Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2019

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 : Παρασκευή 19 Απριλίου 2019
Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2018 : Τετάρτη 8 Μαΐου 2019
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eyath.gr) μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !