Εργαστήρια Ποιοτικού ΕλέγχουΈλεγχος & Ποιότητα Νερού

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Εργαστήριο Ύδρευσης της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων και Δικτύων Ύδρευσης είναι διαπιστευμένο ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ αρ. 1139) να διενεργεί δοκιμές, όπως καθορίζεται στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ). Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου είναι η επίσημη αναγνώριση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες δοκιμές και ως εκ τούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του. Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025, είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στα στάδια πριν και μετά τη διενέργειά τους. Επίσης, είναι σε εξέλιξη η επέκταση του ΕΠΕΔ του πιστοποιητικού του Εργαστηρίου.

Επιπροσθέτως, και τα δυο εργαστήρια συμμετέχουν σε διεργαστηριακά σχήματα με στόχο τον τακτικό έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που εκδίδουν, την παρακολούθηση της επίδοσης των εργαστηριακών δοκιμών κι επομένως τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη της Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αυτή πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω τηλεφώνων: 2310966600 (επιλογή 4) ή 11124.

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣ

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει δύο σύγχρονα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου:

 • Το Τμήμα Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού (ΤΕΕΠΝ) με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο του νερού του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και των γεωτρήσεων και
 • Το Εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Ν.Θ.) με κύριο αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο της επεξεργασίας του νερού του ποταμού Αλιάκμονα και της διώρυγας προσαγωγής, καθώς και τον προσδιορισμό όλων των οργανικών παραμέτρων του νερού της Θεσσαλονίκης.

Tα δύο εργαστήρια καλύπτουν όλο το φάσμα των φυσικοχημικών, οργανικών και μικροβιολογικών  παραμέτρων των οποίων η εταιρεία έχει υποχρέωση να παρακολουθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Ο έλεγχος γίνεται με την εφαρμογή αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών και εκτελείται ως προς τις οργανοληπτικές, φυσικοχημικές και τοξικές παραμέτρους, που αφορούν οργανικούς και ανόργανους μικρορυπαντές, καθώς και μικροβιολογικό φορτίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα εργαστήριά μας διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό με ένα εύρος ειδικοτήτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκείνες του Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Υδροβιολόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, και Τεχνολόγου Τροφίμων. Το προσωπικό των Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου εκπαιδεύεται και ενημερώνεται συνεχώς, μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια και ημερίδες, για όλες τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες στο επιστημονικό πεδίο των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού.

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα εργαστήρια διαθέτουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση του ποιοτικού  έλεγχου του πόσιμου νερού. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτουν:

 • υγρή χρωματογραφία με ανιχνευτή μάζας τριπλού τετραπόλου (LC-MS/MS), για τον προσδιορισμό ημι-πτητικών φυτοφαρμάκων, φαινολικών ενώσεων, και λοιπών μη πτητικών μικρορυπαντών του νερού
 • αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή μάζας (GC/MS) για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων και πτητικών οργανικών ενώσεων και διαλυτών, ενώσεων οσμής και γεύσης,
 • υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης με ανιχνευτή υπεριώδους για τον προσδιορισμό των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων,
 • ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη και σύστημα υδριδίων για τον προσδιορισμό μετάλλων και μεταλλοειδών,
 • σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας και για ανιόντα και για κατιόντα (υπό εγκατάσταση)
 • φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους,
 • Εξοπλισμός IDEXX Colilert (Quanti-Tray Sealer PLUS, Λυχνία UV και UV Viewing Cabinet)
 • επωαστικούς κλιβάνους και κλιβάνους υγρής και ξηρής αποστείρωσης,
 • όργανο προσδιορισμού ολικού οργανικού άνθρακα,
 • εκλεκτικό ηλεκτρόδιο φθορίου,
 • αγωγιμόμετρα, θολόμετρα, pH-μετρα,
 • φωτόμετρα μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου,
 • συσκευές παραγωγής υπερκαθαρού και απιονισμένου νερού,
 • οξυγονόμετρα και
 • αναλυτικούς ζυγούς.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !