Σημειώσεις:

Για να υποβάλετε την φόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία ελέγχου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να είστε υπόχρεος της υδροληψίας.

Παρακαλώ επισυνάψτε δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν τον ΑΦΜ και τον αρ. ταυτότητας σας.
Ως αποδεικτικό ΑΦΜ, επισυνάπτεται οποιοδήποτε έγγραφο του taxis, όπου εμφανίζονται Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, χωρίς να εμφανίζονται οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία.

Το κόστος της υποβολής αίτησης ανέρχεται στο ποσό των 7,06 € και η χρέωση θα γίνει στον επόμενο λογαριασμό.

Αίτηση Απλού Ελέγχου

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !