Γνωστοποίηση αλλαγής του επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού ελέγχου

Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθ 684/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου, ορίζεται από την 1/1/2022 ο κ. Γεώργιος Καφετζής ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, κατόπιν αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του κ. Ιωάννη Κασιούλα την 31/12/2021.

Ο κ Γ. Καφετζής πληροί όλα τα κριτήρια σύμφωνα με τον Κανονισμό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και η Επιτροπή Ελέγχου θεωρεί ότι από τη μέχρι τώρα παρουσία του στη Μονάδα, καθώς και από το αντικείμενο των σπουδών του μπορεί να επιτελέσει το ρόλο που του ανατίθεται.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !