Ζητήστε

  • Απλό έλεγχο, σε περίπτωση χρέωσης στο λογαριασμό σας περισσότερα από ένα πάγιο τέλος (8,00 € για υδρόμετρο Φ13). Επίσης, για μπερδεμένα, κατεστραμμένα ή σταματημένα υδρόμετρα (κόστος ελέγχου 7,06€)
  • Εργαστηριακό έλεγχο για την ορθή λειτουργία του υδρομέτρου σας (κόστος ελέγχου 28,23€)

Η χρέωση θα γίνει στον επόμενο λογαριασμό σας.

Αν ο εργαστηριακός έλεγχος δείξει ότι το υδρόμετρο δε λειτουργεί σωστά, επιστρέφουμε το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου, αντικαθίσταται το υδρόμετρο και γίνεται αναμόρφωση λογαριασμού. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλετε το ήδη χρεωθέν τίμημα κατανάλωσης νερού.

Δεν διενεργούμε έλεγχο για ύπαρξη διαρροής. Απευθυνθείτε σε ιδιώτη υδραυλικό καθώς η διερεύνηση και η επισκευή βαρύνει αποκλειστικά εσάς.

Η Εταιρεία μας μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό που έχετε δηλώσει.

Για αν αιτηθείτε έλεγχο του υδρομέτρου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι, να είστε υπόχρεος της υδροληψίας (ο λογαριασμός ύδρευσης να εκδίδεται στο όνομά σας) και το υδρόμετρό σας να υδροδοτεί αποκλειστικά το ακίνητο σας {Μία (1) παροχή}.

Επισυνάψτε

  1. Πρόσφατο Ε9 αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο αν είστε ενοικιαστής.
  2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

    Έλεγχος υδρομέτρου

    Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

    Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !