται στον ΕΚΑ, για την φύση του προβλήματος και την αιτία που το προκάλεσε, για την ποιότητα και ποσότητα των τυχόν ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων που θα εισέλθουν στο δίκτυο της μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα (εφόσον δεν μπορεί αυτό να αποφευχθεί βάσει του ως άνω προβλεπόμενου Σχεδίου Διαχείρισης), καθώς και για τον προβλεπόμενο χρόνο που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της λειτουργίας της ΕΕΑ.
 • εν συνεχεία, αναλόγως του μεγέθους του προβλήματος και των πιθανών επιπτώσεων στο δίκτυο και στην ποιότητα των εκροών των εγκαταστάσεων μας, να ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς.

 

Επιπλέον:

 • Δεν θα θεωρείται δικαιολογημένη, μια βλάβη που οφείλεται στην μη ύπαρξη εφεδρικού κρίσιμου Η/Μ εξοπλισμού, σε έλλειψη ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), και γενικότερα σε λόγους που δεν άπτονται των λόγων ανωτέρας βίας.
 • Σε κάθε περίπτωση η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη προέρχεται από την παραλαβή στις εγκαταστάσεις της, αποβλήτων η ποιότητα των οποίων αφίσταται από τη συμφωνηθείσα.

Τι γίνεται όταν δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης της δραστηριότητάς μου με το δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.;

Στην περίπτωση που υπάρχει σηπτική δεξαμενή και η μεταφορά των συλλεγόμενων υγρών αποβλήτων γίνεται στην ΕΕΛΘ ή στην ΑΙΝΕΙΑ, ισχύει η διαδικασία των παραγράφων 6.3.2. & 6.3.3. με στόχο την έκδοση άδειας μεταφοράς υγρών αποβλήτων.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !