Προσλήψεις οδηγών 2μηνης διάρκειας στην ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαπέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Εταιρίας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση στο αρχείο.