Η ΕΥΑΘ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήδη από το 2001, παρέχει κάθε μέρα υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται έργα όπως η αφαλάτωση, άντληση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και η διαχείριση υδάτων κάθε είδους, αλλά και η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση λυμάτων (εκτός των τοξικών).

Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που λειτουργεί, ενώ δραστηριοποιείται και στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ως ιδιοπαραγωγή (με εκμετάλλευση κυρίως υδάτων που προέρχονται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία, αγωγούς). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι επίσης η επέκταση σε νέες περιοχές ή η τροποποίηση συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης (δίκτυα και εγκαταστάσεις), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει τη  νομοθεσία περί Α.Ε.  Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και το Ν. 3016/2002 ως εισηγμένη, εναρμόνισε δε το καταστατικό της με την έκδοση του Ν. 3429/2005.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του  Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-16550/19-11-2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 13309/20-11-2007), η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) ή έντεκα (11) μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία τους είναι πενταετής.

Τα μέλη διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο είναι ανεξάρτητα. Δύο μέλη του Δ.Σ. είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά το σχηματισμό του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του διευθύνοντα σύμβουλο. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιλέγει τους γενικούς διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Γενικός ΔιευθυντήςΝάστος Πέτρος
Διευθυντής Διοίκησης και ΟργάνωσηςΓεώργιος Αγγέλου
Διευθυντής ΟικονομικώνΑλεξανδρής Δημήτριος
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης ΚαταναλωτώνΣαμαρά Μαρία
Διευθυντής Εγκαταστάσεων και Δικτύου ΎδρευσηςΠαπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Εγκαταστάσεων και Δικτύου ΑποχέτευσηςΤραγανός Χρήστος
Διευθύντρια Σχεδιασμού και ΈργωνΘεοδωρίδου Παρθένα
Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού ΕλέγχουΚασιούλας Ιωάννης
Επικεφαλής Επιτελικής Μονάδας Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και ΥποδομώνΓεώργιος Αγγέλου
Επικεφαλής Επιτελικής Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Επενδυτικού ΠρογράμματοςΜεντές Αλέξανδρος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, και συνεδριάζει μέχρι τέσσερις φορές το μήνα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2016, μεταξύ άλλων, εξέλεξε νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΌνομαΘέση στο Δ.Σ.
Παπαϊωάννου ΙωάννηςΑ’ Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
Πενέλης ΓρηγόριοςΒ’ Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γκόγκος Παναγιώτηςανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τανιμανίδου Στεφανίαανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Λάτσιου Χρυσάφη Ολυμπίαμη εκτελεστικό μέλος
Σαμαράς Πέτροςμη εκτελεστικό μέλος
Κλείτου Νικόλαοςανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Αρχοντόπουλος Γεώργιοςμη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
Σαχινίδης Αναστάσιοςμη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων

Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 10-05-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην ΕΥΑΘ Α.Ε. απασχολείται προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Το σύνολο των υπηρετούντων στην εταιρεία έχει ως εξής:
(αφορά το σύνολο του τακτικού προσωπικού)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση