Γενική Συνέλευση ΕΥΑΘ Α.Ε.

Τη διανομή μερίσματος 0,162 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2012 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. στις 28 Ιουνίου 2013. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2012, όπως και την εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2013.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !