Διανομή μερίσματος

Τη διανομή μερίσματος 0,188 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2011 αποφάσισε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε. στις 29 Ιουνίου 2012. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τιμολογιακή πολιτική που εισηγήθηκε η διοίκηση της εταιρείας, η οποία προβλέπει «πάγωμα» των τιμολογίων για το 2012 σε τιμές 2010 και μεσοσταθμική αύξηση 1% για το 2013 με επιβολή τέλους κύκλου νερού 0,07 ευρώ ανά κ.μ. Προβλέπει επίσης κατάργηση της υποχρεωτικής ελάχιστης χρέωσης 10 κ.μ. νερού και τιμολόγηση επί της πραγματικής κατανάλωσης.

«Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι μια εταιρεία εύρωστη, με υψηλή κερδοφορία και ρευστότητα, προς την κατεύθυνση που θέσαμε εξ αρχής για μια Σύγχρονη Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας που προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με το ελάχιστο δυνατό κόστος προς όφελος των καταναλωτών, των μετόχων και των εργαζομένων», επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΥΑΘ προχώρησε επίσης, μεταξύ άλλων, στην έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2011, απαλλάσσοντας τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της προηγούμενης χρήσης.Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !