Τεχνικές προδιαγραφές πράξης

Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ06 (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων)
Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

  • ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ): ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ) Α.Ε.
  • ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ 033.6b
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2014 – 2020
  • Κωδικός MIS: 5003124
  • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Τηλεέλεγχος και Αυτοματισμός του συστήματος Ύδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ

Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !