ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010, στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης επί της οδού Κατούνη 16-18, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές.

Παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν στη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα της 31/12/2009. Την παρουσίαση έκαναν ο Διευθύνων Σύμβουλος Νίκος Παπαδάκης κι ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Καμάκας, παρουσία μελών της νέας διοίκησης και ανώτερων διευθυντικών στελεχών.

Συγκεκριμένα, στην ενότητα των οικονομικών στοιχείων αναλύθηκαν οι δείκτες απόδοσης, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες, τα λειτουργικά έξοδα της ΕΥΑΘ Α.Ε. και βασικά οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού και των ταμειακών ροών.

Ειδικότερα, κατά τη χρήση του 2009 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ Α.Ε. ανήλθε στα 77,376 εκατ. ευρώ έναντι 75,919 εκατ. ευρώ το 2008 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,92%. Η μικρή αύξηση του τζίρου οφείλεται στο “πάγωμα” τιμών νερού και τελών χρήσης αποχέτευσης από την 1/5/2009 και στο μικρότερο αριθμό νέων συνδέσεων με τα δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης το 2009 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 30,322 εκατ. ευρώ έναντι 31,108 εκατ. του προηγούμενου έτους σημειώνοντας μείωση 2,53%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 22,093 εκατ. ευρώ έναντι 22,017 εκατ. το 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 0,34%. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σημείωσαν μείωση 4,88%, ανερχόμενα σε 14,390 εκατ. ευρώ από 15,128 εκατ. του προηγούμενου έτους, λόγω αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.

Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν 17,35% φτάνοντας τα 15,166 εκατ. ευρώ έναντι 12,924 εκατ. του 2008 και η καθαρή θέση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 10,19%, από 91,315 εκατ. το 2008 σε 100,622 εκατ. ευρώ, λόγω της κερδοφορίας του 2009.

«Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι υγιής και ισχυρή, με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα. Ο κύκλος εργασιών είναι στάσιμος λόγω “παγώματος” τιμολογίων αλλά και ανύπαρκτης το 2009 αναπτυξιακής πολιτικής διεύρυνσης των πελατών της εταιρείας. Τα κέρδη μετά φόρων μειώθηκαν λόγω αυξημένων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις – οι απαιτήσεις από τους καταναλωτές ανέρχονται σε 37 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός της νέας διοίκησης περιλαμβάνει επέκταση των δραστηριοτήτων, μείωση των απαιτήσεων και των δικαστικών εκκρεμοτήτων και αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων της εταιρείας (συντήρηση και αντικαταστάσεις δικτύων, λυματολάσπη, μονάδα κατεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, επέκταση δραστηριοτήτων, προσωπικό κ.λπ.)”, επισημαίνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. Νίκος Παπαδάκης.

Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !