Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2016

Την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), επί της οδού Κατούνη 16-18 έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Κωνσταντίνος Ζήσης, συγκεκριμένα:
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεχίζει να είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα.
Ειδικότερα, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στο ποσό των 73 εκατ. ευρώ έναντι 73,7 εκατ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας μείωση 0,87% λόγω πτώσης των τιμολογούμενων ποσοτήτων νερού κατά 1,1 εκατ. κ.μ. – και  αντίστοιχα των τελών αποχέτευσης.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 26 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. (μείωση 0,8%), ενώ τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 20,7 εκατ. ευρώ έναντι  20,3 εκατ., μια αύξηση  της τάξης του 1,8%. Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στο ποσό των 13,5 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 0,76% (αυξήθηκε ο φορολογικός συντελεστής). Ο δείκτης ΕΒΙΤDA (κέρδη προ φόρων, τόκων  κι  αποσβέσεων) διαμορφώθηκε στο ποσό των 25,3 εκατ. ευρώ έναντι 24,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 4,5%.
Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr).Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !