Συνολικός αριθμός μετοχών & δικαιωμάτων ψήφου

Η Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, εδάφιο β) του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει,
γνωστοποιεί
το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 26η Ιανουαρίου 2013, ημερομηνία της Πρόσκλησης των κ.κ. Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατά την 21η Φεβρουαρίου 2013 :

Τριάντα έξι εκατομμύρια, τριακόσιες χιλιάδες (36.300.000) άυλες, κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !