Λειτουργία της ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ) και των Αντλιοστασίων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης

  • Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/03/2021.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 17/03/2021.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 23/03/2021 ώρα 09:00.
  • CPV: 90481000-2, 50000000-5, 90513600, 90513700, 90513900
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 18/02/2021.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου
  • Διευκρινίσεις: Λήψη αρχείου, Λήψη αρχείου, Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !