Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2014

Από την ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνονται τα παρακάτω:

α)Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της 30ης Ιουνίου 2015 και μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου σχετικά με την καταβολή του μερίσματος και καθώς
β)Της ανακοίνωσης της 10ης Ιουλίου σχετικά με την τραπεζική αργία και την μετατόπιση της ημερομηνίας αποκοπής και καταβολής του μερίσματος, από την ΕΥΑΘ Α.Ε.
ανακοινώνονται τα παρακάτω:
Σε εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και  σύμφωνα με  απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29ης  Ιουνίου 2015, το μέρισμα για τη χρήση 2014 ανέρχεται σε 0,24 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 4110/2013, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% και συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε €0,216.
Ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 3η  Αυγούστου 2015. Από αυτή την ημερομηνία οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος.
Ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, (record date) είναι οι εγγεγραμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την 4η Αυγούστου 2015.
Ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 10η  Αυγούστου 2015 από την πληρώτρια τράπεζα EUROBANK ERGASIAS ως ακολούθως:
1. Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., στους μετόχους εκείνους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει για την είσπραξη μερισμάτων τους χειριστές τους.
2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας EUROBANK ERGASIAS, για όσους εκ των μετόχων τηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας Σ.Α.Τ. ή δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση προς τους χειριστές Σ.Α.Τ.
3. Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα,  είτε οι μέτοχοι οι ίδιοι είτε οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους στην Τράπεζα  EUROBANK ERGASIAS σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της, προσκομίζοντας την Αστυνομική τους Ταυτότητα ή τη σχετική εξουσιοδότηση του δικαιούχου, θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.
Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (τηλ.2310/286613).