Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2017

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (πρώην Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης) επί της οδού Κατούνη 16-18, έγινε η παρουσίαση της ΕΥΑΘ Α.Ε. στους οικονομικούς αναλυτές. Παρουσιάστηκαν το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας για τα έτη 2018-2024, δείκτες απόδοσης, χρηματοοικονομικοί δείκτες και βασικά οικονομικά μεγέθη από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, καθηγητή Γιάννη Ν. Κρεστενίτη, και τον διευθυντή Οικονομικών της ΕΥΑΘ, Δημήτρη Αλεξανδρή.

 

Στην παρουσίαση αναλύθηκαν οι προτεραιότητες του επενδυτικού πλάνου 2018-2024  ύψους € 177 εκατ. της ΕΥΑΘ, που εκτός από την ΕΕΝΘ και τη συντήρηση του υδραγωγείου της Αραβησσού, περιλαμβάνουν την εγκατάσταση τηλεματικής για το σύνολο του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης, νέο εξοπλισμό στο χημείο ύδρευσης για τη βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος και σταδιακή αντικατάσταση αγωγών και υδρομέτρων.

 

Τα οικονομικά στελέχη της ΕΥΑΘ επισήμαναν ότι η εταιρεία παραμένει σταθερά υγιής και βιώσιμη διατηρώντας τα τελευταία χρόνια την κερδοφορία της, ενώ κατά την κλειόμενη χρήση πέτυχε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 4 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 32% και αύξηση EBITDA κατά 11,4%.

 

Το 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός φτάνοντας τα € 73,4 εκατ. ευρώ έναντι € 73,3 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 0,17%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 30,14 εκατ. έναντι € 29,50 εκατ. το 2016 (αύξηση 2,2%), και τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα € 24,9 εκατ. έναντι € 21,77 εκατ. την προηγούμενη χρήση (αύξηση 14,52%). Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,47% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 69% λόγω των προσπαθειών εξορθολογισμού του κόστους και των αυξημένων προβλέψεων που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση.  Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 65,2 εκατ., αυξημένα κατά 15%.

Στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης, επισημάνθηκε η αύξηση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 150 εργαζομένων, κάτι που θα επιτρέψει στην ΕΥΑΘ να καλύψει οργανωτικά κενά και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της.

Συνεπής προς τους μετόχους της, η  ΕΥΑΘ πρότεινε μέρισμα € 0,221 ανά μετοχή το οποίο τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης.
 Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο της ΕΥΑΘ Α.Ε. (www.eyath.gr) στην ενότητα «Ενημέρωση επενδυτών».


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !