ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΠεριβάλλον & Ποιότητα

Άδειες Χρήσης Νερού και Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.

Όλες οι πηγές υδροληψίας νερού που χρησιμοποιεί η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. για την υδροδότηση των περιοχών ευθύνης της είναι νομίμως αδειοδοτημένες με την Άδεια Χρήσης Νερού όπως προβλέπουν οι κείμενες νομοθετικές διατάξεις και είναι αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ :

Για τον Αλιάκμονα: ΑΔΑ : 7ΤΩΛΟΡΙΥ-ΕΥΜ

Για την Αραβησσό και τις Γεωτρήσεις:  ΑΔΑ : ΩΠΒΕΟΡ1Υ-ΠΞΟ

Επιπλέον, η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. συμμετείχε στη σύνταξη των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής υπό την αιγίδα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε συμφωνία με την σχετική Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία διέθεσε πρωτογενή δεδομένα και συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης με παρατηρήσεις και σχόλια.

Τήρηση Ζωνών Προστασίας

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL 10) της Ε.Γ.Υ., για την προστασία των υπόγειων υδατικών συστημάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, που στην περίπτωσή μας αφορά τις πηγές Αραβησσού και τις γεωτρήσεις, θα πρέπει να εφαρμοστεί το παρακάτω μέτρο:

Κωδικός – Ονομασία Μέτρου: Μ10Β0401 – Καθορισμός και οριοθέτηση ζωνών ή/και μέτρων προστασίας σημείων υδροληψίας ύδατος, που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση από υπόγεια υδατικά συστήματα.

Κατηγορία Μέτρου: Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7).

Συσχέτιση με 1ο Σχέδιο Διαχείρισης: Τροποποίηση/Εξειδίκευση Mέτρου ΟΜ03-02 και ΟΜ03-03.

Φορείς Υλοποίησης: Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Διεύθυνση Υδάτων) και Πάροχοι νερού ύδρευσης (Εταιρείες Ύδρευσης, ΔΕΥΑ, Δήμοι κλπ).

Με αυτό το μέτρο καθορίζονται μέτρα ή/και ζώνες προστασίας για τα μεμονωμένα σημεία υδροληψίας από υπόγεια υδατικά συστήματα (πηγές, πηγάδια, γεωτρήσεις) καθώς και τα πεδία υδροληψιών από τα οποία αντλούνται ύδατα με σκοπό την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και σε ποσότητες άνω των 10 m3 ημερησίως, κατά μέσον όρο το έτος, ή εξυπηρετούν περισσότερα από 50 άτομα.

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. συμμορφώνεται με το σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών  και τις οριζόμενες προσωρινές ζώνες προστασίας για τα σημεία υδροληψίας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Ζώνη απόλυτης προστασίας Ι: 10-20m περιμετρικά του έργου υδροληψίας ανάλογα με τις τοπικές μορφολογικές συνθήκες.
  • Ζώνη ελεγχόμενης προστασίας ΙΙ: Ορίζεται καταρχάς και κατ’ ελάχιστο, ανάλογα με το είδος της υπόγειας υδροφορίας ως ακολούθως:

                – Καρστικά συστήματα: 1000m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 500m κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης.

                – Ρωγματώδη συστήματα: 500m ανάντη και εκατέρωθεν (ζώνη τροφοδοσίας) και 300m κατάντη των σημείων απόληψης νερού ύδρευσης.

                – Κοκκώδη συστήματα ελεύθερης ροής: περίμετρος ακτίνας 500μ.

                – Κοκκώδεις υπό πίεση ή μερικώς υπό πίεση υδροφορίες: περίμετρος ακτίνας 500m.

Αρχές βιώσιμης διαχείρισης υδροφόρου ορίζοντα από ΕΥΑΘ.

Σήμερα, η λειτουργία του διυλιστηρίου έχει επιτρέψει τον περιορισμό της εκμετάλλευσης των υδατικών αποθεμάτων του υδροφορέα Σίνδου – Καλοχωρίου κυρίως στη θερινή περίοδο (συνήθως από Ιούνιο έως Οκτώβριο), ενώ τον υπόλοιπο χρόνο αυτά εμπλουτίζονται με φυσικό τρόπο από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις. Οι εγκαταστάσεις αυτές συντηρούνται συστηματικά και παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Αποτέλεσμα της βιώσιμης διαχείρισης μέσω της εφεδρικής λειτουργίας των γεωτρήσεων είναι η σημαντική άνοδος της στάθμης όλου του υδροφορέα, όπως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, και σε πολλές περιπτώσεις η εμφάνιση αρτεσιανών φαινομένων (υπερχειλίσεις). Για την αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων στις προσκείμενες αγροτικές εκτάσεις και τον περιορισμό τυχόν ζημιών, εφαρμόζεται ελεγχόμενος υποβιβασμός του υδροφόρου ορίζοντα με την περιστασιακή θέση των γεωτρήσεων σε λειτουργία από την Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

prostasia ydroforou orizonta 1
prostasia ydroforou orizonta 2

Δίκτυο συλλογής ποσοτικών υδρολογικών δεδομένων.

Για την υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων η Ε.Α.Υ.Θ. Α.Ε. έχει υλοποιήσει δίκτυο συλλογής υδρολογικών δεδομένων στην περιοχή των πηγών της Αραβησσού. Η ενόργανη παρακολούθηση των υδρολογικών παραμέτρων (βροχόπτωση-θερμοκρασία, παροχή πηγών, στάθμη υπόγειου νερού) των πηγών Αραβησσού άρχισε ουσιαστικά από τον Δεκέμβριο του 2007 και περιλαμβάνει:

  • Βροχόμετρο (πηγές Αραβησσού),
  • Σταθμηγράφο (γεώτρηση Γ15),
  • Πλήρη μετεωρολογικό σταθμό (Μ. Λιβάδια), σε συνεργασία με τον  τομέα Υδραυλικής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.,
  • Μετρητή επιφανειακής απορροής τύπου RADAR (ρέμα Πλατάνου).