Πρόσληψη 48 θέσεων προσωπικού κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

ΦΕΚ προκήρυξης 10Κ-2021Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !