Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος / πληρωμής μερίσματος

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2010, το μέρισμα για τη χρήση 2009 ανέρχεται σε 0,133 Ευρώ ανά μετοχή από το οποίο ποσό βάσει του Ν.3697/2008 παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,1197 Ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η 19η Αυγούστου 2010 .Δικαιούχοι μερίσματος (record date) ορίσθηκε η 23η Αυγούστου 2010(σύμφωνα με τον κανόνα “record date”. Με το νέο κανόνα, δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ ως δικαιούχοι κατά την ως άνω ημέρα προσδιορισμού “record date”. Έναρξη πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 27η Αυγούστου 2010 από την πληρώτρια Τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως ακολούθως:

  1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ.,
  2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.
  3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα οι μέτοχοι αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή, αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση προσκομίζοντας την εκτύπωση των στοιχείων του ΚΑΜΕ (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ).

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της εταιρείας ( 2310 286613 ).



Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !