Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος
(Εργαστήριο  Αποχέτευσης) (ΕΕΑ & Π) ασχολείται:

Α.  κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο:
  • των επεξεργασμένων απορροών από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της εταιρείας μας (ΕΕΛΘ, ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ),
  • των επεξεργασμένων απορροών από την Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) στη ΒΙΠΕΘ, και
  • των υγρών αποβλήτων και λυμάτων που διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της εταιρείας μας, από κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν υγρά απόβλητα, πέραν της αστικής κατοικίας.

και

Β.  με την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων και φορέων, που διαθέτουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα και λύματα στο δίκτυο ακαθάρτων της εταιρείας μας.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !