ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ / ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω:
Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και  σύμφωνα με  απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης  Ιουνίου 2014, α) το μέρισμα για τη χρήση 2013 ανέρχεται σε 0,120 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο σύμφωνα με το ν. 4110/2013, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,108 ευρώ ανά μετοχή, β) τη διανομή αφορολόγητου αποθεματικού καθαρού ποσού 0,065 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το νόμο 4172/2013 παρ.11 και γ) την επιστροφή στους μετόχους του αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων καθαρού ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή.
Ως ημερομηνία α)αποκοπής μερίσματος, β) διανομής αφορολόγητου αποθεματικού και γ) επιστροφής αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων ορίσθηκε η 14η  Αυγούστου 2014. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης των ανωτέρω ποσών.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων α) του μερίσματος β) της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού και γ) της επιστροφής αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων, (record date) είναι οι εγγεγραμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την 19η Αυγούστου 2014.
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής α) του μερίσματος β) της διανομής αφορολόγητου αποθεματικού και γ) της επιστροφής αδιάθετου υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων ορίσθηκε η 25η  Αυγούστου 2014 από την πληρώτρια τράπεζα EFG EUROBANK Ergasias ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias, για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,  είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα ΕFG EUROBANK Ergasias σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ. 2310 286613).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !