Πληρωμή μερίσματος χρήσης 2014

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2015, στα πλαίσια των διατάξεων των παρ. 4.1.3.4. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σχετικά με το μέρισμα της χρήσης 2014, ορίσθηκαν τα εξής:
Ημέρα αποκοπής του σχετικού δικαιώματος ορίστηκε η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015.
Δικαιούχοι του μερίσματος (record date) της χρήσης 2014 είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015.
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015.

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία βραχείας διάρκειας» που κηρύχθηκε την 28η Ιουνίου 2015 ΦΕΚ (Α’65) και της παράτασης που δόθηκε έως και 13 Ιουλίου 2015 για την διάρκεια της τραπεζικής αργίας όπως ισχύει με την την αρ. ΓΔΟΠ0000937ΕΞ 2015/ ΧΠ 2256/6.7.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση τραπεζικής αργίας» ΦΕΚ (Β΄1391), κηρύχθηκε τραπεζική αργία με δυνατότητα σύντμησης ή επιμήκυνσης, καταλαμβάνοντας και την λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ως εκ τούτου σε περίπτωση τήρησης του ως άνω χρονικού διαστήματος της Τραπεζικής Αργίας, καθίσταται αδύνατη η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος  του μερίσματος της χρήσης 2014 στην ορισθείσα ημερομηνία της 13ης Ιουλίου 2015.
Με την παρούσα η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της εταιρίας ότι:
Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος του μερίσματος της χρήσης 2014, θα πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την λήξη της ανωτέρω αργίας, είτε αυτή ισχύσει ως έχει είτε παραταθεί.
Οι ημερομηνίες προσδιορισμού των δικαιούχων και της καταβολής του μερίσματος, θα ορισθούν αυτόματα μετά από μία και πέντε εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα, εκείνης της αποκοπής. Σε περίπτωση που κάποια από τις ημερομηνίες αυτές συμπέσει με αργία, θα μετατεθεί στην αμέσως πρώτη εργάσιμη ημερομηνία.

Σε κάθε περίπτωση για τις νέες ημερομηνίες προσδιορισμού των δικαιούχων και της καταβολής του μερίσματος, η εταιρία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της όταν παύσει η ισχύς των ανωτέρω.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων στο τηλέφωνο 2310/286613.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !