Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων Εισηγμένης Εταιρείας

Από την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ., ανακοινώνονται τα παρακάτω:

Σύμφωνα με έγγραφη ενημέρωση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρεία μας, στις 27 Ιανουαρίου 2012, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ με βάση το Νόμο 3556/2007 γνωστοποιεί ότι υπήρξε μεταβολή ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ”. Συγκεκριμένα η μεταβολή αυτή οφείλεται σε μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος από το Ελληνικό Δημόσιο 14.520.000 μετοχών ΕΥΑΘ (ποσοστό 40,00%) στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΕ, κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 152/Α’) και της υπ’ αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β’) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ)
Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ 100% και ως εκ τούτου ελέγχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου.
Μετά τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 14.520.000 μετοχών ΕΥΑΘ (ποσοστό 40,00%) στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ» και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 34,02%.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !