Η ΕΥΑΘ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήδη από το 2001, παρέχει κάθε μέρα υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται έργα όπως η αφαλάτωση, άντληση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και η διαχείριση υδάτων κάθε είδους, αλλά και η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση λυμάτων (εκτός των τοξικών).

Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που λειτουργεί, ενώ δραστηριοποιείται και στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ως ιδιοπαραγωγή (με εκμετάλλευση κυρίως υδάτων που προέρχονται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία, αγωγούς). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι επίσης η επέκταση σε νέες περιοχές ή η τροποποίηση συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης (δίκτυα και εγκαταστάσεις), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει τη  νομοθεσία περί Α.Ε.  Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και το Ν. 3016/2002 ως εισηγμένη, εναρμόνισε δε το καταστατικό της με την έκδοση του Ν. 3429/2005.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του  Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-16550/19-11-2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 13309/20-11-2007), η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) ή έντεκα (11) μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία τους είναι πενταετής.

Τα μέλη διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο είναι ανεξάρτητα. Δύο μέλη του Δ.Σ. είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά το σχηματισμό του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του διευθύνοντα σύμβουλο. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιλέγει τους γενικούς διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Γενική Διευθύντρια
Θεοδωρίδου Παρθένα
Διευθυντής Διοίκησης και Οργάνωσης Αραμπατζής Νικόλαος
Διευθυντής Οικονομικών Αλεξανδρής Δημήτριος
Διευθυντής Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Πετρίδης Παναγιώτης
Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πληροφορικής Αγγέλου Γεώργιος
Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης Μεντές Αλέξανδρος
Διευθυντής Δικτύων Ύδρευσης Λαζαρίδης Σπυρίδων
Διευθύντρια Εγκαταστάσεων Ύδρευσης Σερετούδη Γεωργία
Διευθυντής Δικτύων Αποχέτευσης Τραγανός Χρήστος
Διευθυντής Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης Κωτούλας Κωνσταντίνος
Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κρίσης και Κινδύνων
Σαμαρά Μαρία
Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Καφετζής Γεώργιος
organogramma 25 11 2021

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην ΕΥΑΘ Α.Ε. απασχολείται προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Το σύνολο των υπηρετούντων στην εταιρεία έχει ως εξής:
(αφορά το σύνολο του τακτικού προσωπικού)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !