Ποιοτικός ΈλεγχοςΠοιοτικός Έλεγχος Αποχέτευσης

Διαπίστευση

Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος (Εργαστήριο  Αποχέτευσης), της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025:2005 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ε.ΣΥ.Δ. (Αρ. Πιστοποιητικού 1139-2).

Το Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (Ε.Π.Ε.Δ) του Εργαστηρίου Αποχέτευσης (Παράρτημα F1/3 του Πιστοποιητικού Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 1139-2) περιλαμβάνει τον προσδιορισμό διαφόρων παραμέτρων που αφορούν στην παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.), καθώς και τις εκροές δραστηριοτήτων που παράγουν υγρά απόβλητα, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.

Η Πολιτική Ποιότητας του Εργαστηρίου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και των δοκιμών πάντα με ορθό και επιστημονικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει την ανεξαρτησία κρίσης, την αμεροληψία, την ακεραιότητα και το απόρρητο.

Το Εργαστήριο Αποχέτευσης συμμετέχει δύο φορές ετησίως σε προγράμματα διεργαστηριακών συγκρίσεων και δοκιμών ικανότητας, στα οποία ανταποκρίνεται επιτυχώς, τεκμηριώνοντας έτσι την αξιοπιστία των μετρήσεών του.

Αναλύσεις

Τα δείγματα των υγρών αποβλήτων – λυμάτων:

  • από τις Ε.Ε.Λ.,
  • την Μ.Κ.Α.,
  • τις δραστηριότητες που παράγουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα, και
  • σε περιπτώσεις διαρροής ή/και κατόπιν αιτήματος των πολιτών (ΑΙΤΗΣΗ 8), και μετά την πληρωμή αντιτίμου (ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ),

λαμβάνονται επί τόπου και αναλύονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος στο Εργαστήριο Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε. (μόνιμες εγκαταστάσεις επί της οδού Τσιμισκή 98, 8ος όροφος).

Υλικά /Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή Τύποι δοκιμών/Μετρούμενες ιδιότητες Εφαρμοζόμενες μέθοδοι/ Χρησιμοποιούμενες τεχνικές
Χημικές Δοκιμές
Υγρά απόβλητα/Λύματα

Προσδιορισμός του pH Εσωτερική μέθοδος βασισμένη στην ΕΛΟΤ 658/1983

Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-01

Προσδιορισμός Ολικών Αιωρούμενων Στερεών (ΤSS) Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στη 2540 D APHA (23rd Ed., 2017)

Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-02

Προσδιορισμός του Χημικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD) Merck 1.14540.0001 και

1.14541.0001

Προσδιορισμός του ΝΗ4-N (Αμμωνιακού Αζώτου) Merck 1.14558.0001

και 1.14559.0001

Προσδιορισμός του ΝΟ3-N

(Αζώτου Nιτρικών)

Merck 1.14563.0001
Προσδιορισμός του Ολικού Αζώτου (ΤΝ) Merck 1.00613.0001

και 1.14763.0001

Προσδιορισμός του Ολικού Φωσφόρου (TP) Merck 1.14729.0001
Προσδιορισμός πραγματικού χρώματος (TC) Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στη 2120 C APHA (23rd Ed., 2017)
Λύματα Προσδιορισμός του Βιοχημικά Απαιτούμενου Οξυγόνου (ΒOD5) Εσωτερική μέθοδος, βασισμένη στη 5210 B APHA (23rd Ed., 2017) Κωδικός Μεθόδου: ΜΑ-08

Έκδοση Αποτελεσμάτων

Οι πελάτες της ΕΥΑΘ Α.Ε. μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση αποτελεσμάτων δείγματος/ων υγρών αποβλήτων-λυμάτων, που ελήφθησαν από την ΕΥΑΘ Α.Ε., καταθέτοντας συμπληρωμένη την αντίστοιχη Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ 9) και πληρώνοντας:

α) είτε με φυσική παρουσία στα σημεία εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ Α.Ε,

β) είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ και σε όλες τις Τράπεζες μέσω web banking

το ανάλογο αντίτιμο των  50,00€ /δείγμα (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) για το σύνολο των αναλυόμενων παραμέτρων.

Λεπτομέρειες για την διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων και πληρωμής του αντιτίμου βλέπε στο (ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Οι απαιτούμενοι ειδικοί όροι για τη διάθεση υγρών αποβλήτων – λυμάτων καθορίζονται από την νομοθεσία:

  • Απόφαση Αριθ. 30/οικ. 2885 ΦΕΚ 1079/Β΄/15-7-2010: Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης.
  • Απόφαση Αριθ. 3594 ΦΕΚ 4252 Β΄/15-9-2021: Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ.
  • Απόφαση με αριθ. 163295/30-7-2014: Ανανέωση – Τροποποίηση-Αναδιατύπωση των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Θεσσαλονίκης (Ανανέωση-Τροποποίηση-Αναδιατύπωση της ΚΥΑ 119371/21-09-2006).

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !