Με την ΎδρευσηΘέλω να συνδεθώ

Τι χρειάζεται για την υδροδότηση κτίσματος ή άλλης κατασκευής

Για την Εργοταξιακή (Προσωρινή) υδροδότηση οικοδομής απαιτούνται:

 • Δύο (2) Τοπογραφικά διαγράμματα.
 • Δύο κατόψεις και μια τομή που να περνά από τον χώρο των υδρομέτρων ή διάγραμμα κάλυψης στο οποίο θα εμφανίζεται ο χώρος των υδρομέτρων.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον νόμο 1512/85».
 • Αντίγραφο εταιρικού σε περίπτωση εταιρείας.
 • Τιμολόγιο κατανάλωσης νερού παλιών ιδιοκτητών και πληρωμή ακύρωσης της παλιάς διακλάδωσης (στην περίπτωση που υπήρξε στο παρελθόν υδροδότηση).
 • Αριθμό καταναλωτή ή αριθμό υδρομέτρου γειτονικού ακινήτου, σε περίπτωση υδροδότησης για πρώτη φορά.
 • Εξόφληση τυχών οφειλών προηγούμενου κτίσματος και ακύρωση διακλάδωσης εάν είχε κτίσμα.

Για προσωρινή υδροδότηση προκειμένου για επαγγελματική δραστηριότητα (π.χ. μάντρες) χρειάζονται:

 • Τίτλος κυριότητας οικοπέδου.
 • Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

Στα γραφεία της ΕΥΑΘ, θα γίνει ταυτοποίηση, για την οποία χρειάζονται:

Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Εκπροσώπησης από το PORTAL της My AADE.(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Για την οριστική υδροδότηση απαιτούνται:

 • Τελευταίο τιμολόγιο κατανάλωσης νερού (ΑΚΝ) εξοφλημένο.
 • Βεβαίωση από το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης (Τσιμισκή 98) (για πληροφορίες σχετικά με την Βεβαίωση, πατήστε το ​”+” παρακάτω).
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85».
 • Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου).
 • Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου.
 • Φωτογραφία Υδρομέτρου (για τυχόν εκκαθάριση κυβικών).
 • Τεχνική έκθεση Μηχανικού επικυρωμένη και σφραγισμένη. Αναλυτικότερα να αναγράφεται η διεύθυνση της οικοδομής, ο αριθμός αδείας ανέγερσης, ο αριθμός διαμερισμάτων ανά όροφο με ακριβή θέση του καθενός διαμερίσματος (όρ.1Διαμ.1, όρ1. Διαμ.2) καθώς και η ακριβής θέση του υδρομέτρου στη στήλη υδρομέτρων (π.χ. θέση1στήληΑ, θέση2στήληΑ).

Στην Οριστική υδροδότηση ΔΕΝ μπορεί να αλλάξει η επωνυμία του χρήστη.

Στα γραφεία της ΕΥΑΘ, θα γίνει ταυτοποίηση, για την οποία χρειάζονται:

Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Εκπροσώπησης από το PORTAL της My AADE.(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1. Έκδοση Βεβαίωσης, από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 (με ραντεβού 2310 966600).

 Για την παροχή της  παραπάνω βεβαίωσης  από την Αποχέτευση απαιτείται:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τελική θεώρηση .
 • Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την οικοδομική άδεια.
 • Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Εκδίδεται από το e- άδειες του ΤΕΕ)
 • Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ. κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.

Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και η Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον νόμο με τον οποίο νομιμοποιήθηκε (π.χ. ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν.4495/2017 κ.α.), καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει .

Επίσης για την ταυτοποίηση απαιτούνται:

 • Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

2. Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με ραντεβού 2310 966600. Θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών που ήδη έχουν κατατεθεί στην Διεύθυνση Αποχέτευσης.

3. Τελευταίο τιμολόγιο κατανάλωσης νερού (ΑΚΝ) εξοφλημένο.

4. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

 • Ε9 συνιδιοκτητών.
 • Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

5. Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ15, το κόστος είναι 117,25€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€).

6. Τεχνική έκθεση Μηχανικού επικυρωμένη και σφραγισμένη. Αναλυτικότερα να αναγράφεται η διεύθυνση της οικοδομής, ο αριθμός αδείας ανέγερσης, ο αριθμός διαμερισμάτων ανά όροφο με ακριβή θέση του καθενός διαμερίσματος (ορ.1Διαμ.1, όρ1. Διαμ.2).

7. Φωτογραφία υδρομέτρου ( για τυχόν εκκαθάριση κυβικών).

8. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη << Για προσωρινή υδροδότηση σύμφωνα με τον Νόμο 1512/85>>.

Για την περατωθείσα υδροδότηση οικοδομής απαιτούνται:

 • Βεβαίωση από το Τμήμα Εκδόσεως Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης (Τσιμισκή 98) (για πληροφορίες σχετικά με την Βεβαίωση, πατήστε το ​”+” παρακάτω).
 • Τεχνική έκθεση Μηχανικού επικυρωμένη και σφραγισμένη. Αναλυτικότερα να αναγράφεται η διεύθυνση της οικοδομής, ο αριθμός αδείας ανέγερσης, ο αριθμός διαμερισμάτων ανά όροφο με ακριβή θέση του καθενός διαμερίσματος (όρ.1Διαμ.1, όρ1. Διαμ.2) καθώς και η ακριβής θέση του υδρομέτρου στη στήλη υδρομέτρων (π.χ. θέση1στήληΑ, θέση2στήληΑ).
 • Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου)
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα.
 • Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου
 • Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85».

Στα γραφεία της ΕΥΑΘ, θα γίνει ταυτοποίηση, για την οποία χρειάζονται:

Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Εκπροσώπησης από το PORTAL της My AADE.(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1. Έκδοση Βεβαίωσης, από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 (με ραντεβού 2310 966600).

 Για την παροχή της  παραπάνω βεβαίωσης  από την Αποχέτευση απαιτείται:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τελική θεώρηση .
 • Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την οικοδομική άδεια.
 • Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Εκδίδεται από το e- άδειες του ΤΕΕ)
 • Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ. κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.

Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και η Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον νόμο με τον οποίο νομιμοποιήθηκε (π.χ. ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν.4495/2017 κ.α.), καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει .

Επίσης για την ταυτοποίηση απαιτούνται:

 • Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

2. Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με ραντεβού 2310 966600. Θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα όλων των παραπάνω δικαιολογητικών που ήδη έχουν κατατεθεί στην Διεύθυνση Αποχέτευσης.

Επιπλέον τα κάτωθι:

Α. Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

 • Ε9 συνιδιοκτητών.
 • Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.

Β. Τοπογραφικό Διάγραμμα

Γ. Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ15, το κόστος είναι 117,25€, για διατομή Φ50 το κόστος είναι 310€).

Δ. Τεχνική έκθεση Μηχανικού επικυρωμένη και σφραγισμένη. Αναλυτικότερα να αναγράφεται η διεύθυνση της οικοδομής, ο αριθμός αδείας ανέγερσης, ο αριθμός διαμερισμάτων ανά όροφο με ακριβή θέση του καθενός διαμερίσματος (ορ.1Διαμ.1, όρ1. Διαμ.2).

Ε. Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τρίτη αυτοψία από την Πολεοδομία που θα φέρει την ένδειξη «Για οριστική υδροδότηση σύμφωνα με το νόμο 1512/85».

Αρχική σύνδεση για υδροδότηση χώρων (διαμέρισμα, γραφείο, κλπ) νεόδμητου κτίσματος.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση).

Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής).

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με ραντεβού 2310 966600.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:

 • Φόρμα Υ2 (τη λαμβάνετε από τον εργολάβο ή τον ιδιοκτήτη του ακινήτου).
  Αν δεν υπάρχει Υ2

  1. Άδεια πολεοδομίας, θεωρημένη με πρόσφατη σφραγίδα για την ΕΥΑΘ Α.Ε., σε δυο (2) αντίγραφα
  2. Βεβαίωση από το τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης Τσιμισκή 98 (εκδίδεται με την προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας)
 • Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).
  Αν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

  1. εκτυπωμένο εντός τριμήνου Ε9 συνιδιοκτητών.
  2. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.
 • Επιπρόσθετα για φυσικό πρόσωπο:
  1. Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ. ή Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 • Επιπρόσθετα για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή
  Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).
 • Κόστος τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου – Για τη συνήθη διατομή Φ15, το κόστος είναι 117,25 €).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

1. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με ραντεβού 2310 966600

Επιπλέον τα κάτωθι:

Α) Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

Β) Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ15, το κόστος είναι 117,25€).

Υδροδότηση για αγροτεμάχιο ή οικόπεδο χωρίς κτίσμα:

 • ΤΙΤΛΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ οικοπέδου
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν 1599/1986 (άρθρο 8 παρ 4) ότι αποδέχεστε το δικαίωμα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε περίπτωση λειψυδρίας ή ανεπαρκής τροφοδοσίας του δικτύου να προβαίνει σε διακοπές νερού (άρθρο 1του Κανονισμού υδροληψίας).
 • Οι χρεώσεις γίνονται στο διπλάσιο του ισχύοντος κάθε φορά τιμολογίου των ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, απαλλάσσονται από τα τέλη υπονόμων όταν δεν χρησιμοποιούν τα δίκτυα αποχέτευσης.

Για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας χρειάζονται:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας, ή Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου), ή μισθωτήριο από το TAXISNET σε ισχύ.
 • Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη (σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου ότι ισχύει σιωπηρή παράταση).
 • Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΔOY αιτούντος.
 • Τελευταία εξοφλημένη απόδειξη νερού.
 • Εγγύηση ποσού 100 ευρώ (για τους ενοικιαστές/οικιακό τιμολόγιο)
 • Φωτογραφία του υδρομέτρου για την τιμολόγηση των καταναλωθέντων κυβικών, έως την ημερομηνία πώλησης/αποχώρησης.

Οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων υδροληψίας (αλλαγές υπόχρεου λογαριασμού) μπορούν πλέον να γίνονται και ηλεκτρονικά μέσα από το MyEyathPortal. Για να ενημερωθείτε για τα οφέλη του MyEyathPortal πατήστε εδώ.

Επανασύνδεση / Αίτηση παροχής νερού Ακυρωμένης Υδροληψίας

(ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ)

 • Η διαδικασία διεκπεραιώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με αυτοπρόσωπη παρουσία ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής εξουσιοδότηση)ή μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα Επανασύνδεσης ηλεκτρονικά εδώ
 • Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής)

Απαραίτητη προϋπόθεση, για επανασύνδεση της ακυρωμένης υδροληψίας είναι η εξόφληση/ρύθμιση οικονομικής εκκρεμότητας του ακινήτου στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

 1. Εκτυπωμένη φωτογραφία του υδρομέτρου, όπου φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του υδρομέτρου και η ένδειξή του
 2. Αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου: Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9). Εάν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, προσκομίζετε επίσης:
  1. Φωτοαντίγραφο του Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) των συνιδιοκτητών
  2. Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση ότι δέχονται να γίνει η μεταβίβαση στα στοιχεία του ενός.
 3. Αν είστε ενοικιαστής του ακινήτου: Φωτοαντίγραφο Ηλεκτρονικού μισθωτηρίου (TAXISNET) σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής
  1. σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, προσκομίζετε το μισθωτήριο μαζί με υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι ισχύει σιωπηρή παράταση
  2. σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και υπ. δήλωση του ιδιοκτήτη ότι είναι σε ισχύ.
 4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και αποδεικτικό από TAXISNET για ΑΦΜ, ΔΟΥ ή Υπεύθυνη Δήλωση από gov.gr στην οποία να εμφανίζονται τα εν λόγω στοιχεία.
 5. Για νομικό πρόσωπο:
  1. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης – Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης και η εκπροσώπηση αυτής (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση
  2. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 6. Ο ενοικιαστής καταβάλει εγγύηση (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€). Δίδεται πλήρης απαλλαγή, με την προσκόμιση (α) εγκεκριμένης και σε ισχύ αίτησης ΗΔΙΚΑ για ΚΟΤ Α’ ή ΚΟΤ Β’ του ρεύματος και (β) τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
 7. Βεβαίωση από το Χημείο για τα λύματα.

Για πληροφορίες σχετικά με Νομικά Πρόσωπα και Ατομικές Επιχειρήσεις πατήστε εδώ.

Επανασύνδεση Ακυρωμένης Υδροληψίας/ Νέο συμβόλαιο

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την υποβολή του αιτήματος Επανασύνδεσης Ακυρωμένης Υδροληψίας από επιτηδευματίες θα πρέπει αρχικά  να συμπληρωθεί το αίτημα όπως περιγράφεται παρακάτω και ακολουθώντας τις οδηγίες.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ

Εάν είστε επιτηδευματίας, για οικονομικές δραστηριότητες από την άσκηση των οποίων παράγονται υγρά απόβλητα ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙΚΙΑΚΑ ΛΥΜΑΤΑ (ενδεικτικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κλπ.) πρέπει πριν την υποβολή του αιτήματος «Επανασύνδεσης Υδροληψίας» να ακολουθήσετε την διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται στο: https://www.eyath.gr/elegchos-meleton-ekdosi-adeion-diathesis-ygron-apovliton/ για τη «Χορήγηση άδειας Αποχέτευσης».

Με την υποβολή του αιτήματος σας, λαμβάνετε Αριθμό Πρωτοκόλλου ο οποίος σας κοινοποιείται ηλεκτρονικά και τον διατηρείτε διότι θα σας ζητηθεί.


Ιδιοκτήτης–Ατομική Επιχείρηση
.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος  είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr

–Πρόσφατο Ε9 του ιδιοκτήτη (Ατομική επιχείρηση) ή πρόσφατο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

α)Ε9 συνιδιοκτητών.

β) Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η επανασύνδεση στα στοιχεία του ενός.

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του ιδιοκτήτη (Ατομική επιχείρηση).

– Φωτογραφία υδρομέτρου, για έλεγχο επιπλέον κυβικών.

– Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης του ιδιοκτήτη–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

Σημείωση: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις.

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, εντάσσονται  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

 

Ιδιοκτήτης–Νομικό Πρόσωπο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος  είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  αντίγραφο Νόμιμης Εκπροσώπησης).

–Πρόσφατο Ε9 της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή πρόσφατο συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου.

Εάν υπάρχουν άλλοι συνιδιοκτήτες απαιτούνται επίσης:

α)Ε9 συνιδιοκτητών.

β) Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr, που να δηλώνει ότι δέχονται να γίνει η επανασύνδεση στα στοιχεία του ενός.

– Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

– Φωτογραφία υδρομέτρου, για έλεγχο επιπλέον κυβικών.

– Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.

Σημείωση: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν καταβάλουν εγγυήσεις.

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, εντάσσονται  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

 

Ενοικιαστής–Ατομική Επιχείρηση 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος  είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης του ιδιοκτήτη–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης, από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο από το TAXISNET, σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής. α) Σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, το προσκομίζετε μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., του ιδιοκτήτη ότι ισχύει «Σιωπηρή Παράταση». β) Σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των Ηλεκτρονικών Μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. ότι είναι σε ισχύ.

–Φωτογραφία υδρομέτρου, για έλεγχο επιπλέον κυβικών

–Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€).

 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ15 100,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ20 170,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ25 200,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ40 500,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ50 ΣΥΝΘΕΤΟ 1.000,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 1.800,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 ΣΥΝΘΕΤΟ 2.450,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 2.370,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 ΣΥΝΘΕΤΟ 3.200,00€

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, εντάσσονται  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

 

Ενοικιαστής–Νομικό Πρόσωπο

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος  είναι να έχει υποβληθεί το αίτημα Έκδοσης αδείας διάθεσης υγρών αποβλήτων στις περιπτώσεις που ορίζει ο Κανονισμός Αποχέτευσης.

Με αυτοπρόσωπη παρουσία με επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατήριο ή με εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. Για Νομικά πρόσωπα, καταστατικό και  αντίγραφο Νόμιμης Εκπροσώπησης).

–Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης.

–Πρόσφατη εκτύπωση της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης του ιδιοκτήτη–Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης– ,από το PORTAL της My AADE (όπου εμφανίζονται, Α.Φ.Μ.,  Δ.Ο.Υ., η έναρξη, η μορφή, η δραστηριότητα της επιχείρησης & να εμφανίζεται και η ημερομηνία εκτύπωσης.

–Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.

–Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο από το TAXISNET, σε ισχύ με την ημερομηνία αποδοχής. α) Σε περίπτωση λήξης του μισθωτηρίου, το προσκομίζετε μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr., του ιδιοκτήτη ότι ισχύει «Σιωπηρή Παράταση». β) Σε περίπτωση που η μίσθωση ξεκίνησε πριν την καθιέρωση των Ηλεκτρονικών Μισθωτηρίων, προσκομίζετε το παλιό μισθωτήριο και Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στα Κ.Ε.Π. ή μέσω gov.gr. ότι είναι σε ισχύ.

– Φωτογραφία υδρομέτρου, για έλεγχο επιπλέον κυβικών.

–Εγγύηση ποσού 100€. (Το ύψος της εγγύησης εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου. Για τη συνήθη διατομή Φ15 η εγγύηση είναι 100€).

 

ΔΙΑΤΟΜΕΣ Φ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ15 100,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ20 170,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ25 200,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ40 500,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ50 ΣΥΝΘΕΤΟ 1.000,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 1.800,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ80 ΣΥΝΘΕΤΟ 2.450,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 2.370,00€
ΔΙΑΤΟΜΗ Φ100 ΣΥΝΘΕΤΟ 3.200,00€

 

Σημείωση: Οι επιτηδευματίες, εντάσσονται  στον Επαγγελματικό/ Βιομηχανικό  Τιμοκατάλογο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Για πληροφορίες πατήστε εδώ .

Αρχική σύνδεση ή Διαχωρισμός γραμμής – Δεύτερο Υδρόμετρο

Για υδροδότηση χώρων που προέκυψαν από διαχωρισμό ενός αρχικού, μεγαλύτερου διαμερίσματος ή σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται προσθήκη υδρομέτρου, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

 • Πρόσφατη φωτογραφία του Υδρομέτρου (για τυχόν εκκαθάριση κυβικών).
 • Άδεια πολεοδομίας, που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε, σε δύο (2) αντίγραφα.
 • Βεβαίωση, που εκδίδεται από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 – (εκδίδεται με την προσκόμιση της πολεοδομικής άδειας) (για πληροφορίες σχετικά με την Βεβαίωση, πατήστε το ​”+” παρακάτω).
 • Πρόσφατο Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου) (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).
 • Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου.

Στα γραφεία της ΕΥΑΘ, θα γίνει ταυτοποίηση, για την οποία χρειάζονται:

Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ.
Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My AADE.(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για υδροδότηση χώρων που προέκυψαν από διαχωρισμό ενός αρχικού, μεγαλύτερου διαμερίσματος ή σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται προσθήκη υδρομέτρου, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

 • Έκδοση Βεβαίωσης, από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Συνδέσεων Αποχέτευσης, της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., Τσιμισκή 98 (με ραντεβού 2310 966600).

Για την παροχή της  παραπάνω βεβαίωσης  από την Αποχέτευση απαιτείται:

 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας με την τελική θεώρηση .
 • Αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την οικοδομική άδεια.
 • Βεβαίωση για Σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφελείας (Εκδίδεται από το e- άδειες του ΤΕΕ)
 • Εάν έχει εκδοθεί άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας (για νέα διαμερισματοποίηση) τότε απαιτείται και το Σχέδιο με BARCODE (πχ. κάτοψη), καθώς και η Τεχνική Έκθεση του μηχανικού με BARCODE.

Εάν υπάρχει Νομιμοποίηση αυθαίρετου χώρου, τότε απαιτείται και η Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον νόμο με τον οποίο νομιμοποιήθηκε (π.χ. ν. 3843/2010, ν. 4014/2011, ν. 4178/2013, ν.4495/2017 κ.α.), καθώς και το τοπογραφικό που το συνοδεύει .

Επίσης για την ταυτοποίηση απαιτούνται:

 • Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεσή του με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωσή του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

Η διαδικασία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στα γραφεία μας – Τμήμα Συμβολαίων (Αγγελάκη 6) με ραντεβού 2310 966600.

Απαιτούνται:

 • Για ταυτοποίηση Φυσικού Προσώπου, Αστυνομική Ταυτότητα και Αποδεικτικό Α.Φ.Μ.& Δ.Ο.Υ., ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο (με Εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).
 • Όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (α) παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή συναίνεση του, με Εξουσιοδότηση ή Πληρεξούσιο ή Υπεύθυνη Δήλωση του (θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής) (β)Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας ή αντίστοιχη εικόνα της Προσωποποιημένης Πληροφόρησης & Εκπροσώπησης από το PORTAL της My(γ) Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.).

2) Πρόσφατη φωτογραφία του Υδρομέτρου που θα διαχωριστεί και εξόφληση τυχόν υπολοίπου που υπάρχει.

3) Άδεια πολεοδομίας, που εκδίδεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» του Τ.Ε.Ε,  σε δύο (2) αντίγραφα.

4) Πρόσφατο Ε9 (ή αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας, αν αγοράσατε πρόσφατα το ακίνητο και δεν έχετε υποβάλει ακόμη Ε9).

5) Εξόφληση του κόστους τοποθέτησης υδρομέτρου (εξαρτάται από τη διατομή του υδρομέτρου, για τη συνήθη διατομή Φ15, το κόστος είναι 117,25€, για διατομή Φ50, το κόστος είναι 310€).

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
2310 966 600

Διακοπή ΎδρευσηςΘέλω να διακόψω την υδροδότηση

Τι χρειάζεται για τη διακοπή υδροδότηση κτίσματος ή άλλης κατασκευής

Για τη διακοπή υδροδότησης απαιτούνται:

 1. Ταυτότητα και εξουσιοδότηση, σε περίπτωση που δεν προσέλθει ο δικαιούχος
 2. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Ε9 (εκτυπωμένο εντός τριμήνου), σε περίπτωση που ως ιδιοκτήτης επιθυμείτε διακοπή και ο λογαριασμός δεν εκδίδεται στα στοιχεία σας
 3. Τελευταία απόδειξη νερού εξοφλημένη
 4. Θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη
 5. Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ή ΙΒΑΝ για την επιστροφή των εγγυήσεων

Τα αιτήματα διακοπών υδροληψίας μπορούν πλέον να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά μέσα από το MyEyathPortal. Για να ενημερωθείτε για τα οφέλη του MyEyathPortal πατήστε εδώ.

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ:
2310 966 600

Με την ΑποχέτευσηΘέλω να συνδεθώ

Τι χρειάζεται για σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης:

Η πληρωμή τιμολογίων νέου δικαιώματος σύνδεσης αποχέτευσης ή νέας δαπάνης ιδιωτικής διακλάδωσης ή νέας επέκτασης αγωγού αποχέτευσης και συναφών υπηρεσιών γίνεται με προκαταβολή ποσού τουλάχιστον ίσου προς τον αναλογούντα ΦΠΑ και αποπληρωμή του υπολοίπου σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν μέσω των τριών επόμενων λογαριασμών κατανάλωσης νερού, υπό την προϋπόθεση σύμβασης υδροληψίας.

Σε περίπτωση ακινήτων συνιδιοκτησίας η οφειλή μπορεί να μεταφερθεί στον λογαριασμό του κοινόχρηστου υδρομέτρου του συνδεόμενου ακινήτου, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση συναίνεσης και των υπόλοιπων ιδιοκτητών.

Επίσης γίνεται να εξοφληθεί με πιστωτική κάρτα.

ΤΗΛΕΦΩΝO ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:
2310 966 600.