Ετήσια παρουσίαση οικονομικών αναλυτών 2014

Την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 στο Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (επί της οδού Κατούνη 16-18) έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν λειτουργικά θέματα της εταιρείας, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, Νικόλαο Παπαδάκη. Τα οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε αναλυτικά ο οικονομικός σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε. κ. Ζήσης Κωνσταντίνος, συγκεκριμένα:
Τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνεχίζει να είναι εύρωστη οικονομικά, με υψηλή κερδοφορία και σημαντική ρευστότητα.
Ειδικότερα, ο τζίρος ανήλθε στο ποσό των 72,3 εκατ. ευρώ έναντι 73,8 εκατ. ευρώ της οικονομικής χρήσης του 2012 (μείωση 2,10%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των 25,8 εκατ. ευρώ, έναντι 30,6 εκατ. ευρώ (μείωση 15,53%). Τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 17,7 εκατ. έναντι 21,4 εκατ. ευρώ (μείωση 17,3%). Τα μετά φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ έναντι 17,7 εκατ. (μείωση 26,2%). Η εταιρεία κατά τη χρήση του 2013 εμφάνισε υψηλή ρευστότητα, η οποία προσέγγισε τα 53,5 εκατ. ευρώ αυξανόμενη κατά 20,6 εκατ.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, εισπράχθηκαν οικονομικές απαιτήσεις από τους ΟΤΑ ύψους 15 εκατ. ευρώ περίπου και ρυθμίστηκαν υποχρεώσεις προς την ΕΥΑΘ Παγίων με τη μεταβίβαση έργων υποδομής. Επιπλέον, την περίοδο αυτήν η εταιρεία επιβαρύνθηκε με τη διαγραφή τόκων κι απαιτήσεων από τους ΟΤΑ -σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση- ύψους 2,5 εκατ. ευρώ περίπου.
Εξάλλου, το α’ τρίμηνο 2014, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα που δημοσιεύτηκαν, η ΕΥΑΘ Α.Ε. παρουσίασε αύξηση του τζίρου και των μικτών κερδών της με θετικές ταμειακές ροές, σε σχέση πάντα με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις α’ τριμήνου  2014, ο τζίρος του ομίλου ανήλθε σε 19,2 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 4,96%.
Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr)Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !