Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων

  • Θέμα διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων
  • Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού 12/10/2018
  • Προθεσμία παραλαβής τευχών δημοπράτησης & κατάθεσης προσφορών 12/10/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 26/09/2018
  • Ημερομηνία ηλεκτρονικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 26/09/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις 
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !