Τηλεελεγχος και αυτοματισμός του συστήματος Υδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ

  • Θέμα διαγωνισμού: Τηλεελεγχος και αυτοματισμός του συστήματος Υδρευσης της περιοχής εξυπηρέτησης της ΕΥΑΘ
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 29/06/2018  23:59
  • Ημερομηνία και ώρα διενέργειας / ηλεκτρονικής αποσφράγισης –/–/—-
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ 29/05/2018
  • Ημερομηνία ανάρτησης 29/05/2018
  • Προκήρυξη Λήψη Αρχείου
  • Ανακοινώσεις/Διευκρινήσεις Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου  Λήψη Αρχείου
  • Τεύχος διακήρυξης 


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !