ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης

Με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνέταξε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης.

Ο Κανονισμός καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που οφείλει να τηρεί ο φορέας άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας, κατά την οποία παράγονται Υγρά Απόβλητα, για τη διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ή για την μεταφορά και διάθεσή τους στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατόπιν συλλογής τους σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν εμπίπτουν οι φορείς οικονομικών δραστηριοτήτων από την άσκηση των οποίων παράγονται και αποχετεύονται μόνο οικιακά λύματα, ενδεικτικά γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κ.λπ.

Ο Κανονισμός  εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 3594/2021 – ΦΕΚ 4252Β’/15.9.2021.

Ποιους αφορά

Ο Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης (ΕΚΑ) (ΦΕΚ 4252 Β/15-9-2021) αφορά:
• όλους τους φορείς άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας, κατά την οποία παράγονται Υγρά Απόβλητα, για τη διάθεσή τους στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων αρμοδιότητας της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.)
• όλους τους φορείς άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας, κατά την οποία παράγονται Υγρά Απόβλητα για την μεταφορά και διάθεσή τους στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., κατόπιν συλλογής τους σε περιοχές όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε.
και καλύπτει το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την αποχέτευση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/26.7.2001) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Ο ΕΚΑ δεν αφορά οικονομικές δραστηριότητες από την άσκηση των οποίων παράγονται και αποχετεύονται μόνο οικιακά λύματα, ενδεικτικά: γραφεία, εμπορικά καταστήματα, αποθήκες κλπ. Στις περιπτώσεις, που αυτό δεν είναι προφανές, η ΕΥΑΘ ΑΕ μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, δηλαδή, τεχνική έκθεση με περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να στοιχειοθετείται η μη παραγωγή Υγρών Αποβλήτων.

Κατάταξη Οικονομικών δραστηριοτήτων σε Κατηγορίες

Οι οικονομικές δραστηριότητες κατατάσσονται στις ακόλουθες (4) Κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση της οικονομικής δραστηριότητας, από άποψη παραγωγής ακαθάρτων:

Κατηγορία Α: Στην κατηγορία Α περιλαμβάνονται οικονομικές δραστηριότητες από την παραγωγική διαδικασία των οποίων παράγονται Υγρά Απόβλητα με χαρακτηριστικά όπως αυτά που περιγράφονται στην § 5.2.β του άρθρου 5 του Ειδικού Κανονισμού Αποχέτευσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διατίθενται στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.
Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Α η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει Βεβαίωση Μη Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων.

Κατηγορία Β: Στην κατηγορία Β περιλαμβάνονται οικονομικές δραστηριότητες με παροχή Υγρών Αποβλήτων Q≤2m3/ημ. Ενδεικτικά αναφέρονται: επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β` 23.6.2017) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, πλυντήρια ρούχων οικιακού τύπου, αρτοποιία, ζαχαροπλαστεία, επεξεργασία κατεψυγμένων αλιευμάτων, επιχειρήσεις τυποποίησης τροφίμων και στεγνοκαθαριστήρια με ανοιχτό κύκλωμα ψύξης.
Εξαιρούνται της κατάταξης στην Κατηγορία Β:
α. Πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων (πέραν αυτών των οικιακού τύπου) και ταπητοκαθαριστήρια, που εντάσσονται στη κατηγορία Δ και
β. Οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες όπως ενδεικτικά επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, ελαιοτριβεία, χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες, νοσηλευτικά ιδρύματα που εντάσσονται στη κατηγορία Γ, ανεξάρτητα από την παροχή των Υγρών Αποβλήτων τους.
Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Β η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

Κατηγορία Γ: Στην κατηγορία Γ περιλαμβάνονται οικονομικές δραστηριότητες με παροχή Υγρών Αποβλήτων Q>2m3/ημ. ή και δραστηριότητες, ανεξαρτήτως παροχής, όπως προβλέπονται στην κατηγορία Β περίπτωση (β), εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην κατηγορία Δ.
Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Γ η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

Κατηγορία Δ: Στην κατηγορία Δ περιλαμβάνονται οι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν Ακάθαρτα με ρυπαντικό φορτίο οφειλόμενο κυρίως σε χρήση απορρυπαντικών ουσιών (πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων -πέραν αυτών των οικιακού τύπου- και ταπητοκαθαριστήρια), ανεξαρτήτως της τιμής Q (της παροχής) των Υγρών Αποβλήτων.
Για τις δραστηριότητες της Κατηγορίας Δ η ΕΥΑΘ ΑΕ εκδίδει Άδεια Αποχέτευσης.

Ανώτατα Όρια διάθεσης Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ
6,0 – 9,0
Ολικά Αιωρούμενα στερεά 350 mg/L
BOD5 350mg/L
COD 1000 mg/L
Λίπη – Έλαια (ζωικά – φυτικά) 100 mg/L
Ορυκτά Έλαια 15 mg/L
Ολικό – Ν 100 mg/L
Ολικός – Ρ 5 mg/L *
10 mg/L **
Χρώμα 375 μονάδες Pt Co

* Για τις δραστηριότητες εκείνες των οποίων τα Υγρά τους Απόβλητα καταλήγουν προς επεξεργασία στη Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (ΜΚΑ).
** Για τις δραστηριότητες εκείνες των οποίων τα Υγρά τους Απόβλητα καταλήγουν προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. (ΕΕΛΘ και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ).

Για τις υπόλοιπες φυσικοχημικές παραμέτρους και όρους των Υγρών Αποβλήτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην Αριθμ. 30/οικ. 2885 (ΦΕΚ 1079 Β΄/15-7-2010) Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης» ή στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική κανονιστική απόφαση.

Δραστηριότητες Μαζικής Εστίασης

Οι δραστηριότητες Μαζικής Εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της Απόφασης αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β` 23.6.2017:

• Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας(πλήρους γεύματος): επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με πολλούς και σύνθετους χειρισμούς στην ίδια την επιχείρηση ή τρόφιμα που προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο,
• Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος): περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με απλές διεργασίες. Στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για καθήμενους πελάτες), σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, ιντερνέτ καφέ, μπαρ, open bar.
• Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων,
• Κέντρα διασκέδασης,
• Επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους: οι επιχειρήσεις στις οποίες παρασκευάζονται με απλές διεργασίες και διατίθενται τρόφιμα και ποτά. Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή μη), σκηνές, πάγκοι, περίπτερα εκθέσεων, τροχήλατα οχήματα πάσης φύσεως σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, πλατείες κ.λπ. καθώς και η υπαίθρια παρασκευή ή/και διάθεση τροφίμων και ποτών (street food), πλανόδιοι μικροπωλητές, κ.λπ., τηρώντας τις διατάξεις περί πλανόδιου -υπαίθριου εμπορίου, όπως κάθε φορά ισχύουν,

οι οποίες εφαρμόζουν σύστημα παραλαβής των χρησιμοποιημένων ελαίων από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία, μπορούν, μετά από την υποβολή σχετικής Αίτησης (ΑΙΤΗΣΗ 7), να τύχουν έκπτωσης στα τέλη αποχέτευσης του προηγούμενου έτους, εφόσον υποβάλλουν ηλεκτρονικά έως το τέλος του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους, για το προηγούμενο έτος, στην ΕΥΑΘ Α.Ε.:
α) τα σχετικά παραστατικά διακίνησης,
β) σύμβαση, σε ισχύ, με εταιρεία που παραλαμβάνει τα χρησιμοποιημένα έλαια,
γ) την ισχύουσα άδεια συλλογής και μεταφοράς της εταιρίας που παραλαμβάνει τα εν λόγω απόβλητα.

Διαδικασία Αδειοδότησης

Κατηγορία Α

Προκειμένου να χορηγηθεί Βεβαίωση Μη διάθεσης Υγρών Αποβλήτων ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ:

• Υπεύθυνη Δήλωση – Ερωτηματολόγιο (ΑΙΤΗΣΗ 1), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αρμοδίως από τον φορέα της δραστηριότητας, στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα η μη διάθεση των παραγόμενων Υγρών Αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και η νόμιμη διάθεσή τους σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης των εν λόγω αποβλήτων τους.
• Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης – Ερωτηματολογίου (ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

Κατηγορία Β

Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Β, ο φορέας της δραστηριότητας, θα πρέπει να υποβάλει στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ:
• Αίτημα χορήγησης Άδειας Αποχέτευσης (ΑΙΤΗΣΗ 2)
• Τεχνική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, στοιχεία όπως:
o το είδος της επιχείρησης,
o περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας,
o πηγές προέλευσης των Υγρών Aποβλήτων,
o η παροχή των παραγομένων Yγρών Aπόβλητων
• Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της τεχνικής έκθεσης (ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

Στις επιχειρήσεις εκείνες, οι οποίες είτε δεν λειτουργούν ακόμη, είτε έχουν αρχίσει πρόσφατα να λειτουργούν και εφόσον για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό της παροχής των αποβλήτων τους, χορηγείται Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Β ισχύος οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα παράτασης το πολύ έως ακόμη τέσσερις (4) μήνες, εφόσον κατά τη λήξη της προσωρινής άδειας δεν έχουν προκύψει επαρκή δεδομένα για την παροχή των Υγρών Αποβλήτων τους. Εφόσον, στη συνέχεια, προκύψουν επαρκή στοιχεία για την παροχή των αποβλήτων, υποβάλλεται νέο αίτημα (ΑΙΤΗΣΗ 2) από την επιχείρηση και είτε χορηγείται από την Υπηρεσία Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Β, είτε η επιχείρηση κατατάσσεται στην Κατηγορία Γ και εκκινεί τη διαδικασία για την χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων Κατηγορίας Γ.

Ειδικά για τις δραστηριότητες εστίασης Κατηγορίας Β, όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β` 23.6.2017) (βλέπε §Δραστηριότητες Μαζικής Εστίασης) και προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Υγρών Αποβλήτων στα δίκτυα ακαθάρτων που ανήκουν ή τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., η δραστηριότητα πρέπει να υποβάλει:
• Υπεύθυνη Δήλωση – Ερωτηματολόγιο (ΑΙΤΗΣΗ 3), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης,
• Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο των στοιχείων της Υπεύθυνης Δήλωσης – Ερωτηματολογίου (ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

Κατηγορία Γ

Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ, πρέπει προηγουμένως η δραστηριότητα να υποβάλει προς έλεγχο στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης Υγρών Αποβλήτων. Για τον έλεγχο της εν λόγω μελέτης, η επιχείρηση υποβάλλει:
• Αίτηση ελέγχου μελέτης (ΑΙΤΗΣΗ 4) που θα συμπεριλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία που αναφέρονται στην §7.3.3 του ΕΚΑ,
• Οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό της,
• Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της μελέτης (ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

 

Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει προς την ΕΥΑΘ Α.Ε.:
• Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ 5)για τον έλεγχο των έργων και τη χορήγηση Προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης,
• Φωτογραφίες της κατασκευής των έργων,
• Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων,
• Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη,
• Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για την αυτοψία της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων(ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσωρινής Άδειας Αποχέτευσης, πραγματοποιείται η δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και ο έλεγχος της απόδοσής τους.
Εφόσον τα αποτελέσματα κριθούν ικανοποιητικά και δεν απαιτείται τροποποίηση στην επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων και ταυτόχρονα έχουν εκπληρωθεί όλα όσα προβλέπονται στην Προσωρινή Άδεια Αποχέτευσης, χορηγείται Οριστική Άδεια Αποχέτευσης, μετά από νέα Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ 5) του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται εντός της ισχύος της προσωρινής άδειας.

Η Οριστική Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Γ ορισμένου χρόνου, ανανεώνεται μετά από Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ 5) του φορέα της δραστηριότητας. Η Αίτηση υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύουσας Άδειας Αποχέτευσης.
Μαζί με την αίτηση ανανέωσης, αλλά και σε κάθε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην παροχή ή στην επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων, ο φορέας δραστηριότητας πρέπει να υποβάλει εγκαίρως Τεχνική έκθεση στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ, όπου θα διευκρινίζονται οι όποιες μεταβολές που επήλθαν.

Κατηγορία Δ

Προκειμένου να χορηγηθεί Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει προς έλεγχο στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης Υγρών Αποβλήτων. Για τον έλεγχο της εν λόγω μελέτης από την ΕΥΑΘ Α.Ε., η επιχείρηση υποβάλλει:
• Αίτηση ελέγχου μελέτης (ΑΙΤΗΣΗ 4) που θα συμπεριλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα στοιχεία που αναφέρονται στην §7.3.3 του ΕΚΑ
• Οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό της
• Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της μελέτης (ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων, σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη, η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει προς την ΕΥΑΘ Α.Ε.:
• Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ 6) για τον έλεγχο των έργων και τη χορήγηση Άδειας Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ,
• Φωτογραφίες της κατασκευής των έργων,
• Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων,
• Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα με την ελεγχθείσα μελέτη,
• Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για την αυτοψία της εγκατάστασης επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων(ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

Η Άδεια Αποχέτευσης Κατηγορίας Δ ανανεώνεται μετά από Αίτηση (ΑΙΤΗΣΗ 6) της δραστηριότητας. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την λήξη της ισχύουσας Άδειας Αποχέτευσης.
Μαζί με την αίτηση ανανέωσης, αλλά και σε κάθε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στην παροχή ή στην επεξεργασία των Υγρών Αποβλήτων, ο φορέας δραστηριότητας πρέπει να υποβάλει εγκαίρως τεχνική έκθεση στην Υπηρεσία ΕΥΑΘ, όπου θα διευκρινίζονται οι όποιες μεταβολές που επήλθαν.

Ειδικές Περιπτώσεις (Μη ύπαρξη Αποχετευτικού δικτύου)

Εφόσον η περιβαλλοντική αδειοδότηση των δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε περιοχές αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε, ως προς την αποχέτευση, όπου όμως δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο, δεν προβλέπει άλλον τρόπο διαχείρισης και τελικής διάθεσης των Υγρών Αποβλήτων τους, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να τα μεταφέρει με αδειοδοτημένο προς τούτο μεταφορέα προς επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις και τα οριζόμενα στα Παραρτήματα Χ και ΧΙ του ΕΚΑ, μετά από προηγούμενη έκδοση Άδειας Αποδοχής Υγρών Αποβλήτων.
Για την έκδοση Άδειας Αποδοχής Υγρών αποβλήτων ισχύει η διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφεται ανωτέρω για τις δραστηριότητες που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και ανάλογα με την Κατηγορία στην οποία εντάσσονται (Κατηγορίες Α έως Δ).

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !