Εργαστήριο Ελέγχου ΑποχέτευσηςΠοιοτικός Έλεγχος Αποχέτευσης

Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποχέτευσης (ΕΕΑ) ασχολείται:

Α.  κυρίως με τον ποιοτικό έλεγχο:
  • των επεξεργασμένων απορροών από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της εταιρείας μας (ΕΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ),
  • των επεξεργασμένων απορροών από την Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ) στη ΒΙΠΕΘ, και
  • των Yγρών Αποβλήτων που διατίθενται στο αποχετευτικό δίκτυο της εταιρείας μας, από κάθε είδους οικονομική δραστηριότητα, η οποία ενδέχεται να παράγει Υγρά Απόβλητα.

και

Β.  με την αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων, που διαθέτουν Υγρά  Απόβλητα στο δίκτυο ακαθάρτων της εταιρείας μας.