Η ΕΥΑΘ Α.Ε., εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών ήδη από το 2001, παρέχει κάθε μέρα υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια πολίτες του ευρύτερου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητές της συμπεριλαμβάνονται έργα όπως η αφαλάτωση, άντληση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή και η διαχείριση υδάτων κάθε είδους, αλλά και η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση και διαχείριση λυμάτων (εκτός των τοξικών).

Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση προϊόντων που προέρχονται από την επεξεργασία λυμάτων, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσα από τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που λειτουργεί, ενώ δραστηριοποιείται και στην παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ως ιδιοπαραγωγή (με εκμετάλλευση κυρίως υδάτων που προέρχονται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία, αγωγούς). Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι επίσης η επέκταση σε νέες περιοχές ή η τροποποίηση συστημάτων ύδρευσης – αποχέτευσης (δίκτυα και εγκαταστάσεις), με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. εφαρμόζει τη νομοθεσία περί Α.Ε., ιδίως δε το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» (ΦΕΚ 104Α΄/13.6.2018), όπως ισχύει σήμερα, καθώς και το Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Α.Ε. (ΦΕΚ 136Α΄/17.7.2020), με τους οποίους έχει εναρμονίσει και το Καταστατικό της.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νέου Κωδικοποιημένου Καταστατικού της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως αυτό τροποποιήθηκε με την από 8.9.2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και ισχύει, η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα (11) μέλη, εκλεγμένα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η θητεία τους είναι τετραετής, παρατεινόμενη σύμφωνα με το Νόμο.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Δύο μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γ.Σ. κατόπιν υπόδειξης των εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον πρόεδρο και έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους, εφόσον ο πρόεδρος ή/και ο αντιπρόεδρος ή οι αντιπρόεδροι δεν έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο και εντεταλμένους συμβούλους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του επιλέγει Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητές τους.

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Γενική Διευθύντρια
Θεοδωρίδου Παρθένα
Διευθυντής Διοίκησης και Οργάνωσης Αραμπατζής Νικόλαος
Διευθυντής Οικονομικών Αλεξανδρής Δημήτριος
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Γρηγοράσκου Μαρία
Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Πληροφορικής Αγγέλου Γεώργιος
Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης Μεντές Αλέξανδρος
Διευθυντής Δικτύων Ύδρευσης Λαζαρίδης Σπυρίδων
Διευθύντρια Εγκαταστάσεων Ύδρευσης Σερετούδη Γεωργία
Διευθυντής Δικτύων Αποχέτευσης Μπέλλος Κωνσταντίνος
Διευθυντής Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης Κωτούλας Κωνσταντίνος
Επικεφαλής Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Κρίσης και Κινδύνων
Σαμαρά Μαρία
Επικεφαλής Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Καφετζής Γεώργιος

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας, και συνεδριάζει μέχρι τέσσερις φορές το μήνα.

Όνομα Θέση στο Δ.Σ.
Παπαδόπουλος Άγις Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Αμανατίδης Άνθιμος Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Πενέλης Γρηγόριος Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Κλείτου Νικόλαος
ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Πεταλά Μαρία ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Αμμανατίδου Σοφία ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Τσικαλουδάκη Αικατερίνη μη εκτελεστικό μέλος
Τσιτσόπουλος Ιωάννης ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Δοβλέτογλου Ιωάννα ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Αρχοντόπουλος Γεώργιος μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
Μαυρόπουλος Δημήτριος μη εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων
Organogramma 05 10 2023

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στην ΕΥΑΘ Α.Ε. απασχολείται προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ, καθώς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Το σύνολο των υπηρετούντων στην εταιρεία έχει ως εξής:
(αφορά το σύνολο του τακτικού προσωπικού)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

2009

0

2010

0

2011

0

2012

0

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

Τα συστήματα διαχείρισης ISO επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν τις επιδόσεις τους και να επεκτείνονται σε νέες αγορές, καλλιεργώντας στους εργαζομένους τους συνείδηση σε θέματα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και ικανοποίησης του πελάτη, άξονες πάνω στους οποίους χαράσσει την καθημερινή λειτουργία της και η ΕΥΑΘ ΑΕ.
Στην κατεύθυνση αυτή και με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση, η ΕΥΑΘ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με βάση το ISO 45001:2018, που αφορά στο Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας, και παράλληλα έκανε το πρώτο βήμα και στην πιστοποίηση με βάση το ISO14001:2015, που αφορά στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης.