Ελεγχόμενες ΠαράμετροιΈλεγχος & Ποιότητα νερού

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Η ΚΥΑ Αρ. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ Β’ 3282/19.09.2017 σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, ορίζει τη συχνότητα και το είδος των αναλύσεων ανάλογα με τον ημερήσιο όγκο διανεμόμενου ή παραγόμενου νερού.

Κατά τον ελάχιστο έλεγχο στα Εργαστήρια (παράμετροι Ομάδας Α της Νομοθεσίας), σε ημερήσια βάση και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ελέγχονται δείγματα από τις πηγές υδροληψίας, από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού τόσο το εισερχόμενο νερό του Αλιάκμονα, όσο και ενδιάμεσα στάδια της Επεξεργασίας αλλά και το τελικό εξερχόμενο της Εγκατάστασης νερό, από το δίκτυο διανομής ως προς παραμέτρους όπως οσμή, γεύση, θολότητα, χρώμα, pH, αγωγιμότητα, χλωριούχα, αργίλιο και μικροοργανισμοί.

Επιπλέον, σε ετήσιο πρόγραμμα εκτελείται παρακολούθηση του πόσιμου νερού ως προς όλες τις παραμέτρους της Ομάδας Β της ισχύουσας νομοθεσίας. Πραγματοποιούνται 16 δειγματοληψίες ετησίως και εξετάζονται οι παράμετροι που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, παραπροϊόντα χλωρίωσης, διαλύτες, πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, ενώσεις οσμής και γεύσης κλπ.)

Σημαντικό παράγοντα για την καταλληλότητα του πόσιμου νερού αποτελεί η απουσία παθογόνων μικροοργανισμών. Στα Εργαστήριά μας εκτελούνται μικροβιολογικές δοκιμές που περιλαμβάνουν την ανίχνευση και καταμέτρηση ολικών κολοβακτηριοειδών και E.Coli, την ανίχνευση και καταμέτρηση εντεροκόκκων, την καταμέτρηση συνόλου αερόβιων μικροοργανισμών στους 22οC και στους 36οC και ανίχνευση και καταμέτρηση Clostridium perfringens. Τα δείγματα προέρχονται από σημεία του δικτύου διανομής και από σημεία που τίθεται το νερό στη διάθεση του καταναλωτή.

Επίσης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο Πατρών, διεξάγονται προγράμματα συνεργασίας σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου ύδατος, μέσω μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού από το δίκτυο ύδρευσης και τις πηγές.

ΠαράμετροςΑνώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίας Συχνότητα ΑνάλυσηςΠληροφορίες για κάθε παράμετρο
ΟσμήΑποδεκτή από τους καταναλωτές και χωρίς ασυνήθη μεταβολήΗμερήσιαΤο πόσιμο νερό πρέπει να είναι άοσμο. Δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο όριο για την οσμή, αλλά ορίζεται ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές και να μην παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή.
ΓεύσηΑποδεκτή από τους καταναλωτές και χωρίς ασυνήθη μεταβολήΗμερήσιαΤο πόσιμο νερό πρέπει να είναι άγευστο. Δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο όριο για την γεύση, αλλά ορίζεται ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές και να μην παρουσιάζει ασυνήθη μεταβολή.
ΠαράμετροςΑνώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίαςΣυχνότητα ΑνάλυσηςΠληροφορίες για κάθε παράμετρο
ΘολότηταΑποδεκτή από τους καταναλωτές και χωρίς ασυνήθη μεταβολήΗμερήσιαΗ θολότητα είναι μέτρο των αιωρούμενων σωματιδίων στο νερό. Η οδηγία 98/93/ΕΚ δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο όριο, άλλα ορίζει ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τους καταναλωτές και να μην παρουσιάζει ασυνήθη μεταβολή. Είναι μια σημαντική παράμετρος αισθητικής αποδοχής από τους καταναλωτές και λειτουργικής καταλληλότητας. Μεγάλες τιμές θολότητας επηρεάζουν αρνητικά την αποτελεσματικότητα της απολύμανσης.
Αγωγιμότητα2500 μS/cmΗμερήσιαΗ παράμετρος αυτή είναι μέτρο της συγκέντρωσης των διαλυμένων αλάτων στο νερό. Συνεπώς δεν μπορεί να συνδεθεί άμεσα με την υγεία. Μπορεί όμως να θεωρηθεί μία σημαντική λειτουργική παράμετρος.
ΧρώμαΑποδεκτή από τους καταναλωτές και χωρίς ασυνήθη μεταβολήΗμερήσιαΗ εμφάνιση χρώματος είναι ανεπιθύμητη για το πόσιμο νερό.

Μπορεί να προέρχεται από διαλυμένες ενώσεις, φυτικές, οργανικές ή ανόργανες (σίδηρος, άλατα). Το χρωματισμένο νερό δεν είναι πάντα επικίνδυνο. Πρέπει όμως να αναζητηθεί με χημική εξέταση η προέλευσή του. Δεν προτείνεται επιτρεπτό όριο για το χρώμα στο νερό, άλλα ορίζεται ότι θα πρέπει να είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές και να μην παρουσιάζει αφύσικη αλλαγή.

pH> 6.5 και < 9,5ΗμερήσιαΕίναι μέτρο της ισορροπίας όξινων και αλκαλικών ενώσεων που βρίσκονται σε διάλυση στο νερό. Ελέγχουμε το pH, γιατί αν είναι πολύ όξινο το νερό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των μεταλλικών σωλήνων, ενώ αν είναι πολύ αλκαλικό το νερό έχει τάση απόθεσης στους σωλήνες.
Υπόλειμμα ελεύθερου χλωρίουΗ νομοθεσία δεν ορίζει ανώτατο όριοΗμερήσιαΤο χλώριο χρησιμοποιείται ως απολυμαντικό στη διανομή και την επεξεργασία του νερού. Με τον όρο απολύμανση εννοούμε την καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών που περιέχονται στο νερό. Η χλωρίωση του νερού γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει μια μικρή ποσότητα υπολειμματικού χλωρίου για την αντιμετώπιση μολύνσεων κατά τη διανομή του νερού στους καταναλωτές. Αυτή η μικρή ποσότητα του υπολειμματικού χλωρίου είναι εντελώς ΑΚΙΝΔΥΝΗ για την υγεία του ανθρώπου καθώς εξουδετερώνεται από τον σίελο και τα γαστρικά υγρά.
 Αμμώνιο0,50 mg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΕίναι παράμετρος ιδιαίτερης σημασίας, γιατί είναι δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης, ενώ αντιδρά με το χλώριο που προστίθεται για απολύμανση μειώνοντας την αποτελεσματικότητά του.
 Νιτρώδη0,5 mg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΤα νιτρώδη ιόντα (ΝΟ2) αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο οξείδωσης της αμμωνίας και είναι ασταθή στο περιβάλλον. Τυχόν παρουσία τους στο νερό δείχνει πρόσφατη ρύπανση.
 Χλωριούχα250 mg/lημερήσιαΕίναι ευρέως διαδεδομένα ως άλατα νατρίου, καλίου και ασβεστίου. Προέρχονται από τη διάβρωση των βράχων. Απότομη αύξηση τους στο νερό δείχνουν πιθανή επαφή με θαλασσινό νερό ή ακόμη και πιθανή ρύπανση από λύματα.
 Νιτρικά50 mg/l 

16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερού

Τα νιτρικά ανιόντα είναι προϊόντα του τελικού σταδίου οξείδωσης της αμμωνίας. Υψηλές συγκεντρώσεις οφείλονται σε λιπάσματα, απορρίμματα και ζωικά ή ανθρώπινα απόβλητα. Τυχόν παρουσία τους στο νερό δείχνει παλαιότερη ρύπανση.
 Σίδηρος (ολικός)200 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΗ παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων σιδήρου στο πόσιμο νερό είναι ανεπιθύμητη για λόγους αισθητικής. Νερό που περιέχει σίδηρο αφήνει κηλίδες κατά το πλύσιμο στα ρούχα.
 Μαγγάνιο50 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΟρισμένες φορές σχετίζεται με παράπονα βαφής κατά το πλύσιμο ρούχων με πλυντήριο. Άλατα μαγγανίου μπορεί να προσδώσουν στο νερό δυσάρεστη μεταλλική γεύση.
 Θειικά250 mg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΥψηλές συγκεντρώσεις θειικών μπορεί να  εισέρθουν στο νερό από λιπάσματα ή βιομηχανικά απόβλητα.
 Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC)Άνευ συνήθους μεταβολής16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΠρόκειται για το σύνολο του άνθρακα που είναι δεσμευμένο στις οργανικές ενώσεις και αποτελεί δείκτη του οργανικού φορτίου του νερού.
 Φθοριούχα1,5 mg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΥψηλές συγκεντρώσεις σε επιφανειακά νερά  μπορεί να προκύψουν από βιομηχανική μόλυνση (επεξεργασία αλουμινίου, υαλουργεία, φωσφορικά λιπάσματα). Σε μικρές ποσότητες είναι σημαντικό για την ανάπτυξη των δοντιών και των οστών.
 Κυανιούχα50 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΜπορεί να προκύψουν στο νερό σαν απόβλητα βιομηχανιών χάλυβα, πλαστικών και λιπασμάτων.
 Βρωμικά10 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΠρόκειται για παραπροϊόντα απολύμανσης του νερού με όζον
ΠαράμετροςΑνώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίαςΣυχνότητα ΑνάλυσηςΠληροφορίες για κάθε παράμετρο
 Αργίλιο200 μg/lημερήσιαΤο αργίλιο ελέγχεται γιατί χρησιμοποιείται ως κροκιδωτικό (Θειικό αργίλιο) στη μονάδα επεξεργασίας του επιφανειακού νερού για τη μείωση των αιωρούμενων στερεών, των άλγων και του οργανικού φορτίου.
 Αντιμόνιο5 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΤο αντιμόνιο στο φυσικό νερό συναντάται σε τρισθενή ή πεντασθενή μορφή. Χρησιμοποιείται σε ημιαγωγούς, μπαταρίες, κεραμικά και πυρομαχικά.
 Αρσενικό10 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΜπορεί να εισέρθει στον υδροφόρο ορίζοντα μέσω  βιομηχανικής ρύπανσης ή με φυσικό τρόπο μέσω διέλευσης του νερού από ηφαιστειογενή πετρώματα.
 Σελήνιο10 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΕίναι βασικό ιχνοστοιχείο για τον άνθρωπο. Διεθνώς η συγκέντρωση του σεληνίου στο πόσιμο νερό είναι μικρότερη από 10 μg/l.
Υδράργυρος1 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΟ υδράργυρος χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές συσκευές, σε οδοντιατρικά αμαλγάματα, παρασιτοκτόνα και φαρμακευτικά προϊόντα.
 Βόριο1 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΜπορεί να εισέρθει στο νερό από τη διάλυση βορικού νατρίου ή βορικού ασβεστίου που υπάρχει στο έδαφος.
 Κάδμιο5 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΠηγή ρύπανσης του περιβάλλοντος από κάδμιο μπορεί να είναι τα απόβλητα από βιομηχανίες φωσφορικών λιπασμάτων. Χρησιμοποιείται ακόμη σε υλικά συγκόλλησης σωλήνων ύδρευσης.
 Χρώμιο50 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΤο χρώμιο βρίσκεται στη φύση σε εξασθενή και τρισθενή μορφή. Στην εξασθενή μορφή είναι πιο διαλυτό κάνοντας τη διασπορά του στα υδάτινα συστήματα πιο εύκολη. Το χρώμιο και τα άλατά του χρησιμοποιούνται στη βυρσοδεψία, στα χρώματα, στο γυαλί και σε κράματα-επιμεταλλώσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας.
 Χαλκός2 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΔιάβρωση χάλκινων σωληνώσεων μπορεί να οδηγήσει στην εισροή χαλκού στο πόσιμο νερό.
 Μόλυβδος10 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΥψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκύψουν από  βιομηχανική ρύπανση.
 Νικέλιο20 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΥψηλές συγκεντρώσεις νικελίου μπορεί να βρεθούν στο πόσιμο νερό από βιομηχανική ρύπανση ή από πετρώματα πλούσια σε νικέλιο.
 Νάτριο200 mg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΤο νάτριο είναι απαραίτητο στοιχείο σε πολλούς φυσιολογικούς μηχανισμούς του σώματος. Οι οικιακές συσκευές αποσκλήρυνσης του νερού μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της συγκέντρωσής του.
ΠαράμετροςΑνώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίαςΣυχνότητα ΑνάλυσηςΠληροφορίες για κάθε παράμετρο
 Escherichia coli (E. coli)0 / 100mlΗμερήσιαΘεωρείται ο βασικός δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης. Η παρουσία του στο νερό αποτελεί ένδειξη πρόσφατης ρύπανσης από περιττώματα θερμόαιμων ζώων.
 Κολοβακτηριοειδή0 / 100mlΗμερήσιαΓενικότερος δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης.
 Αριθμός αποικιών σε 22οCΧωρίς ασυνήθη μεταβολήΗμερήσιαΟ αριθμός των αποικιών σε θερμοκρασία επώασης 22οC είναι σχετικά μικρής υγειονομικής αξίας, αλλά χρήσιμος σαν δείκτης της αποτελεσματικότητας επεξεργασίας του νερού (κροκίδωση, καθίζηση, φίλτρανση).
 Αριθμός αποικιών σε 36οCΧωρίς ασυνήθη μεταβολή16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΗ αύξηση των αριθμού των αποικιών σε θερμοκρασία επώασης 36οC από τις συνήθεις μετρούμενες τιμές μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένδειξη αύξησης της ρύπανσης και κυρίως αυτής κοπρανώδους προέλευσης από ανθρώπους ή ζώα.
Clostridium perfingens0 / 100ml16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΑναζητείται όταν το νερό προέρχεται ή επηρεάζεται από επιφανειακά νερά. Χρησιμοποιείται σαν δείκτης ελέγχου της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας νερού.
Εντερόκοκκοι0 / 100mlημερήσιαΣπανίως πολλαπλασιάζονται στο νερό. Η παρουσία τους αποτελεί απόδειξη μόλυνσης του νερού με περιττωματικές ουσίες και ιδίως παλαιότερης.
ΠαράμετροςΑνώτατο επιτρεπτό όριο βάσει νομοθεσίαςΣυχνότητα ΑνάλυσηςΠληροφορίες για κάθε παράμετρο
Βενζόλιο1 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΧρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία πετρελαιοειδών σαν προσθετικό της αμόλυβδης βενζίνης για τη βελτίωση του αριθμού των οκτανίων. Τυχόν διασπορά του βενζολίου στο νερό μπορεί να οφείλεται στη διάθεση πετρελαϊκών ή χημικών αποβλήτων.
1,2-διχλωροαιθάνιο3 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΧρησιμοποιείται σαν ενδιάμεσο προϊόν στην κατασκευή χλωριωμένων διαλυτών και σαν φορέας εκχύλισης για οργανικά υλικά. Στο νερό μπορεί να βρεθεί λόγω βιομηχανικής ρύπανσης.
Ολικά τριαλογονομεθάνια100 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΤα τριαλογονομεθάνια (ΤΗΜs) αποτελούν παραπροϊόντα της απολύμανσης με χλώριο. Ελέγχονται τέσσερις ενώσεις: χλωροφόρμιο, βρωμοφόρμιο, διβρωμοχλωρομεθάνιο και το βρωμοδιχλωρομεθάνιο.
Τετραχλωροαιθάνιο και τριχλωροαιθένιο10 μg/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΧρησιμοποιούνται ευρύτατα στη βιομηχανία χρωμάτων – βερνικιών ως διαλυτικά.
Παρασιτοκτόνα
100 ng/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούΤα παρασιτοκτόνα είναι οργανικές ενώσεις οι οποίες παρασκευάσθηκαν με σκοπό την εξόντωση διαφόρων οργανισμών και περιλαμβάνουν κυρίως τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα και τα μυκητοκτόνα. Η κύρια δραστηριότητα που οδηγεί σε εισροές στον υδροφόρο ορίζοντα είναι η γεωργία.
Πολυκυκλικοί αρωματικοί   υδρογονάνθρακες,100 ng/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούOι PAHs σχηματίζονται ως προϊόντα ατελούς καύσης οργανικών ενώσεων, αλλά μπορούν να συντεθούν από βακτήρια, φύκια και φυτά. Έχουν χαμηλή διαλυτότητα στο νερό και προσροφούνται ισχυρά σε αιωρούμενα στερεά.
Βενζο-α-πυρένιο10 ng/l16 αναλύσεις /έτος/ ζώνη παροχής νερούTo Βενζο-α-πυρένιο ανήκει στους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Επειδή έχει σχετιστεί με την πιθανότητα πρόκλησης καρκίνου, η κοινοτική οδηγία ορίζει να μετράται ξεχωριστά.

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !