Ραντεβούκλείστε το ραντεβού σας online

Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας ηλεκτρονικά για να διεκπεραιώσετε ένα από τα παρακάτω αιτήματα στα καταστήματά μας.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλλετε άλλο τύπο αίτησης, παρακαλούμε να επιλέξετε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις της ιστοσελίδας μας: https://www.eyath.gr/applications/
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 966600 από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ.

Προσωρινή Υδροδότηση (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

 1. Δύο Τοπογραφικά
 2. Δύο κατόψεις και μια τομή που να περνάει από τον χώρο των υδρομέτρων
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που να φέρει την ένδειξη «Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον νόμο 1512/85»
 4. Αντίγραφο εταιρικού (σε περίπτωση εταιρείας)
 5. Έναν λογαριασμό νερού παλαιών ιδιοκτητών και πληρωμή ακύρωσης της παλιάς διακλάδωσης (στην περίπτωση που υπήρξε στο παρελθόν υδροδότηση)
 6. Ταυτότητα και Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΔΟΥ από το TAXIS
 7. Ε9
 8. Αριθμό καταναλωτή ή αριθμό υδρομέτρου γειτονικού ακινήτου σε περίπτωση υδροδότησης για 1η φορά.

Οριστική Υδροδότηση (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

 1. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού προσωρινής υδροληψίας
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την Τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που να φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με τον Νόμο 1512/8
 3. Βεβαίωση από το Τμήμα Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης (Τσιμισκή 98).

Περατωθείσα Οικοδομή (Υδροδότηση οικοδομής χωρίς να έχει προηγηθεί Προσωρινή Υδροδότηση) (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

 1. Δύο τοπογραφικά
 2. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την Τρίτη αυτοψία από την πολεοδομία
 3. Βεβαίωση από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης(Τσιμισκή 98
 4. Ε9
 5. Αστυνομική Ταυτότητα
 6. Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΔΥΟ από το TAXIS
 7. Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλαιών ιδιοκτητών ή αριθμό καταναλωτή ή αριθμό υδρομέτρου γειτονικού ακινήτου σε περίπτωση υδροδότησης για 1η φορά

Αρχική σύνδεση ή δεύτερο υδρόμετρο (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Ή ΔΕΥΤΕΡΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 • Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής)
 1. Φόρμα Υ2 (τη λαμβάνετε από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου). Εάν δεν υπάρχει Υ2 χρειάζεται:
  1. Άδεια πολεοδομίας, θεωρημένη με πρόσφατη σφραγίδα για την ΕΥΑΘ Α.Ε., σε δύο (2) αντίγραφα.
  2. Βεβαίωση από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης Τσιμισκή 98 – εκδίδεται με την προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας
 2. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9)
 • Για φυσικό πρόσωπο: Ταυτότητα και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 • Για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ήΒεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 1. Κόστος τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου – Για τη συνήθη διατομή Φ13, το κόστος είναι 55,80 €)

Aκυρωμένη υδροληψία (Ενεργοποίηση) (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

(ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 • Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής)

Απαραίτητη προϋπόθεση, για επανασύνδεση της ακυρωμένης υδροληψίας είναι η εξόφληση/ρύθμιση οικονομικής εκκρεμότητας του ακινήτου στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

 1. Εκτυπωμένη φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του υδρομέτρου και η ένδειξή του
 2. Αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου: Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9). Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, προσκομίζετε επίσης:
  1.Φωτοαντίγραφο του Ε9 των συνιδιοκτητών
  2.Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

        Αν είστε ενοικιαστής του ακινήτου: Φωτοαντίγραφο Ηλεκτρονικού μισθωτηρίου (TAXISNET) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής

        Για νομικό πρόσωπο:

 • Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ήΒεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
 • Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
  σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, προσκομίζετε το μισθωτήριο μαζί με υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ισχύει σιωπηρή παράταση
 • σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι σε ισχύ.
 1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 2. Ο ενοικιαστής καταβάλει εγγύηση (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ13 η εγγύηση είναι 100€). Δίδεται πλήρης απαλλαγή, με την προσκόμιση (α) εγκεκριμένης και σε ισχύ αίτησης ΗΔΙΚΑ για ΚΟΤ Α’ ή ΚΟΤ Β’ του ρεύματος και (β) τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Από τον Μάϊο του 2019 η ένταξη των ευπαθών ομάδων σε Κοινωνικό Τιμολόγιο, ακολουθεί τα ίδια κριτήρια με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄). Η εταιρία μας λαμβάνει σχετικό αρχείο από την ΗΔΙΚΑ και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους καταναλωτές, εντάσσει τους δικαιούχους και τους απεντάσσει αυτόματα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.

 • Στο ΚΟΤ εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και για ένα μόνο υδρόμετρο για κάθε υπόχρεο

Ενώ στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας έχω Κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ), στην ΕΥΑΘ δεν είμαι ενταγμένος στο Κοινωνικό Τιμολόγιο. Τι πρέπει να κάνω;

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 1. Οριστική έγκριση ΗΔΙΚΑ (idika.gr) για το νέο έτος (εγκεκριμένη και σε ισχύ- αφορά το τρέχον οικονομικό έτος)
 2. Τελευταίος λογαριασμός Νερού
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 4. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης στην ΗΔΙΚΑ, προσκομίζετε επιπλέον τους λογαριασμούς ρεύματος που αφορούν το χρονικό διάστημα πριν την έγκριση ή τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος του παρελθόντος έτους

* Η αίτηση ΗΔΙΚΑ είναι τετρασέλιδη (συνήθως) και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο idika.gr όπου και εκτυπώνεται απο εκεί (πιέστε control+P στο πληκτρολόγιό σας για εκτύπωση).

 • Πρέπει να είναι εγκεκριμένη. Η κατάστασή της αναγράφεται στην πρώτη και τελευταία σελίδα.
 • Πρέπει να αφορά το τρέχον οικονομικό έτος. Δηλαδή πρέπει να έχει δημιουργηθεί / ανανεωθεί μετά τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, συγκεκριμένα: μετά την 1-8 για ΚΟΤ-Α & μετά την 1-9 για ΚΟΤ-Β

** Αν δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του υπόχρεου ακόμη, δεκτό γίνεται και το αντίγραφο της σύνδεσης παρόχου – πελάτη.

*** Στο κοινωνικό τιμολόγιο εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και μόνο σε 1 λογαριασμό κατ’ άτομο.

Απαλλαγή οφειλών ιδιοκτήτη από τυχόν οφειλές πρώην μισθωτή (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Για το διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν οι οφειλές προσκομίζετε :

 • Το Ε2 της εφορίας όπου εμφανίζεται το χρονικό διάστημα μίσθωσης του ακινήτου και το ονοματεπώνυμο του μισθωτή
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο από το TAXISNET
 • Υπεύθυνη δήλωση 1599, που να αναφέρει πότε αποχώρησε ο μισθωτής από το ακίνητο. Αν η αποχώρηση έγινε το τρέχον έτος τότε στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι «θα προσκομίσω το Ε2 μόλις καταθέσω τη φορολογική μου δήλωση. Σε περίπτωση μη προσκομίσεως του Ε2 τα χρέη βαρύνουν εμένα, ως ιδιοκτήτη»
 • Φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του και η ένδειξή του

Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν καταστήσει ως υπόχρεο τον μισθωτή του, τότε εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος απέναντι στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ο ίδιος και οφείλει να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης που υπέγραψε με την εταιρία.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2.6. του Κανονισμού Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. «σε όσες παροχές νερού δεν συμπίπτει ο αναφερόμενος υπόχρεος με τον χρήστη είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ακινήτου με ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε αυτόματα υπεύθυνος για την τακτοποίησή τους είναι ο ιδιοκτήτης»

Εκ παραδρομής πλήρωσα το λογαριασμό μου παραπάνω από μία φορά. (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Η εξόφληση του λογαριασμού με ηλεκτρονικό ή συμβατικό τρόπο (πάγια εντολή, πληρωμή στα ΕΛΤΑ, web banking κλπ.) μας γνωστοποιείται μετά από κάποιες ημέρες από την πραγματοποίηση της πληρωμής. Κατά το διάστημα αυτό δεν μας είναι δυνατόν να ελέγξουμε αν ο λογαριασμός έχει ήδη εξοφληθεί. Το επιπλέον καταβληθέν ποσόν πιστώνεται αυτόματα σε επόμενο λογαριασμό. Εάν όμως επιθυμείτε, το επιπλέον ποσόν μπορεί να σας επιστραφεί μετρητοίς με την προσέλευσή σας στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26). Απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομιστούν τα αποδεικτικά πληρωμής. Η επιστροφή γίνεται στον υπόχρεο του λογαριασμού. Κατ’ εξαίρεση, όταν η εγγραφή δεν είναι επικαιροποιημένη, η επιστροφή γίνεται σε αυτόν που προσκομίζει τις αποδείξεις αρκεί να αποδεικνύεται ότι εξόφλησε αυτός.

Εκ παραδρομής πλήρωσα τον λογαριασμό άλλου καταναλωτή. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6), προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής ώστε να πιστωθεί το ποσό στον σωστό καταναλωτή.

(*) Η Απαλλαγή χρέους αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων η υδροληψία ήταν στο όνομα του μισθωτή (υπόχρεος)

Κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Από τον Μάϊο του 2019 η ένταξη των ευπαθών ομάδων σε Κοινωνικό Τιμολόγιο, ακολουθεί τα ίδια κριτήρια με την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας (ΚΟΤ Α΄και ΚΟΤ Β΄). Η εταιρία μας λαμβάνει σχετικό αρχείο από την ΗΔΙΚΑ και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών από τους καταναλωτές, εντάσσει τους δικαιούχους και τους απεντάσσει αυτόματα, όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.

 • Στο ΚΟΤ εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και για ένα μόνο υδρόμετρο για κάθε υπόχρεο

Ενώ στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας έχω Κοινωνικό τιμολόγιο (ΚΟΤ), στην ΕΥΑΘ δεν είμαι ενταγμένος στο Κοινωνικό Τιμολόγιο. Τι πρέπει να κάνω;

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)
 1. Οριστική έγκριση ΗΔΙΚΑ (idika.gr) για το νέο έτος (εγκεκριμένη και σε ισχύ- αφορά το τρέχον οικονομικό έτος)
 2. Τελευταίος λογαριασμός Νερού
 3. Αστυνομική Ταυτότητα
 4. Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος
 5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης στην ΗΔΙΚΑ, προσκομίζετε επιπλέον τους λογαριασμούς ρεύματος που αφορούν το χρονικό διάστημα πριν την έγκριση ή τον τελευταίο λογαριασμό ρεύματος του παρελθόντος έτους

* Η αίτηση ΗΔΙΚΑ είναι τετρασέλιδη (συνήθως) και συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο idika.gr όπου και εκτυπώνεται απο εκεί (πιέστε control+P στο πληκτρολόγιό σας για εκτύπωση).

 • Πρέπει να είναι εγκεκριμένη. Η κατάστασή της αναγράφεται στην πρώτη και τελευταία σελίδα.
 • Πρέπει να αφορά το τρέχον οικονομικό έτος. Δηλαδή πρέπει να έχει δημιουργηθεί / ανανεωθεί μετά τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος, συγκεκριμένα: μετά την 1-8 για ΚΟΤ-Α & μετά την 1-9 για ΚΟΤ-Β

** Αν δεν έχει εκδοθεί λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του υπόχρεου ακόμη, δεκτό γίνεται και το αντίγραφο της σύνδεσης παρόχου – πελάτη.

*** Στο κοινωνικό τιμολόγιο εντάσσονται μόνο κατοικίες, με μόνο 1 παροχή και μόνο σε 1 λογαριασμό κατ’ άτομο.

Απαλλαγή οφειλών ιδιοκτήτη από τυχόν οφειλές πρώην μισθωτή (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Για το διάστημα κατά το οποίο δημιουργήθηκαν οι οφειλές προσκομίζετε :

 • Το Ε2 της εφορίας όπου εμφανίζεται το χρονικό διάστημα μίσθωσης του ακινήτου και το ονοματεπώνυμο του μισθωτή
 • Το μισθωτήριο συμβόλαιο από το TAXISNET
 • Υπεύθυνη δήλωση 1599, που να αναφέρει πότε αποχώρησε ο μισθωτής από το ακίνητο. Αν η αποχώρηση έγινε το τρέχον έτος τότε στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται ότι «θα προσκομίσω το Ε2 μόλις καταθέσω τη φορολογική μου δήλωση. Σε περίπτωση μη προσκομίσεως του Ε2 τα χρέη βαρύνουν εμένα, ως ιδιοκτήτη»
 • Φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του και η ένδειξή του

Όταν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν καταστήσει ως υπόχρεο τον μισθωτή του, τότε εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεος απέναντι στην ΕΥΑΘ Α.Ε. ο ίδιος και οφείλει να παρακολουθεί την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης που υπέγραψε με την εταιρία.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2.6. του Κανονισμού Υδροληψίας της ΕΥΑΘ Α.Ε. «σε όσες παροχές νερού δεν συμπίπτει ο αναφερόμενος υπόχρεος με τον χρήστη είτε αυτός είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής, σε περίπτωση εγκατάλειψης του ακινήτου με ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΕΥΑΘ Α.Ε., τότε αυτόματα υπεύθυνος για την τακτοποίησή τους είναι ο ιδιοκτήτης»

Εκ παραδρομής πλήρωσα το λογαριασμό μου παραπάνω από μία φορά. (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Η εξόφληση του λογαριασμού με ηλεκτρονικό ή συμβατικό τρόπο (πάγια εντολή, πληρωμή στα ΕΛΤΑ, web banking κλπ.) μας γνωστοποιείται μετά από κάποιες ημέρες από την πραγματοποίηση της πληρωμής. Κατά το διάστημα αυτό δεν μας είναι δυνατόν να ελέγξουμε αν ο λογαριασμός έχει ήδη εξοφληθεί. Το επιπλέον καταβληθέν ποσόν πιστώνεται αυτόματα σε επόμενο λογαριασμό. Εάν όμως επιθυμείτε, το επιπλέον ποσόν μπορεί να σας επιστραφεί μετρητοίς με την προσέλευσή σας στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6 ή 26ης Οκτωβρίου 26). Απαραίτητη προϋπόθεση να προσκομιστούν τα αποδεικτικά πληρωμής. Η επιστροφή γίνεται στον υπόχρεο του λογαριασμού. Κατ’ εξαίρεση, όταν η εγγραφή δεν είναι επικαιροποιημένη, η επιστροφή γίνεται σε αυτόν που προσκομίζει τις αποδείξεις αρκεί να αποδεικνύεται ότι εξόφλησε αυτός.

Εκ παραδρομής πλήρωσα τον λογαριασμό άλλου καταναλωτή. Τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να προσέλθετε στα γραφεία μας (Αγγελάκη 6), προσκομίζοντας την απόδειξη πληρωμής ώστε να πιστωθεί το ποσό στον σωστό καταναλωτή.

(*) Η Απαλλαγή χρέους αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων, των οποίων η υδροληψία ήταν στο όνομα του μισθωτή (υπόχρεος)

Διαδικασία έκδοσης άδειας σύνδεσης αποχέτευσης (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Διαδικασία έκδοσης άδειας σύνδεσης αποχέτευσης

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τοπογραφικού διαγράμματος άδειας.
 2. Ταυτότητα – ΑΜΦ – ΔΟΥ – ενός ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπου οικοπέδου.
 3. Σημείο σύνδεσης οικοπέδου με κεντρικό αγωγό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση υπογείου (ημιυπογείου), εφόσον αποχετεύεται.
 5. Συμβόλαιο σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας (αν υπάρχει) και
 6. Τοπογραφικό σύστασης καθέτου (απαραίτητο μαζί με το συμβόλαιο σύστασης).
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται τόσο τα ποσοστά ιδιοκτησίας του στο ακίνητο, όσο και των υπολοίπων ιδιοκτητών.
 8. Αντίγραφο λογαριασμού νερού ΕΥΑΘ όλων των ιδιοκτητών.

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Χορήγηση Βεβαίωσης για υδροδότηση στο Τμήμα ΕΑΣΑ (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Χορήγηση Βεβαίωσης για υδροδότηση στο Τμήμα ΕΑΣΑ

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ( θεωρημένο από την πολεοδομία για ΕΥΑΘ Α.Ε) και αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος άδειας.
 2. Ταυτότητα – ΑΜΦ – ΔΟΥ ενός ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου
 3. Για τα ακίνητα που έχουν άδεια προ του 1976, αρκεί αντίγραφο της άδειας και του τοπογραφικού.
 4. Εάν έχει εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και η νέα κάτοψη του διαμερίσματος καθώς και η τεχνική έκθεση του μηχανικού.
 5. Εάν υπάρχει νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και το έγγραφο του Υ.Π.Ε.Ν καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει και η βεβαίωση που εκδίδεται για τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Χορήγηση Βεβαίωσης για πολεοδομία στο Τμήμα ΕΑΣΑ (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Χορήγηση Βεβαίωσης για πολεοδομία στο Τμήμα ΕΑΣΑ

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα άδειας (η αίτηση βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ Α.Ε.).

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Χορήγηση εγγράφου για απαλλαγή από χρέωση αποχέτευσης στο Τμήμα ΕΑΣΑ (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Χορήγηση εγγράφου για απαλλαγή από χρέωση αποχέτευσης στο Τμήμα ΕΑΣΑ

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τοπογραφικού διαγράμματος άδειας.
 2. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού νερού ΕΥΑΘ Α.Ε. (δυο αντίγραφα).

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Αίτηση επέκτασης με συνεισφορά στην δαπάνη (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Αίτηση επέκτασης με συνεισφορά στην δαπάνη

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τοπογραφικού διαγράμματος αδείας (δυο αντίγραφα).
 2. Ταυτότητα – ΑΜΦ – ΔΟΥ ενός ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου.
 3. Σημείο σύνδεσης οικοπέδου με κεντρικό αγωγό.
 4. Υπεύθυνη δήλωση υπογείου (ημιυπογείου), εφόσον αποχετεύεται.
 5. Συμβόλαιο σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας (αν υπάρχει ) και
 6. Τοπογραφικό σύστασης καθέτου (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ μαζί με το συμβόλαιο σύστασης).
 7. Αντίγραφα λογαριασμού νερού ΕΥΑΘ όλων των ιδιοκτητών.
 8. Όλα τα παραπάνω για κάθε ιδιοκτησία ακινήτου που θέλει να συνδεθεί στον υποεπέκταση αγωγού.

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Ανακατασκευή ιδιωτικής διακλάδωσης (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Ανακατασκευή ιδιωτικής διακλάδωσης

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται ΜΟΝΟ στο κατάστημα ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ της ΕΥΑΘ, Τσιμισκή 98,1ος ΟΡΟΦΟΣ, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τοπογραφικού διαγράμματος αδείας.
 2. Ταυτότητα – ΑΜΦ – ΔΟΥ ενός ιδιοκτήτη ή εκπροσώπου οικοπέδου.

*ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ, ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ

Κατάθεση δικαιολογητικών για έγκριση εισόδου βυτ. οχημάτων στις Εγκατ.Επεξεργασίας και παραλαβή ετικετών (Για απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε μαζί σας πατήστε εδώ)

Ανακατασκευή ιδιωτικής διακλάδωσης

Για την διεκπεραίωση του αιτήματός σας, θα πρέπει να μεταβείτε στο κατάστημα της ΕΥΑΘ Α.Ε στην Τσιμισκή 98, κατόπιν ραντεβού, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή απο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

 1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 2. Πλήρη στοιχεία νομικού προσώπου (καταστατικό, νόμιμη εκπροσώπηση κλπ)
 3. ΑΦΜ
 4. ΔΟΥ
 5. Αρ. ταυτότητας (για ατομική επιχείρηση)
 6. Επωνυμία
 7. Όνομα πατρός
 8. Έδρα
 9. Ταχυδρομική διεύθυνση
 10. Πόλη
 11. ΤΚ
 12. Τηλέφωνο σταθερό
 13. Τηλέφωνο κινητό
 14. Email
 15. ΑΚ οχημάτων
 16. Άδειες κυκλοφορίας βυτίων
 17. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και/ή εναλλακτικά έναρξη επαγγέλματος στην εφορία
 18. Διπλώματα οδηγού

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !