Το Υδραγωγείο Αραβησσού αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα

  • τις υδροληψίες περιοχής πηγών Αραβησσού
  • τον αγωγό μεταφοράς
  • τις γεωτρήσεις των περιοχών Ν. Χαλκηδόνας και Γέφυρας.
  • το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. χρησιμοποιεί για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης τον καρστικό υδροφορέα του όρους Πάικου και συγκεκριμένα τη θέση εκφόρτισης αυτού στον χώρο των πηγών Αραβησσού (Ν. Πέλλας). Η λαμβανόμενη παροχή από τις υδροληψίες της περιοχής πηγών Αραβησσού κυμαίνεται μεταξύ 70.000 – 130.000 m3/ημέρα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις κάθε έτους.

aravissos ph1 1
ASF0085

Οι εγκαταστάσεις υδροληψίας περιοχών πηγών Αραβησσού αποτελούνται:

  • Από δυο (2) φρεάτια τροφοδοσίας με φυσική ροή
  • Από ένα (1) φρέαρ τροφοδοσίας με άντληση (πηγάδα)
  • 15 υδρογεωτρήσεις

Η εκμετάλλευση των υδατικών αποθεμάτων των πηγών Αραβησσού γίνεται από τα ρυθμιστικά αποθέματά τους και σε έκτακτες περιπτώσεις γίνεται με άντληση περιορισμένου αριθμού υδρογεωτρήσεων. Έτσι εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η οικολογική διαχείρισή τους  με την παράλληλη οικολογική παροχή του ρέματος κατάντη των πηγών Πλατάνου.

Το νερό από τις πηγές Αραβησσού μεταφέρεται με βαρύτητα στο αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου με κλειστό αγωγό συνολικού μήκους 56 km. Στο συγκεκριμένο αντλιοστάσιο λαμβάνει χώρα και η χλωρίωση για την απολύμανση του νερού. Από εκεί υδροδοτείται κυρίως ο κεντρικός και ανατολικός τομέας της Θεσσαλονίκης, καθώς και περιοχές στον δυτικό τομέα. Στο υδραγωγείο Αραβησσού συγκεντρώνεται επίσης το νερό από τις υδροληψίες των γεωτρήσεων των περιοχών Ν. Χαλκηδόνας και Γέφυρας.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !