Γνωστοποίηση ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος χρήσης 2021

Η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ» (ΕΥΑΘ) στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού και των μετόχων της ειδικότερα, σύμφωνα με το ν. 3556/2007 και το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε την 8η Σεπτεμβρίου 2022, αποφάσισε μεταξύ άλλων, τη διανομή μερίσματος, ανερχόμενο στο ποσό των 0,2186 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2021, το οποίο μετά την παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με το ν. 4646/2019 (άρθρο 24 παρ.1) και τη σχετική εγκύκλιο Ε.2012/2020 της ΑΑΔΕ, διαμορφώνεται σε 0,20767 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής, ορίσθηκε η 14η Σεπτεμβρίου 2022. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.

Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την 15η Σεπτεμβρίου 2022.

Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 21η  Σεπτεμβρίου 2022 από την πληρώτρια Τράπεζα Eurobank ως ακολούθως:

  1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Eurobank A.E.

Για τους αλλοδαπούς δικαιούχους μερίσματος (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), οι οποίοι είναι κάτοικοι συμβατικών κρατών, ο παρακρατούμενος φόρος ποικίλλει ανάλογα με τις προβλέψεις της οικείας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, ο οποίος σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το 5%.

Υπενθυμίζεται ότι μερίσματα της χρήσεως 2021, τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Σημειώνεται ότι η ΕΥΑΘ δεν κατέχει ίδιες μετοχές

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας,  τηλ. 2310 966720,  email investors@eyath.gr

Επιπρόσθετα, στην Υποδιεύθυνση Domestic Markets Custody Operations, Τμήμα Corporate Actions, της Τράπεζας Eurobank,  Ιωλκού 8 και Φιλικής Εταιρείας 14234 Ν. Ιωνία, τηλέφωνα επικοινωνίας :  2103522085 και 2103522284.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !