ΣΟΧ 1 /2024

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε (ΕΥΑΘ Α.Ε)

ανακοινώνει

 

την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε., Εγνατία 127 – ΤΚ 54635 Θεσσαλονίκη –απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, Αρχείου και Διοικητικής Μέριμνας – υπόψη κας Ελισάβετ Ταμπακάκου από Πέμπτη 21 Μαρτίου έως και Δευτέρα 1 Απριλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι:

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !