Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία με την επωνυμία “ΕΥΑΘ Α.Ε.” σας ενημερώνει ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους που ακολουθούν και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως το Ν. 4624/2019. Η ως άνω εταιρία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη οδός Εγνατία 127, 54635, τηλ.  2310 966600, με αριθ. ΓΕΜΗ 58240404000 και ΑΦΜ 94549011, ενώ διατηρεί τον διαδικτυακό τόπο https://www.eyath.gr/. Η εταιρία ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας email: dpo@eyath.gr και τηλ. 966600 (επιλογή 4 – 1).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας είναι όσα είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της αίτησης διακανονισμού οφειλής, ήτοι ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ/ Δ.Ο.Υ., ΑΔΤ, διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθ. καταναλωτή, email και έγγραφα που να αποδεικνύουν τα παραπάνω. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Νόμιμη βάση για την επεξεργασία συνιστά ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος (άρθρο 6 παρ. 1 β΄ του Κανονισμού 2016/679).

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται μέχρι τη διαγραφή ή  αλλαγή κατόχου, λαμβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προστασίας τους. Η παροχή δεδομένων είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση του αιτήματος διακανονισμού οφειλής και αν δεν τα παρέχετε, αυτό δεν θα είναι δυνατό.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την πρόσβαση στα δεδομένα που το αφορούν, και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής ή του περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας ή με την υποβολή αιτήματος ηλεκτρονικά: https://www.eyath.gr/privacy/.

Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.