ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΥΓΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης

Με στόχο την προστασία και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΑΘ Α.Ε. και, με βασικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, η ΕΥΑΘ Α.Ε. συνέταξε τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης.

Ο Κανονισμός αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις, που επιβάλλονται σε επαγγελματικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΝΠΔΔ), εργαστήρια κ.λπ., και κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν υγρά απόβλητα, πέραν της αστικής κατοικίας, για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Ο Κανονισμός  εγκρίθηκε με την απόφαση αριθ. 1836/2018 – ΦΕΚ 1793Β’/21.5.2018.

Ποιους αφορά

Η διαδικασία Ελέγχου μελετών & Έκδοσης Αδειών διάθεσης υγρών αποβλήτων αφορά  επαγγελματικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΝΠΔΔ), εργαστήρια κ.λπ., και κάθε είδους δραστηριότητα και φορέα, τα οποία ενδέχεται να παράγουν υγρά απόβλητα, πέραν της αστικής κατοικίας, για την διάθεση υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων  της ΕΥΑΘ Α.Ε. Ο Κανονισμός καλύπτει το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ Α.Ε., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 26 ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α΄/26.7.2001) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.

Επαγγελματικές δραστηριότητες από την παραγωγική διαδικασία των οποίων δεν προκύπτουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα αλλά μόνο οικιακά λύματα, χορηγείται άδεια διάθεσης για την απευθείας διάθεση των λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στις ακόλουθες τέσσερις (4) κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Επαγγελματικές δραστηριότητες από τις οποίες κατά την παραγωγική διαδικασία τους δεν προκύπτουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα αλλά μόνο οικιακά λύματα.

Κατηγορία Β: Επαγγελματικές δραστηριότητες με όγκο υγρών βιομηχανικών αποβλήτων V<2m3/ημ. Εξαιρούνται α) Πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων και ταπητοκαθαριστήρια που εντάσσονται στη κατηγορία Δ και β) Επαγγελματικές δραστηριότητες που αφορούν παραγωγικές διαδικασίες όπως επιμεταλλωτήρια, βυρσοδεψία, χημικές βιομηχανίες, φαρμακοβιομηχανίες οι οποίες εντάσσονται στη κατηγορία Γ ανεξάρτητα από τον όγκο αποβλήτων.

Κατηγορία Γ: Επαγγελματικές δραστηριότητες με όγκο υγρών βιομηχανικών αποβλήτων V>2m3/ημ. Στην κατηγορία Γ εντάσσονται επίσης ανεξαρτήτως παροχής, τα αργυροχρυσοχοΐα, εργαστήρια επεξεργασίας μετάλλων και πολυτίμων λίθων όπως και τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Κατηγορία Δ: Ειδικές δραστηριότητες με μέτρια ρύπανση οφειλόμενη κυρίως σε χρήση απορρυπαντικών ουσιών (πλυντήρια αυτοκινήτων, πλυντήρια ρούχων και ταπητοκαθαριστήρια), ανεξαρτήτως της τιμής V του όγκου των υγρών αποβλήτων.

Όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Υπό κατασκευή.

Διαδικασία έκδοσης άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων

Για να χορηγηθεί Άδεια Διάθεσης Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων και λυμάτων στα δίκτυα ακαθάρτων που ανήκουν ή τα οποία διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε., πρέπει προηγουμένως η επιχείρηση να έχει έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, από την ΕΥΑΘ Α.Ε.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Α) Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από την ΕΥΑΘ Α.Ε. (για τις κατηγορίες Β, Γ, Δ)

 1. Αίτηση έγκρισης μελέτης (ΑΙΤΗΣΗ 1) ή, εφόσον χρειαστεί, Αίτηση έγκρισης τροποποιητικής μελέτης (ΑΙΤΗΣΗ 3). Ειδικά για τα καταστήματα μαζικής εστίασης της κατηγορίας Β που έχουν παροχή V≤ 2 m3/d, συμπληρώνεται η Αίτηση 2Α (ΑΙΤΗΣΗ 2Α),
 2. Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (σε δύο έντυπα αντίγραφα, και ένα ηλεκτρονικό) υπογεγραμμένη από τον μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη και από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης,
 3. Διάγραμμα ροής (σε 2 αντίγραφα),
 4. Οικοδομική άδεια με το τοπογραφικό της (προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει δίκτυο στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη ή πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση), ή, εφόσον δεν έχει εκδοθεί ακόμη οικοδομική άδεια, σχετική υπεύθυνη δήλωση,
 5. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης νερού (για υφιστάμενες δραστηριότητες),
 6. Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ,
 7. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της μελέτης (ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

 

Β) Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε. (για την κατηγορία Α)

H άδεια διάθεσης για την απευθείας διάθεση των λυμάτων στο δίκτυο αποχέτευσης, χορηγείται με την κατάθεση σχετικής αίτησης (ΑΙΤΗΣΗ 4Β) και τεχνικής περιγραφής χωρίς την υποχρέωση επεξεργασίας και την κατασκευή οιουδήποτε έργου. Κατά τα άλλα ισχύουν τα δικαιολογητικά για την έγκριση μελέτης για τις κατηγορίες Β, Γ & Δ. 

Γ) Άδεια Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων και λυμάτων στο δίκτυο ακαθάρτων που ανήκει ή διαχειρίζεται η ΕΥΑΘ Α.Ε. (για τις κατηγορίες Β,Γ,Δ)

Μετά την έγκριση της μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, χορηγείται προθεσμία έξι (6) μηνών από την ΕΥΑΘ Α.Ε. για την κατασκευή των προβλεπομένων εγκαταστάσεων.

Ο φάκελος της  αίτησης για την χορήγηση άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων, περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Αίτηση άδειας διάθεσης ή μεταφοράς υγρών αποβλήτων και λυμάτων (ΑΙΤΗΣΗ 4Α) ή για τα καταστήματα μαζικής εστίασης με παροχή V≤ 2 m3/d, συμπληρώνεται η Αίτηση 2Α (ΑΙΤΗΣΗ 2Α),
 2. Φωτογραφίες της κατασκευής,
 3. Οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασίας,
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι η κατασκευή είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη,
 5. Παραστατικό πληρωμής του απαιτούμενου αντίτιμου για τον έλεγχο της εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ).

Για την ανανέωση της άδειας διάθεσης (για τις κατηγορίες Β,Γ,Δ) συμπληρώνεται η Αίτηση 4Α (ΑΙΤΗΣΗ 4Α), ενώ για τα καταστήματα μαζικής εστίασης με παροχή V≤ 2 m3/d, συμπληρώνεται η Αίτηση 2Β (ΑΙΤΗΣΗ 2Β).

Δ) Θεώρηση Βιβλίου Αναλύσεων

Για τη θεώρηση του βιβλίου αναλύσεων συμπληρώνεται η Αίτηση 7 (ΑΙΤΗΣΗ 7).

Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !