Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

Θέμα διαγωνισμού: Λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ)

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 02/09/2019.
  • Ημερομηνία ανάρτησης ΚΗΜΔΗΣ: 16/08/2019.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 06/09/2019 09:00.
  • Ημερομηνία ανάρτησης: 16/08/2019.
  • Διακήρυξη: Λήψη αρχείου


Συνδεθείτε στα δίκτυά μας !