Παροχή υπηρεσιών εντοπισμού αφανών διαρροών στο δίκτυο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ ΑΕ

Θέμα διαγωνισμού: Template θέμα διαγωνισμού

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15/7/2024 και ώρα 14:00μμ
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, Site: 27/6/2024
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: Πέμπτη 18/7/2024 και ώρα 09:00πμ
  • CPV: 71631430-3
  • Πρόσκληση: Λήψη αρχείου