ΤΑΚΤΙΚΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 30-6-2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε.» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32) με έδρα τη Θεσσαλονίκη,

προσκαλεί

τους Μετόχους της, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση που έλαβε κατά την συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2010, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18 Θεσσαλονίκη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  • Θέμα 1ο  Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων  του Διοικητικού Συμβουλίου και  ορκωτών ελεγκτών  για την Ι΄ Εταιρική χρήση (1-1-2009 έως 31-12-2009) .
  • Θέμα 2ο  Απαλλαγή των μελών του  Διοικητικού Συμβουλίου  και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2009 έως 31-12-2009) .
  • Θέμα 3ο Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2009 καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου , Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα ΔΣ  κατά την εταιρική χρήση 2010.
  • Θέμα 4ο Εκλογή  Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τη χρήση 2010 και έγκριση αμοιβών τους.
  • Θέμα 5ο Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
  • Θέμα 6ο Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση της εγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής για το 2010.
  • Θέμα 7ο  Ορισμός  Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
  • Θέμα 8ο  Παροχή άδειας , κατ΄ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ ΑΕ.
  • Θέμα 9ο  Χορηγίες-Δωρεές
  • Θέμα 10ο  Ανακοινώσεις – Προτάσεις

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ʼυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. ,μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (Τσιμισκή 98, Θεσσαλονίκη -546 22, Τηλ. 2310 286-613) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Θεσσαλονίκη  8 Ιουνίου 2010
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣυνδεθείτε στα δίκτυά μας !