Μεθοδολογία Ποιοτικού ΕλέγχουΈλεγχος & Ποιότητα νερού

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

Τo εργαστήριό μας διενεργεί ελέγχους προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το νερό που φτάνει στη βρύση του καταναλωτή είναι άριστης ποιότητας, καθαρό, υγιεινό και πληροί τους όρους των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Τo αντίστοιχο συνεργείο πραγματοποιεί με δικά του μέσα και προσωπικό όλες τις τακτικές και έκτακτες δειγματοληψίες. Οι δειγματοληψίες γίνονται σε καθημερινή βάση 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο και ο έλεγχος περιλαμβάνει τα αντλιοστάσια ύδρευσης, τις πηγές υδροληψίας, καθώς και το δίκτυο διανομής. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα σχολεία και τα νοσοκομεία λόγω της ιδιαιτερότητας του πληθυσμού και γι’αυτό τα συμπεριλαμβάνουμε στο καθημερινό πρόγραμμα των δειγματοληψιών και υγειονομικών ελέγχων.

Επίσης, γίνεται καθημερινός επιτόπιος έλεγχος – μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου σε όλο το δίκτυο διανομής μέχρι τα ακρότατα σημεία αυτού.

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά οι παρακάτω δειγματοληψίες :

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΝΕΡΟΥ 2020

α/α Είδος δειγμάτων νερού Αριθμός δειγμάτων
1. Δίκτυο διανομής νερού 1575
2. Αντλιοστάσια, δεξαμενές, αγωγοί 1150
3. Γεωτρήσεις 133
4. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού 9469

 

Το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. επιβεβαιώνει καθημερινά, ότι το πόσιμο νερό της πόλης μας διαθέτει εξαιρετικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. Έχει άριστη γεύση, είναι άοσμο και διαυγές. Περιέχει σε διάλυση φυσικά άλατα και ιχνοστοιχεία που του δίνουν γεύση και θρεπτική αξία. Είναι υγιεινό και μικροβιολογικά ασφαλές.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Το νερό καθώς ακολουθεί τον κύκλο του νερού (έδαφος, θάλασσα, αέρας) εμπλουτίζεται με διάφορες ενώσεις. Η επιτρεπόμενη ποσότητα αυτών των ενώσεων καθορίζεται από τη νομοθεσία. Η ελληνική νομοθεσία που ισχύει τώρα είναι η ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί. Η νομοθεσία αυτή θέτει ανώτατα επιτρεπτά όρια για 50 παραμέτρους και καθορίζει την ελάχιστη συχνότητα ελέγχου ανάλογα με τον πληθυσμό που υδροδοτείται.

Οι  βασικές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το πόσιμο νερό ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά  του  είναι οι παρακάτω:

  • ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.
  • 98/83ΕΚ «Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»,
  • Υ.Μ 5673/58 «Περί απολύμανσης των υδάτων των υδρεύσεων»,
  • Υ.Α. οικ. 46399/1352/1986 – Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ και
  • ΔΥΓ2/19028 «Αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης»

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !