Μέρισμα 0,24 ευρώ ανά μετοχή

Τη διανομή συνολικού μερίσματος 0,24 ευρώ ανά μετοχή εντός του Ιουλίου αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. της 29ης Ιουνίου 2015, κατόπιν πρότασης του βασικού μετόχου.