Προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού

Προτεινόμενες τροποποιήσεις άρθρων του καταστατικού της “εταιρείας ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία”



Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !