Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική  διαχείριση/αξιοποίηση των αποβλήτων από τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης έτους 2023.

Θέμα διαγωνισμού: Παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή, μεταφορά και τελική  διαχείριση/αξιοποίηση των αποβλήτων από τον καθαρισμό των δικτύων αποχέτευσης έτους 2023.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 6/9/2023 και ώρα 10:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 17/8/2023.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 12/9/2023 και ώρα 09:00.
  • CPV: 90513000-6.
  • Ημερομηνία ανάρτησης:17/8/2023.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !