ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2012

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, όσον αφορά στην ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AΕ ανακοινώνει το πρόγραμμα σκοπούμενων εταιρικών πράξεων για το έτος 2012
Ανακοίνωση και Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2011: Παρασκευή 30 Μαρτίου  2012.
Ανακοίνωση και Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2012: Πέμπτη 31 Μαΐου 2012.
Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών αποτελεσμάτων χρήσης 2011: Τρίτη 5 Ιουνίου 2012.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 2012: Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.
Αποκοπή Μερίσματος: Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012.
Δικαιούχοι μερίσματος (record date): Τρίτη 21 Αυγούστου 2012.
Έναρξη Καταβολής Μερίσματος μέσω Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση: Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012.
Ανακοίνωση και Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 6μήνου 2012: Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012.
Ανακοίνωση και Δημοσίευση Οικονομικών Αποτελεσμάτων 9μήνου 2012: Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012.
Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα δημοσιεύονται στον Τύπο, στην ιστοσελίδα της (www. eyath.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr)Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !