Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

Από την Εταιρεία ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ , ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε:
Την επανατοποθέτηση – εκλογή του κ. Γεώργιου Αρχοντόπουλου του Σάββα, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Δέσποινα Βεργίνη του Θεολόγη.
Την τοποθέτηση – εκλογή της κ. Παρθένας Θεοδωρίδου του Αντωνίου ως εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε., σε αντικατάσταση του κ. Κωνσταντίνου Μαριόγλου, με αναπληρωματικό μέλος την κ. Δέσποινα Ιωαννίδου του Ιορδάνη.
Η ως άνω τοποθέτηση –  εκλογή θα ανακοινωθεί προς έγκριση στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε.


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !