Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Αφυδατωμένης Ιλύος της ΕΕΛΘ

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Αφυδατωμένης Ιλύος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 09/09/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 01/10/2019 12:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 09/09/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !