Εργαστήρια Ποιοτικού ΕλέγχουΈλεγχος & Ποιότητα Νερού

EYATH EntypoNeroVrisis 1
EYATH EntypoNeroVrisis 2

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού της Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων Ύδρευσης είναι διαπιστευμένο ως ικανό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΣΥΔ ΑΡ 1217) να διενεργεί δοκιμές, όπως καθορίζεται στο Επίσημο Πεδίο Εφαρμογής της Διαπίστευσης (ΕΠΕΔ). Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου είναι η επίσημη αναγνώριση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ότι το εργαστήριο είναι ικανό να διενεργεί συγκεκριμένες δοκιμές και ως εκ τούτου αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του. Βασικός στόχος της διαπίστευσης, όπως περιγράφεται και στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025, είναι η μείωση της πιθανότητας εμφάνισης σφαλμάτων τόσο στη διενέργεια των αναλύσεων όσο και στα στάδια πριν και μετά τη διενέργειά τους. Επίσης, είναι σε εξέλιξη η επέκταση του ΕΠΕΔ του πιστοποιητικού του Εργαστηρίου.

Επιπροσθέτως το εργαστήριο συμμετέχει σε διεργαστηριακά σχήματα με στόχο τον τακτικό έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων που εκδίδει, την παρακολούθηση της επίδοσης των εργαστηριακών δοκιμών κι επομένως τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας τους και των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη της Θεσσαλονίκης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αυτή πραγματοποιείται μέσω των παρακάτω τηλεφώνων: 2310966600 (επιλογή 4) ή 11124.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΣ

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου:

 • Το Εργαστήριο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ε.Ν.) με κύριο αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο όλων των παραμέτρων του νερού της Θεσσαλονίκης, της επεξεργασίας του νερού του ποταμού Αλιάκμονα και της διώρυγας προσαγωγής , στο οποίο εντάσσεται το Γραφείο Εργαστηριακού Ελέγχου Πόσιμου Νερού (ΓΕΕΠΝ) με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο του νερού του δικτύου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και των γεωτρήσεων.

Tο εργαστήριο καλύπτει όλο το φάσμα των φυσικοχημικών, οργανικών και μικροβιολογικών  παραμέτρων, των οποίων η εταιρεία έχει υποχρέωση να παρακολουθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.9.2017 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί.

Ο έλεγχος γίνεται με την εφαρμογή αναγνωρισμένων μεθόδων δοκιμών και εκτελείται ως προς τις οργανοληπτικές, φυσικοχημικές και τοξικές παραμέτρους, που αφορούν οργανικούς και ανόργανους μικρορυπαντές, καθώς και μικροβιολογικό φορτίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το εργαστήριό μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με ένα εύρος ειδικοτήτων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκείνες του Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Υδροβιολόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, και Τεχνολόγου Τροφίμων. Το προσωπικό του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου εκπαιδεύεται και ενημερώνεται συνεχώς, μέσω συμμετοχής σε σεμινάρια και ημερίδες, για όλες τις νέες εξελίξεις και τεχνολογίες στο επιστημονικό πεδίο των εργαστηριακών αναλύσεων του πόσιμου νερού.

Επίσης σε συνεργασία με την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) αναρτώνται στην ιστοσελίδα ydor.edeya.gr/labcheck/view?org_id=16657 τα αποτελέσματα των ελέγχων του πόσιμου νερού από διάφορα σημεία του δικτύου.

ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το εργαστήριο διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση του ποιοτικού  έλεγχου του πόσιμου νερού. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει:

 • αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή μάζας (GC/MS) για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων και πτητικών οργανικών ενώσεων και διαλυτών, ενώσεων οσμής και γεύσης,
 • υγρή χρωματογραφία με ανιχνευτή μάζας τριπλού τετραπόλου (LC-MS/MS), για τον προσδιορισμό ημι-πτητικών φυτοφαρμάκων, φαινολικών ενώσεων, και λοιπών μη πτητικών μικρορυπαντών του νερού
 • αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή μάζας τριπλού τετραπόλου (GC-MS/MS), για τον προσδιορισμό φυτοφαρμάκων και πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων,
 • ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη και σύστημα υδριδίων για τον προσδιορισμό μετάλλων και μεταλλοειδών,
 • σύστημα ιοντικής χρωματογραφίας και για ανιόντα και για κατιόντα (υπό εγκατάσταση)
 • φασματοφωτόμετρα ορατού και υπεριώδους,
 • Εξοπλισμός IDEXX Colilert (Quanti-Tray Sealer PLUS, Λυχνία UV και UV Viewing Cabinet)
 • επωαστικούς κλιβάνους και κλιβάνους υγρής και ξηρής αποστείρωσης,
 • όργανο προσδιορισμού ολικού οργανικού άνθρακα,
 • εκλεκτικό ηλεκτρόδιο φθορίου,
 • αγωγιμόμετρα, θολόμετρα, pH-μετρα,
 • φωτόμετρα μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου,
 • συσκευές παραγωγής υπερκαθαρού και απιονισμένου νερού,
 • ανάστροφο εργαστηριακό μικροσκόπιο με ψηφιακή έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας
 • οξυγονόμετρα και
 • αναλυτικούς ζυγούς.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !