ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, ανακοινώνει το Τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2016, όπως διαμορφώνεται μετά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν. 3556/2007 με τον Νόμο 4374/2016 (ΦΕΚ Α’ 50) περί μη υποχρέωσης δημοσίευσης τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2016.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !