Η ΕΥΑΘ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήδη από το 2001, παρέχει κάθε μέρα υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται έργα όπως η αφαλάτωση, άντληση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και η διαχείριση υδάτων κάθε είδους, αλλά και η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση λυμάτων (εκτός των τοξικών).

Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που λειτουργεί, ενώ δραστηριοποιείται και στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ως ιδιοπαραγωγή (με εκμετάλλευση κυρίως υδάτων που προέρχονται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία, αγωγούς). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι επίσης η επέκταση σε νέες περιοχές ή η τροποποίηση συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης (δίκτυα και εγκαταστάσεις), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει τη  νομοθεσία περί Α.Ε.  Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, αλλά και το Ν. 3016/2002 ως εισηγμένη, εναρμόνισε δε το καταστατικό της με την έκδοση του Ν. 3429/2005.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του  Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-16550/19-11-2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 13309/20-11-2007), η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) ή έντεκα (11) μέλη εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Η θητεία τους είναι πενταετής.

Τα μέλη διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο είναι ανεξάρτητα. Δύο μέλη του Δ.Σ. είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά το σχηματισμό του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του διευθύνοντα σύμβουλο. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιλέγει τους γενικούς διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Γενικός Διευθυντής Νάστος Πέτρος
Διευθυντής Διοίκησης και Οργάνωσης Γεώργιος Αγγέλου
Διευθυντής Οικονομικών Αλεξανδρής Δημήτριος
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Σαμαρά Μαρία
Διευθυντής Εγκαταστάσεων και Δικτύου Ύδρευσης Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Εγκαταστάσεων και Δικτύου Αποχέτευσης Τραγανός Χρήστος
Διευθύντρια Σχεδιασμού και Έργων Θεοδωρίδου Παρθένα
Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Κασιούλας Ιωάννης
Επικεφαλής Επιτελικής Μονάδας Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών Γεώργιος Αγγέλου
Επικεφαλής Επιτελικής Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Επενδυτικού Προγράμματος Μεντές Αλέξανδρος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, και συνεδριάζει μέχρι τέσσερις φορές το μήνα.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 11ης Μαΐου 2016, μεταξύ άλλων, εξέλεξε νέο Δ.Σ. το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Όνομα Θέση στο Δ.Σ.
Γεωργιάδης Νάρκισσος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Παπαδόπουλος Άγις
Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Παπαϊωάννου Ιωάννης Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Πενέλης Γρηγόριος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Γκόγκος Παναγιώτης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Τανιμανίδου Στεφανία ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Λάτσιου Χρυσάφη Ολυμπία μη εκτελεστικό μέλος
Κουλούρης Θόδωρος μη εκτελεστικό μέλος
Κλείτου Νικόλαος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Αρχοντόπουλος Γεώργιος μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
Σαχινίδης Αναστάσιος μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων

Η θητεία του Δ.Σ. είναι πενταετής και λήγει στις 10-05-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καταστατικού, οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

organogramma

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην ΕΥΑΘ Α.Ε. απασχολείται προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Το σύνολο των υπηρετούντων στην εταιρεία έχει ως εξής:
(αφορά το σύνολο του τακτικού προσωπικού)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !

Αύξομείωση
Αντίθεση