Ελέγχετε συχνά τις υδραυλικές εγκαταστάσεις του σπιτιού σας (βρύσες, καζανάκια, μπάνια κ.λ.π.). Έτσι αποφεύγετε την άσκοπη σπατάλη νερού η οποία επιβαρύνει σημαντικά τον λογαριασμό σας λόγω διαρροών.

Σε περίπτωση διαρροής υπάρχει δυνατότητα έκπτωσης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή της είναι:

 • Ο λογαριασμός ύδρευσης να εκδίδεται στο όνομά σας και
 • Τα στοιχεία σας να είναι επικαιροποιημένα (Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., Δ.Ο.Υ. ).

Προσοχή! Σε κάθε άλλη περίπτωση το αίτημα σας δεν θα εξυπηρετείται.

Στην παρακάτω αίτηση έκπτωσης, επισυνάψτε :

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Αποδεικτικό ΑΦΜ ( Ε9 αν είστε ιδιοκτήτης του ακινήτου ή μισθωτήριο συμβόλαιο αν είστε ενοικιαστής).
 3. Νόμιμηαπόδειξη παροχής υπηρεσιών ιδιώτη υδραυλικού.
  Η ημερομηνία έκδοσής της πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο της υψηλής κατανάλωσης, να αναγράφεται σε αυτήν: η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου, ο αριθμός του υδρομέτρου και στην περιγραφή της υπηρεσίας με σαφήνεια η επισκευή της βλάβης αναγράφοντας την φράση “επισκευή διαρροής σε ……… “.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση ατομικής εταιρίας.
 2. Πρόσφατη εκτύπωση της προσωποποιημένης πληροφόρησης-Στοιχεία Μητρώου από το Taxisnet όπου εμφανίζονται ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ   και η εκπροσώπηση (να φαίνεται και η ημερομηνία εκτύπωσης) ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια ΔΟΥ εκδόσεως τελευταίου τριμήνου και Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ τελευταίου τριμήνου όπου να φαίνεται και η ισχύουσα εκπροσώπηση.
 3. Πρακτικό Δ.Σ. περί εκπροσώπησης (μόνο για Α.Ε.)
 4. Νόμιμη απόδειξη παροχής υπηρεσιών ιδιώτη υδραυλικού.
  Η ημερομηνία έκδοσής της πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο της υψηλής κατανάλωσης, να αναγράφεται σε αυτήν: η διεύθυνση του ακινήτου, το ονοματεπώνυμο του υπόχρεου, ο αριθμός του υδρομέτρου και στην περιγραφή της υπηρεσίας με σαφήνεια η επισκευή της βλάβης αναγράφοντας την φράση “επισκευή διαρροής σε ……… “.

Τονίζουμε ότι δεν πρόκειται για απαλλαγή αλλά για έκπτωση και προκύπτει μόνο αν υπάρχει σημαντική απόκλιση της κατανάλωσης κατά τη διαρροή σε σχέση με τις προηγούμενες φυσιολογικές καταναλώσεις των επιμέρους τετραμήνων σας.

  Έκπτωση λόγω διαρροής

  Σε περίπτωση που είστε ο πραγματικός χρήστης και ο λογαριασμός δεν εκδίδεται στο όνομα σας, επιλέξτε "Ναί" στην παρακάτω επιλογή.

  Σας ενημερώνουμε ότι το email σας θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του λογαριασμού σας και ηλεκτρονικά.

  Προσοχή! Σε κάθε άλλη περίπτωση το αίτημα σας δεν θα εξυπηρετείται.

  Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !