Προκήρυξη για πρόσληψη 10 ατόμων ειδικότητας Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας στην ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε (ΕΥΑΘ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ειδικότητας Οδηγών Οχημάτων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε. που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να αντλήσετε τα έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους:

Προκήρυξη

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων: από  Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αναγράφονται στην προκήρυξη, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας μας στο Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και Εκπαίδευσης, Εγνατίας 127 – 6ος όροφος.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !